Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie 2024-02-21 15:28
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego zatwierdzającą projekt robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo - Kopalino 2024-02-19 14:54
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie rzeki Redy na wschód od ul. Chopina 2024-02-19 10:14
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego Śmiechowo 2024-02-08 09:26
dokument OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym 2024-01-29 09:22
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania ws. zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. 2024-01-09 08:25
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - GD.ZUZ.4210.708.2019.BS 2024-01-09 08:13
dokument Obwieszczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydaniu przez PWKZ decyzji administracyjnej sygn. ZA.5161.555-5.2023.SS z dnia 14.12.2023 r 2023-12-27 08:41
dokument Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-11-16 15:12
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie na wschód od ul. Batalionu Morskiego 2023-11-22 10:37
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym 2023-11-22 10:57
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji nr AB.6740.1.48.2023.22 dot. wygaśnięcia decyzji nr AB.6740.1.89.2017.7 z dnia 03.11.2017r. 2023-10-31 15:30
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie w ramach zadania Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa 2023-10-26 14:03
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Uchwały Nr VIIIk/XXXV/476/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza 2023-10-26 08:06
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 15 2023-10-25 11:01
dokument Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków [PWKZ] ZAWIADAMIA PRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE o wydaniu przez PWKZ decyzji administracyjnej sygn. ZA.5161.50-3.2023.SS z dnia 26.09.2023 r. 2023-10-09 08:41
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowo na lata 2024-2033 2023-10-10 15:41
dokument Miejski Konserwator Zabytków w Wejherowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową sieci gazowej 2023-09-05 15:27
dokument Miejski Konserwator Zabytków w Wejherowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową sieci gazowej niskiego ciśnienia 2023-09-05 15:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego decyzja nr WI-III.7821.1.3.2023.EK 2023-07-27 13:16
dokument Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków [PWKZ] zawiadamia przez publiczne obwieszczenie o wydaniu przez PWKZ decyzji administracyjnej sygn. ZA.5161.198-5.2023.SS z dnia 17.07.2023 r. 2023-07-20 14:36
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Tuwima 2023-07-14 09:16
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwał o zmianie/ przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2023-06-01 11:48
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2023-05-19 10:15
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej 2023-04-24 08:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego 2023-04-14 08:22
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o wydaniu decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową przyłączy gazowych w Wejherowie. W rejonie ulic Klasztornej i Parkowej, znajdujących się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa. 2023-04-13 11:13
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o wydaniu decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową przyłącza gazowego w Wejherowie, przy ulicy Kalwaryjskiej. 2023-04-13 11:12
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2023-04-13 10:57
dokument Obwieszczenie Wody Polskie ws. odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego ws. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na maksymalne piętrzenie w jazie głównym na kanale rzeki Redy - Kanale Żeglownym Cementowni w km 21 +840, w miejscowości Wejherowo na terenie Cementowni Wejherowo 2023-03-29 09:14
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o przedłużeniu naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033 2023-03-22 09:35
dokument OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - w obszarze ograniczonym od północy terenem kolejowym, od wschodu ul. Szczęśliwą do granicy z Gminą Wejherowo od strony południowej i zachodniej 2023-03-15 07:29
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2023-02-22 08:03
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na maksymalne piętrzenie na jazie głównym, na kanale rzeki Redy - Kanale Żeglowny Cementowni w km 21+840 2023-02-22 07:47
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033 2023-02-17 14:00
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych związanych z remontem elewacji frontowej budynku położonego przy ul. Klasztornej 28. na działce nr 381 obr. 15 w Wejherowie 2023-02-08 08:13
dokument Zawiadomienie Starosty Wejherowskiego o wszczętym dnia 3 lutego 2023 r. na wniosek PKP Energetyka S.A., postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Wejherowie obr. 16 2023-02-08 08:12
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków o zakończoniu postępowania dowodowego, w sprawie wznowionego postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie z dn. 16.09.2022 r. znak MKZ.4125.15.2022.AL pozwalającą inwestorowi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o. z siedzią przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową sieci gazowej 2023-01-20 13:53
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXXIX/538/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 2023-01-12 10:31
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda. - dokument stracił ważność 2023-01-10 09:47
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, położonej w Wejherowie obr. 16 2023-01-03 14:56
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Wejherowie 2022-12-20 12:35
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2022-12-20 11:24
dokument Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków o postanowieniu wznowienia postępowania zakończonego decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie z dnia 16.09.2022 r., znak MKZ. 4125.15.2022.AL, pozwalającą na prowadzenie robót budowlanych związanych z przebudową sieci gazowej 2022-12-06 13:35
dokument Zawiadomienie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania 2022-12-06 13:33
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o przystąpieniu Gminy Miasta Wejherowa do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. 2022-11-07 08:00
dokument Zawiadomienie Miejskigo Konserwatora Zabytków w Wejherowie, o zakończeniu postępowania dowodowego 2022-10-18 15:28
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.4210.677.2022.AO z dnia 07.10.2022 r., informującego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia 2022-10-18 14:22
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Wejherowa 2022-12-09 15:41
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania 2022-10-12 15:36
dokument OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej 2022-10-13 08:07
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Wejherowie 2022-10-03 14:37
dokument Decyzja Wójta Gminy Puck o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi powiatowej nr 1442 Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2022-09-16 12:09
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie zmiany decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.1.143.2020.3 z dnia 25.11.2020r. 2022-09-14 13:42
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 2022-07-20 15:41
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o wydaniu decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych 2022-07-20 15:39
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Wejherowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową sieci gazowej 2022-07-13 15:17
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXXV/477/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Tuwima. 2022-07-11 14:45
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXXV/480/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r 2022-07-07 08:31
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXXV/478/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. 2022-07-07 08:24
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej 2022-07-11 14:43
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda 2022-07-11 15:06
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 2022-06-27 11:11
dokument Zawiadomienie Miejskiego Konserwatora Zabytków o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 2022-06-22 15:01
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej 2022-06-27 08:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 26.04.2022 w sprawie budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 2022-05-05 15:29
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXXI/448/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym. 2022-04-27 07:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rumii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Punkt zbierania złomu i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Wejherowie, na działce nr 1/17 2022-04-26 10:22
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXXI/449/2022 z dnia 29 marca 2022 r. 2022-04-11 14:43
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie 2022-03-30 07:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o uzgodnieniu, realizacji i określeniu warunków tej realizacji dla planowanej inwestycji polegającej na: Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2022-03-08 14:13
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza 2022-03-15 08:36
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydanej dnia 25 lutego 2022 r. decyzji nr GN.6821.56.202 I .MC orzekającej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w Wejherowie obr.16 2022-03-04 12:30
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka 2022-03-02 08:00
dokument OBWIESZCZENIE dot. uchylenia zaskarżonej decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.11.16.2020.17 z dnia 07.07.2021r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Wejherowie i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 2022-01-31 14:30
dokument OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Sobieskiego, Inwalidów Wojennych, Zachodniej i Transportowej i przedłużeniu terminu składania uwag 2022-01-24 10:13
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Sobieskiego, Inwalidów Wojennych, Zachodniej i Transportowej 2022-01-20 10:28
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. przeprowadzenia inwestycji - urządzenie do przesytu gazu. 2021-12-10 13:21
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/393/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr VIk/XL/477/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej. 2021-11-12 08:07
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/392/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda. 2021-11-12 07:59
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 411 o pow. 46 m2 obr. 15, 2021-11-10 15:12
dokument Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z kuchni ze stołówki 18 Wojskowego Oddziału Gospodarowania w Wejherowie 2021-09-27 13:17
dokument Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej - łącznik ul. Kopernika i ul. Dworcowa w Wejherowie 2021-09-06 13:08
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. przejścia na własność Gminy Miasta Wejherowa działki 379/1 obr 15 2021-08-27 09:11
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Puck o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo" 2021-08-23 07:43
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Wejherowie - dokument stracił ważność 2021-07-19 12:34
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydanej dnia 30 czerwca 2021 r. decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, położonej w miejscowości Wejherowo obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 92 i nr 93 - dokument stracił ważność 2021-07-06 14:19
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa obejmującego część Śródmieścia w zakresie bilansowania miejsc parkingowych 2021-07-01 08:32
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 19 maja 2021 r. GD.ZUZ.3.4210.826.2020.DK - dokument stracił ważność 2021-06-07 08:32
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego o zebraniu całości materiału dowodowego w w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16 - dokument stracił ważność 2021-05-26 10:42
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1479G- ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna - dokument stracił ważność 2021-05-19 14:32
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Wejherowie - dokument stracił ważność 2021-05-10 11:39
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6" - dokument stracił ważność 2021-04-30 13:28
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 379/1 o pow. 12 nr obr. 15 (powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 379), która na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 10.03.2020 r. nr AB.6740.17.2019.9.D.J zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - budowie dróg gminnych pt.: ..Budowa ulicy Parkowej i ulicy Zamkowej w Wejherowie?, stała się własnością Gminy Miasta Wejherowo na rzecz spadkobierców po zmarłych: Annie Kwiatkowskiej w udziale 1/6. Helenie Kwiatkowskiej w udziale 1/6 oraz małżonków Władysława Kwiatkowskiego oraz Rozalii Kwiatkowskiej w udziale 4/6. - dokument stracił ważność 2021-04-21 10:52
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 7 Kwietnia 2021r. - dokument stracił ważność 2021-04-12 08:31
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 07.04.2021 - dokument stracił ważność 2021-04-29 08:09
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację, o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odwodnienie wykopów budowlanych oraz na odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia do rzeki Reda, w związku z inwestycją pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Staffa w Wejherowie", której zasięg oddziaływania mieścić się będzie na dz. nr 182/23, 224/24, 224/28, 228/14, 228/15, 230/7, 230/26, 230/29, 230/34, 264/12, 264/14, 788, 792, 820, 821, 823, 824, 825, 826, 831, 896; obr. 10 Wejherowo; 12, 13/1,13/2, 13/3; obr. 11 Wejherowo; 31, obr. 12 Wejherowo, w miejscowości Wejherowo. 2021-04-01 12:31
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 379/1 2021-03-17 15:10
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania w dniu 23 lutego 2021 r. decyzji GN.683.1.6.2020.MK 2021-02-25 14:36
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania w dniu 23 lutego 2021 r. decyzji GN.683.1.5.2020.MK orzekającej o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16. oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 332/1 o pow. 282 n r i nr 332/2 o pow. 111m2 2021-02-25 14:32
dokument OBWIESZCZENIE - Prezydent Miasta Wejherowa wykłada do publicznego wglądu 2021-02-24 14:29
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania dnia 29.01.2021 r. decyzji nr GN.683.1.32.dg.20l9.MC, w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 132/1 2021-02-24 10:19
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2021-02-19 12:28
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 154/18 - dokument stracił ważność 2021-02-16 15:24
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydanej dnia 22.01.2021 r. decyzji nr GN.683.1.27.dg.2019.MC, w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 127/1 - dokument stracił ważność 2021-02-02 15:06
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1479G (Ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna) w Wejherowie i Bolszewie" - dokument stracił ważność 2021-02-01 13:32
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową - dokument stracił ważność 2021-02-05 07:27
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXIII/294/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza 2021-01-11 13:57
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie (część B) 2021-01-18 10:56
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron 2021-01-18 10:58
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu dnia 30 grudnia 2020 r. decyzji nr GN.6821.1 l .20120.MK., w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Wejherowie obr. 9 2020-12-31 15:08
dokument Obwieszczenia Starosty Wejherowskiego o wydaniu dnia 30 grudnia 2020 r. decyzji nr GN.6821.10.20120.MK, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w Wejherowie obr. 9 - dokument stracił ważność 2020-12-31 15:05
dokument Obwieszczenia Starosty Wejherowskiego o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16 2020-12-29 15:29
dokument Obwieszczenia Starosty Wejherowskiego o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16 - dokument stracił ważność 2020-12-29 15:27
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego o sporządzonym dnia 15 września 2020 r. operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16 2020-12-29 15:27
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna) w Wejherowie i Bolszewie? - dokument stracił ważność 2020-12-22 15:32
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 132/1 o pow. 25 m2 (powstała z podziału działki nr 132) 2020-12-22 11:57
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 127/1 o pow. 39 m2 (powstała z podziału działki nr 127 2020-12-22 11:55
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie dróg gminnych pn.: "Budowa nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w' Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6M 2020-11-25 13:42
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXI/265/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulicy Wierzbowej 2021-01-11 13:57
dokument Obwieszczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski - dokument stracił ważność 2020-10-15 08:31
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XXI/266/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Sobieskiego, Inwalidów Wojennych, Zachodniej i Transportowej. 2020-10-14 09:28
dokument Obwieszczenie dot. ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 332/1 2020-10-06 13:38
dokument Obwieszczenie dot. ustalenia odszkodowania za prawo własności działki 99/1 obr 16 2020-10-02 09:25
dokument Obwieszczenie dot. ustalenia odszkodowania za prawo własności działki 98/1 nr 16. 2020-10-02 09:17
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie położonym u zbiegu ulic Słonecznej i Ofiar Piaśnicy 2020-09-23 08:01
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie  wszczęcia dnia 24 sierpnia 2020 r. postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 154/18  - dokument stracił ważność 2020-09-01 15:04
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 332/1 i 332/2. oraz obwieszczenie w sprawie wszczęcia Przez Starostę Wejherowskiego, dotyczące odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie obr.16 - dokument stracił ważność 2020-09-15 08:54
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.: Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" - dokument stracił ważność 2020-09-15 08:42
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie odszkodowania na rzecz Aleksandra Sobiszewskiego, którego adres zamieszkania jest nieznany - dokument stracił ważność 2020-08-07 11:07
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz Franciszka Lisius, którego adres zamieszkania jest nieznany - dokument stracił ważność 2020-08-07 11:05
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku - dokument stracił ważność 2020-08-05 12:02
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy dróg gminnych pn.: "Budowa nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6" - dokument stracił ważność 2020-07-24 07:34
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony, o zakończeniu zbierania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji udzielającej Zarządowi Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2020-07-06 14:45
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.: Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" 2020-06-24 15:07
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie odwołania P4 Sp. z o.o. z dnia 25.05.2020r. od decyzji Starosty Wejherowskiego 2020-06-24 15:08
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania, na rzecz spadkobierców Zenona Malotka - Trzebiatowskiego, za prawo własności nieruchomości położonej w Wejherowie - dokument stracił ważność 2020-06-24 15:08
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację 2020-06-12 13:48
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XVII/227/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka. 2020-05-11 09:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2020 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.420.31.2019.WR.22, 2020-04-27 12:36
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku 2020-04-21 11:03
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku 2020-04-17 09:30
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 11.03.2020. 2020-03-20 13:02
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Budowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie" 2020-02-17 12:43
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie wszczęcia o ustalenie odszkodowania za prawo własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2020-02-13 14:12
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie wszczęcia o ustalenie odszkodowania na rzecz osoby której adres jest nieznany - dokument stracił ważność 2020-02-13 14:05
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie wszczęcia o ustalenie odszkodowania na rzecz osoby której adres jest nieznany - dokument stracił ważność 2020-02-13 14:00
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XIV/159/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego "Śmiechowo" - powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 - z terenami przyległymi. 2020-01-03 12:35
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/62/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na południe od terenu zabudowy przy ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Szczęśliwej do ronda i drogi w kierunku Zybertowa. 2020-01-03 12:02
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2019-12-10 14:25
dokument Obwieszczenia Starosty Wejherowskiego dot wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa ul. Parkowej i Ul. Zamkowej w Wejherowie 2019-12-06 15:00
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa ul. Inwalidów Wojennych i ul. Przyjaźni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie 2019-11-12 07:55
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ul. Łęgowskiego- połączenie drogowe pomiędzy ulicą Łęgowskiego, a węzłem drogowym "Węzeł Działki" w Wejherowie" 2019-10-29 12:11
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego ws podziału woj. pom. ws obwodów łowieckich 2019-10-25 07:38
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2019-09-23 11:00
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie 2019-09-23 10:54
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNY, DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" - część 1 odcinek Gdynia Chylonia- Lębork 2019-08-29 10:58
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Chopina do ulic Konopnickiej i Fenikowskiego w Wejherowie 2019-07-25 15:03
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : "Budowa ul. Łęgowskiego- połączenie drogowe pomiędzy ulicą Łęgowskiego , a węzłem drogowym "Węzeł Działki" w Wejherowie" 2019-07-24 12:20
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie" 2019-07-23 07:21
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego w rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy 2019-07-16 09:19
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację 2019-07-10 07:40
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie 2019-06-18 13:59
dokument OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104, Kaszubskie Klify PLH220072, Mechowiska Zęblewskie PLH220075, Ostoja Borzyszkowska PLH220079, Wielki Klincz PLH220083, Wejherowo PLH220084, położonych w województ-Nie pomorskim 2019-05-29 14:49
dokument OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2019-05-29 14:47
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Wejherowie, w rejonie Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego i Kalwarii Wejherowskiej" 2019-05-24 12:57
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/VII/61/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej. 2019-05-24 10:22
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/VII/63/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie położonym u zbiegu ulic Słonecznej i Ofiar Piaśnicy. 2019-05-24 10:12
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na południe od ul. Roszczynialskiego i Osiedla Sikorskiego 2019-05-14 14:06
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na południe od terenu zabudowy przy ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Szczęśliwej do ronda i drogi w kierunku Zybertowa 2019-05-14 14:05
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa drogi powiatowej ul. Przemysłowa 2019-04-24 12:49
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/VII/64/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego w rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy 2019-04-18 08:28
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia l marca 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-03-14 07:57
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/III/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ul. Judyckiego, ul. 12 Marca i od północy terenem kolejowym. 2019-03-07 11:45
dokument OBWIESZCZENIE Minister Inwestycji i Rozwoju o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana - Sienkiewicza - 10 Lutego, w miejscowości Wejherowo" , i orzekającą o istocie sprawy w tym zakresie 2019-03-01 14:52
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ulicy Łęgowskiego 2019-02-21 09:39
dokument OBWIESZCZENIE Minister Inwestycji i Rozwoju o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 218 "': obrębie skrzyżowania ulic św. Jana- Sienkiewicza- 10 Lutego, w miejscowości Wejherowo 2019-02-20 13:43
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku dot środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa infrastruktiry rekreacyjnej w Wejherowie w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej. 2019-02-04 11:44
dokument Obwieszczenie ministra rozwoju dot inwestycji - przebudowa drogi wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana, Sienkiewicza, 10 Lutego. 2019-01-24 15:12
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. postępowania ws. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Wejherowie obr. 16. dz. 2/2 2019-01-21 16:11
dokument Obwieszczenie ministra rozwoju dot inwestycji - przebudowa drogi wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana, Sienkiewicza, 10 Lutego. 2019-01-17 10:51
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Tartaczną i Podmiejską do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo 2019-01-03 14:17
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: - budowie drogi gminnej w ramach zadania pn. "Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie" na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2018-12-10 13:18
dokument OGŁOSZENIE STAROSTY WEJHEROWSKIEGO o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 2018-10-24 11:47
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie budowy dróg gminnych pn.: "Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego "Kwiatowa" na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa" 2018-09-28 14:53
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI 2018-09-28 14:45
dokument OBWIESZCZENIE w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 2018-08-20 10:44
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda 2018-08-08 12:39
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: - budowie drogi gminnej w ramach zadania pn. "Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie" na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2018-07-03 11:39
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami: I Brygady Pancernej WP, Tartaczną i Budowlanych 2018-06-27 10:14
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIk/XLI/488/2018 z 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa, w rejonie zachodniej części obszaru mieszkaniowo-usługowego przy ul. Łęgowskiego. 2018-05-23 11:52
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa ograniczonego ulicami Kościuszki, 3 Maja i Sobieskiego oraz potokiem Srebrna 2018-05-14 08:00
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Tartaczną Podmiejską do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo 2018-05-12 10:28
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot zmiany MPZP ( obszar tartaczna i Podmiejska) 2018-05-11 15:06
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o zmianie decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.20.2017.9.D.I z dnia 19.10.2017r. zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1486G oraz 1487G -skrzyżowanie ulicy 12-go Marca, Wniebowstąpienia, Judyckiego w Wejherowie 2018-05-10 14:07
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot zadania pod nazwą " Rozbudowa skrzyzowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina w Wejherowie" 2018-05-09 07:43
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej ul. Staromłyńskiej wraz z budową rurociągu teletechnicznego, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2018-04-18 11:57
dokument OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 2018-04-18 10:19
dokument obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącego przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Lębork" 2018-03-12 10:53
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. Rozbudowy skrzyzowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina. 2018-03-08 15:19
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie: zmiany decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.20.2017.9.D.I z dnia 19.1 0.2017r. zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1486G oraz 1487G- skrzyżowanie ulicy 12-go Marca, Wniebowstąpienia, Judyckiego w Wejherowie 2018-03-07 14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck dot budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo. 2018-02-15 14:24
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej w ramach zadania pn. "Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie" 2018-01-31 14:51
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. Rozbudowy skrzyzowania dróg powiatowych - budowa Ronda ul. 12 Marca i Sikorskiego 2018-01-26 14:00
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 2018-01-24 10:42
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie wschodniego odcinka ul. Wałowej i rzeki Cedron 2018-01-17 12:12
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej ul. Staromłyńskiej wraz z budową rurociągu teletechnicznego, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej , gazowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2018-01-16 14:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla postępowania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo" 2018-01-11 20:14
dokument Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia- Lębork" 2017-11-20 15:40
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie dróg gminnych pn. "Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa" 2017-11-17 15:24
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania zezwolenia na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1487G oraz 1488G w Wejherowo 2017-10-20 14:53
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1487G oraz 1488G w Wejherowo 2017-10-06 15:25
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI 2017-10-03 11:54
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z ulicą Chopina w Wejherowie" 2017-09-11 15:28
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. zezwolenia na budowę połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa 2017-09-05 15:09
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ulicami Sobieskiego, 3 Maja, i Strzelecką oraz Parkiem Kaszubskim 2017-09-01 10:31
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. zezwolenia na rozbudowę drogi powiatowej 1482G o pas prawoskrętu do DK6 2017-08-31 14:44
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowę skrzyżowania ulic 12 Marca, Wniebowstąpienia, Judyckiego 2017-08-25 12:23
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. zezwolenia na budowę drogi łączącej ul. Przemysłową z DK6 - Karnowskiego 2017-08-25 12:18
dokument OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Wejherowa wykłada do publicznego wglądu aktualizację "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Wejherowa" 2017-08-08 14:35
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z ulicą Chopina w Wejherowie" 2017-08-07 10:15
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 2017-08-04 11:33
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2017-08-04 11:14
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2017-08-04 11:12
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi powiatowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1482G (ul. Rybacka) o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie" 2017-07-25 14:54
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami 2017-07-20 08:42
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. uchylenia zezwolenia na realizację rozbudowy skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Chopina w Wejherowie 2017-06-23 12:28
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala 2017-06-16 14:03
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana 2017-06-16 13:59
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski zawiadomia o wydaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. decyzji orzekającej o ustaleniu odszkodowania w prawie własności nieruchomości położonej w Wejherowie. 2017-06-16 11:18
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej , budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda na skrzyżowaniu ulic Lelewela i Ofiar Piaśnicy na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2017-06-05 08:02
dokument OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu postanowienia z dnia 23 maja 2017 roku znak: DLI.3.6621.18.2017.PK.2 utrzymujący w mocy postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku znak: WI-II.7119/7/09/IR-a 2017-06-05 07:54
dokument OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski o wydaniu decyzji nr 115/2017/SG z dnia 23.05.2017r. o pozwoleniu na budowę na budowę dla inwestycji p.n.: przebudowa mostu przez rzekę Redę w ciągu drogi wojewódzkiej m 218 w km 31+871 w m. Wejherowo na działkach nr 44, 37 i 178, obr. 0006 Wejherowo, jednostka ewidencyjna 221503_1, oraz Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. Poprawy dostępności drogowej polegającej na budowie metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ul. Kwiatowej. 2017-06-13 12:00
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej pn. "Budowa drogi łączącej ulicę Przemysłową z drogą krajową nr 6 - ul. Karnwskiego w Wejherowie, (droga gminna, klasy Z, 0127039G, 0127032G, 0127342G)" na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2017-06-02 10:24
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy 2017-04-05 08:52
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ( Nr 127035G ul. Karnowskiego, nr 127018G ul. Lelewela, 127020G ul. Niska) 2017-04-03 11:16
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ( Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z DK6 - ul. Karnowskiego) 2017-03-31 14:04
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ( ul. Nadrzeczna i Staromłyńskiej) 2017-03-31 14:01
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Łęgowskiego 2017-03-15 09:25
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIk/XXVIII/313/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie wschodniego odcinka ul. Wałowej i rzeki Cedron 2017-02-06 08:45
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot wznowienia postępowania administracyjnego związanego z "Przebudową drogi wojewódzkiej nr 218..." 2017-01-31 14:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji dot przebudowy drogi wojewódzkiej 218 2017-01-31 14:35
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o odwolaniach do decyzji Starosty Wejherowskiego Nr AB.6745.I.2.2016.19D z dnia 10.11.2016r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie dróg gminnych jako zadanie pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej" 2017-01-16 13:12
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o uzupełnieniu decyzji Starosty Wejherowskiego Nr AB.6745.I.2.2016.19D z dnia 10.11.2016r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie dróg gminnych jako zadanie pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej" 2017-01-03 10:13
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej jako zadanie pn. "Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego w Wejherowie na odcinku od ul. Patoka do ul. Orzeszkowej" 2016-11-25 15:28
dokument OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie dróg gminnych jako zadanie pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej" 2016-11-25 15:23
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami 2016-11-02 09:16
dokument Obwieszczenie Starosta Wejherowski w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej jako zadanie pn. "Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego w Wejherowie na odcinku ul. Patoka do ul. Orzeszkowej" 2016-10-07 13:45
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi łączącej ulicę Przemysłową z drogą krajową nr 6 - ul. Karnowskiego w Wejherowie o długości ok. 840m 2016-09-21 15:30
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda na skrzyżowaniu ulic Lelewela i Ofiar Piaśnicy" 2016-09-14 20:58
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI 2016-09-26 12:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi łączącej ulicę Przemysłową z drogą krajową nr 6 ul. Karnowskiego w Wejherowie o długości ok. 840m 2016-08-10 10:27
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda na skrzyżowaniu ulic Lelewela i Ofiar Piaśnicy 2016-08-05 12:26
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy drogi gminnej - ul. Necla ( od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka) 2016-07-14 12:03
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wydania Decyzji nr 2/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 czerwca 2016 r. dla przedsięwzięcia: ?Zabezpieczenie brzegu rzeki Redy w km 19+400 w miejscowości Wejherowo? planowanego do realizacji na terenie działki nr 897 obręb 10 w Wejherowie 2016-06-21 21:48
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy dróg gminnych - Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poporzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej 2016-06-13 13:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie: "Budowy bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi" 2016-05-30 15:00
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy drogi gminnej - ul. Necla ( od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka) 2016-05-13 14:17
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o niezałatwieniu w terminie sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" 2016-05-30 14:57
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. rozbudowy ul. Nadrzecznej w Wejherowie 2016-01-29 12:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. uchylenia decyzji Starosty Wejherowskiego i umorzenie postępowania organu I instancji - Rozbudowa ul. Wałowej 2015-12-23 10:37
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące zwiększenia zakresu przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w miejscowości Wejherowo w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-12-21 15:13
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ROZBUDOWIE UL. NADRZECZNEJ W WEJHEROWIE pod nazwą "Budowa zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Nanicką" NA TERENIE GMINY MIASTA WEJHEROWA 2015-12-02 17:00
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w miejscowości Wejherowo 2015-11-18 08:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Wejherowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji dorgowej - budowa ul Nadrzecznej i Lelewela. 2015-11-16 11:19
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy drogi gminnej pn." Budowa bezkolizyjnego powiązania dorgowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi" 2015-10-30 13:02
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy pod nazwą - "Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową cześć miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi" NA TERENIE GMINY MIASTA WEJHEROWA 2015-10-14 12:56
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wydania Decyzji nr 4/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 września 2015r. dla przedsięwzięcia: "Budowa budynku bloku operacyjnego, pracowni badań endoskopowych, działu dezynfekcji i sterylizacji szpitalnej oraz dwóch szybów windowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" przy ul. dr A. Jagalskiego 10 w Wejherowie 2015-09-17 15:33
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI 2015-09-02 13:33
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające strony postępowania o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku odwołania od Decyzji nr 2/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 czerwca 2015r. dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2015-07-08 15:30
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wydania Decyzji nr 3/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3 lipca 2015r. dla przedsięwzięcia: "Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i neogeńskich z projektowanego zastępczego otworu studziennego nr 22b, zlokalizowanego na terenie ujęcia wody "Cedron" w Wejherowie" 2015-07-03 15:21
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wydania Decyzji nr 2/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 czerwca 2015r. dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2015-06-09 19:12
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji nr 2/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 czerwca 2015r. dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2015-06-09 19:09
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot. zebrania wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2015-04-28 15:07
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy drógi gminnej pn. " Budowa powiązania łączącego ul. Sienkiewicza z ul. Sobieskiego 2015-04-09 15:37
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy dróg gminnych - Ulicy Nadrzecznej i Lelewela 2015-04-09 15:35
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające o zwróceniu się do PPIS w Wejherowie o powtórne opiniowanie oraz do RDOŚ w Gdańsku o powtórne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia: "Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok" 2015-04-09 15:30
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wydania Decyzji nr 1/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 marca 2015r. dla przedsięwzięcia: "Przebudowa mostu przez rzekę Redę usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 w km 31+871 w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy" 2015-03-19 14:53
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Szczęśliwą, Sucharskiego, Spokojną oraz od południa terenami leśnymi 2015-03-04 08:17
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o niewydaniu w terminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2015-02-27 09:40
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy drogi gminnej pn. Budowa powiązania drogowego łączącego ulię Sienkiewicza z ulicą Sobieskiego 2015-02-26 09:17
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2015-03-12 10:14
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego umarzające postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Wejherowskiego nr AB17-I-7360/D/10/10 2015-02-03 15:33
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy drogi gminnej ul. Nadrzeczna i Lelewela 2015-01-23 14:50
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o niewydaniu w terminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2015-01-15 15:46
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy drogi gminnej ul. Chmielewskiego 2015-01-09 08:49
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot. zebrania wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2014-12-19 15:20
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy drogi gminnej ul. Chmielewskiego 2014-11-21 13:13
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 2014-10-17 11:34
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Wejherowa w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 2014-10-17 11:33
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy drogi gminnej łączącej ul. Sucharskiego z DK6 ( Węzeł Działki) 2014-10-03 15:13
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Św. Jacka. 2014-10-03 11:11
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo ? kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej 2014-10-03 11:03
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. zezwolenia na budowę drogi gminnej łączącej ul. Sucharskiego z DK6 (Węzeł Działki) 2014-09-26 15:04
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji nr 6/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 września 2014r. dla przedsięwzięcia: "Budowa parkingu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie" 2014-09-25 13:37
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej Decyzji nr 6/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 września 2014r. dla przedsięwzięcia: "Budowa parkingu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie" 2014-09-25 13:36
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2014-09-15 08:44
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot. zebrania wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa parkingu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie" 2014-09-02 13:11
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2014-09-02 08:39
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające o wydaniu Decyzji nr 5/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa instalacji do suchego odpylania gazów żeliwiakowych na terenie Cementowni Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie" 2014-09-01 09:41
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI 2014-08-26 14:16
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. budowy drogi gminnej łączącej ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6, oraz rozbudowy drogi gminnej ul. Św. Jacka. 2014-08-26 09:28
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające o zwróceniu się do PPIS w Wejherowie o opinię oraz do RDOŚ w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2014-08-22 09:51
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa parkingu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie" 2014-08-20 12:54
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej Decyzji nr 4/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 sierpnia 2014r. dla przedsięwzięcia: "Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej w Wejherowie" 2014-08-06 12:28
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji nr 4/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 sierpnia 2014r. dla przedsięwzięcia: "Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej w Wejherowie" 2014-08-06 12:29
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot. zebrania wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:"Budowa instalacji do suchego odpylania gazów żeliwiakowych na terenie Cementowni Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie" 2014-07-24 14:36
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka 2014-07-22 07:59
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa instalacji do suchego odpylania gazów żeliwiakowych na terenie Cementowni Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie" 2014-07-17 08:39
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot. zebrania wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej w Wejherowie" 2014-07-15 14:49
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot. wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2014-07-14 15:30
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w ciągu ul. Sobieskiego od ul. Wałowej do wysokości ul. Bukowej 2014-07-10 09:08
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo - kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej 2014-07-10 09:03
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: ?Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej w Wejherowie? planowanego do realizacji na terenie działek nr 378, 379, 517, 516, 547, 448/2, 454, 396, 452/1, 453/1 obręb 15, działek nr 3/1, 4, 5, 7, 10 obręb 17 oraz działki nr 14/4 obręb 19 2014-06-23 12:52
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej Decyzji nr 3/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 czerwca 2014r. dla przedsięwzięcia: ?Stacja Demontażu Pojazdów? planowanego do realizacji na terenie działek nr 10/49 i 10/46 obręb 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie 2014-06-18 13:18
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji nr 3/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 czerwca 2014r. dla przedsięwzięcia: ?Stacja Demontażu Pojazdów? planowanego do realizacji na terenie działek nr 10/49 i 10/46 obręb 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie 2014-06-18 13:21
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA dot. zebrania wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Stacja Demontażu Pojazdów" przy ul. Budowlanych 2014-05-08 14:49
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2014-04-28 11:43
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-04-22 15:00
dokument OBWIESZCZENIE dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 kwietnia 2014r. dla przedsięwzięcia: Budowa Stacji Paliw ?JUREX? planowanego do realizacji na terenie działki nr 10/19 obręb 3 przy ul. Budowlanych 8a w Wejherowie w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 2014-04-17 13:42
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia: "Instalacja urządzenia do przetwarzania (mielenia) odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych z tworzyw sztucznych" planowanego do realizacji na terenie działki nr 5 obr. 6 przy ul. I Brygady Pancernej WP 84 w Wejherowie 2014-04-14 13:26
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa parkingu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie" 2014-04-08 14:58
dokument OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Wejherowa zawiadamia, że: wydał postanowienie z dnia 20 marca 2014r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2014-03-25 09:41
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa dot. prośby o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej w Wejherowie" 2014-03-14 11:43
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna, w rejonie ulicy Wałowej 2014-03-13 08:51
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej 2014-03-07 15:38
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 28 lutego 2014 r. o niezałatwieniu w terminie sprawy z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ?Stacja Demontażu Pojazdów? planowanego do realizacji na terenie działek nr 10/49 i 10/46 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie. 2014-02-28 09:20
dokument OBWIESZCZENIE z dnia 25 lutego 2014 r.dot. zawdiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej w Wejherowie" planowanego do realizacji na terenie działek nr 378, 517, 516, 547, 448/2, 454, 396, 452/1, 453/1 obręb 15, działek nr 3/1, 4, 5, 7, 10 obręb 17 oraz działki nr 14/4 obręb 19. 2014-02-25 15:21
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 2014-02-27 10:43
dokument OBWIESZCZENIE o niewydaniu postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie z wniosku Spółki Progress XVII Sp. z o.o. ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica reprezentowanej przez Annę Sołtysiak i Jacka Portalskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2014-02-24 13:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającej co do istoty sprawy, a w pozostałej częsci utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ul. Św. Jana - Sienkiewicza- 10 lutego w Miejscowości Wejherowo 2014-02-07 15:35
dokument OBWIESZCZENIE o niewydaniu postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie z wniosku Spółki Progress XVII Sp. z o.o. ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica reprezentowanej przez Annę Sołtysiak i Jacka Portalskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2014-01-24 12:46
dokument OBWIESZCZENIE o niewydaniu postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie z wniosku Spółki Progress XVII Sp. z o.o. ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica reprezentowanej przez Annę Sołtysiak i Jacka Portalskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2013-12-31 13:02
dokument Obwieszczenie o niezałatwieniu w terminie sprawy z wniosku z dnia 15 maja 2013r. Arkadiusza Cichosz, ul. 9. Maja 19/1, 84-300 Lębork reprezentowanego przez Helenę Szczepankowską o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ?Stacja Demontażu Pojazdów? planowanego do realizacji na terenie działek nr 10/49 i 10/46 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie. 2013-12-16 14:51
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej 2013-11-27 08:59
dokument Obwieszczenie zawiadamiające o wysłaniu prośby o opinię do PPIS w Wejherowie oraz do RDOŚ w Gdańsku o uzgodnienie dot. warunków realizacji przedsięwzięcia: "Stacja demontażu pojazdów" na terenie działek nr 10/49 i 10/46 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie. 2013-11-26 07:38
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA zawiadamiające o o niewydaniu postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie z wniosku Spółki Progress XVII Sp. z o.o. ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica reprezentowanej przez Annę Sołtysiak i Jacka Portalskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2013-11-18 12:52
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego dot pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ UL. PATOKA ETAP 2 - od ul. Stefczyka do ul. Gryfa Pomorskiego NA TERENIE GMINY MIASTA WEJHEROWA /jako etap 2 zadania pn. ?Powiązanie drogowe łączące północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektem mostowym" 2013-11-13 13:46
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA zawiadamiające o o niewydaniu postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie z wniosku Spółki Progress XVII Sp. z o.o. ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica reprezentowanej przez Annę Sołtysiak i Jacka Portalskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2013-10-18 11:27
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej 2013-10-16 13:13
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA zawiadamiające o wydaniu decyzji 6/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 października 2013r. dla przedsięwzięcia: Wykonanie obudowy studni typu Lange wraz z umieszczeniem urządzeń do poboru wody podziemnej dla istniejącego otworu nr 28a na Ujęciu Wody ?Cedron? w Wejherowie planowanego do realizacji na terenie działek nr 124/4 i 124/17 obręb 17 przy ul. Marynarki Wojennej w Wejherowie 2013-10-11 08:01
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1478G w Wejherowie ( połączenie ul. Południowej w Gościcinie z ul. Sucharskiego w Wejherowie) 2013-10-07 14:42
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Wejherowie ( połączenie ul. Południowej w Gościcinie z ul. Sucharskiego w Wejherowie) 2013-10-07 14:41
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA zawiadamiające o ponownej rozprawie administracyjnej ws ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji na działce 107/1 obr. 15 2013-10-07 07:56
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie ulicy Wałowej 2013-10-07 07:52
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA zawiadamiające iż wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok 2013-10-04 08:54
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot pozwolenia na realizacje inwestycji dorgowej - budowa drogi gminnej - powiązanie łączące ul. Parkowa z ul. Mickiewicza 2013-09-23 14:28
dokument Obwieszczenie o niewydaniu postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok planowanego do realizacji na terenie działek nr 121/2, 544/9, 93/3, 94/1, 94/5, 95/1, 95/3, 95/4, 96/3, 94/4, 96/4, 96/5, 96/6, 110/10, 539, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 110/2, 79, 86, 544/4, 83/3, 544/8, 110/4, 85/1, 85/2, 85/3, 538, 551/1, 551/2 obr. 15 w Wejherowie. 2013-09-18 15:09
dokument Obwieszczenie dot. postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok planowanego do realizacji na terenie działek nr 121/2, 544/9, 93/3, 94/1, 94/5, 95/1, 95/3, 95/4, 96/3, 94/4, 96/4, 96/5, 96/6, 110/10, 539, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 110/2, 79, 86, 544/4, 83/3, 544/8, 110/4, 85/1, 85/2, 85/3, 538, 551/1, 551/2 obr. 15 w Wejherowie. 2013-09-12 14:35
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA ZAWIADAMIAJĄCE O TERMINIE ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ DOT USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGGSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI DZ 107/1 OBR 15 2013-09-06 15:00
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI 2013-09-06 14:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1478G ul. Sucharskiego cz1. i cz.2 zadania 2013-08-02 15:13
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2013-07-31 13:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Patoka. 2013-07-15 13:01
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze pomiędzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych 2013-07-05 13:13
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ul. Chopina 2013-07-05 13:13
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2013-07-03 12:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu postanowienia nr WI-II.7820.26-09.6P.2013.EZ o sprostowaniu błędów pisarskich w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 218 - Gdańsk- Chwaszczyno - Wejherowo - Krokowa 2013-05-28 13:12
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY WEJHEROWSKIEGO w sprawie BUDOWY DROGI GMINNEJ /powiązanie drogowe łączące ul. Parkową z ul. Mickiewicza w Wejherowie 2013-05-14 09:54
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2013-04-26 11:49
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Wejherowa" 2013-01-31 10:00
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2013-01-23 12:56
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa ws. przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji 2012-09-18 10:20
dokument OBWIESZCZENIE o sprostowaniu OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14.05.2012r. 2012-09-11 08:40
dokument OBWIESZCZENIE o sprostowaniu OGŁOSZENIA Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18.04.2012r. 2012-09-05 10:54
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze pomiędzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych 2012-09-05 10:48
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami 2012-08-13 09:30
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2012-07-11 10:28
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2012-07-11 10:24
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w ciągu ul. Sobieskiego od ul. Wałowej do wysokości ul. Bukowej 2012-05-25 08:42
dokument OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego 2012-05-23 08:45
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej 2012-05-14 09:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot . odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Wejherowiskiego nr AB17-I-736/D/10/10 z 16 marca 2011 2012-05-09 11:50
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego 2012-04-24 11:39
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ulicy Chopina. 2012-04-18 09:32
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa. 2012-04-18 09:23
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Roszczynialskiego 2012-04-04 09:36
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa 2012-04-02 14:53
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-03-26 09:53
dokument OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2012-03-26 09:12
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze ograniczonym ulicami: Sobieskiego, Kopernika, 10 Lutego i Sienkiewicza. 2012-02-23 09:44
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron 2012-02-10 11:25
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Kwiatowej 2012-01-26 09:20
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA m. WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo - kolejowego 2011-12-07 09:27
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA m. WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rej. ulic Iwaszkiewicza, Staromłyńskiej i Weteranów 2011-12-07 09:16
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej rozbudowie drogi powiatowej ul. 12 Marca w Wejherowie. 2011-12-02 15:26
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego, a ul. Fenikowskiego. 2011-11-30 11:11
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PROJEKTU WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO 2011-11-08 10:20
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego zawiadamiająca o wszczęciu postepowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi powiatowej ul 12 Marca 2011-11-03 14:07
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego zawiadamiająca o zmianie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej ul Wałowa. 2011-10-28 14:53
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron. 2011-10-19 09:48
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa - w kwartale ulic H. Sienkiewicza, Św. Jacka, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego. 2011-09-30 09:56
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI 2011-09-20 12:50
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie 2011-07-13 10:28
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Wejherowskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ( Wałowa ) 2011-05-31 15:05
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta miasta Wejherowa o wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa mobilnego węzła betoniarskiego o konstrukcji modułowej planowanego do realizacji na terenie działki nr 10/41 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie. 2011-05-25 15:33
dokument OBWIESZCZENIE o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa z wniosku z dnia 28.01.2010r. firmy ORLEX BETON Michał Gębarowski ul. Kochanowska 3, 84-241 Gościcino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa mobilnego węzła betoniarskiego o konstrukcji modułowej na działce nr 10/41 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie. 2011-05-25 15:31
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa w obszarze: położonym w rejonie ul. Gdańskiej i Jaśminowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2011-05-24 09:00
dokument Obwieszczenie dot. postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa mobilnego węzła betoniarskiego o konstrukcji modułowej na działce nr 10/41 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie. 2011-05-23 14:06
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części śródmieścia miasta Wejherowa 2011-05-17 10:03
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie ulic 12 Marca, Wałowej, Judyckiego oraz rzeki Cedron 2011-05-17 10:01
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa 2011-05-17 09:56
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ - ULICY WAŁOWEJ. 2011-04-01 08:59
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Kwiatowej. 2011-03-29 09:00
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dot zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana - Sienkiewicza - 10 Lutego, w miejscowości Wejherowo". 2011-02-21 12:37
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na BUDOWIE DROGI GMINNEJ - ULICY WAŁOWEJ. 2011-02-03 08:56
dokument Obwieszcznie Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24.09.2010r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. 2010-09-27 13:45
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji. 2010-09-22 13:02