Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego

O B W I E S Z C Z E N I E
Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
na obszarze województwa pomorskiego

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347) w związku z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 333) ogłasza się, co następuje:

 1. W okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa pomorskiego kwalifikacja wojskowa.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2004 r.
 3. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1999- 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które w latach 2021- 2022:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o który mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.
 1. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1999- 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944).
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się również osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.
 4. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na: obszarze

 

MIASTA WEJHEROWA  przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska  w Wejherowie

w POWIATOWYM  ZESPOLE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 

przy ul. Ofiar Piaśnicy  22 w Wejherowie 

w okresie od  dnia 10 MAJA 2023 r. do dnia 19 MAJA  2023 r.,

codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 08:00 do 12:00. 

 Kobiety przyjmowane będą w dniach : 11-12 lipca 2023 r.

 

 1. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 3. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 5. potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
 1. Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową)
 2. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji.
 3. Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność wymienioną w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny, można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
 4. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:
 1. w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej,
 2. po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
 1. Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej..
 2. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
 3. NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.
 4. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim - podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
 5. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 31 marca 2023 r.

Wojewoda Pomorski
(-) Dariusz Drelich

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Pastuszko 14-04-2023 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Ćwiek 14-04-2023
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2023 08:22