herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIIk/XIV/134/2015
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515); art. 6c ust. 1, art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to jest stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2.
§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,50 zł od 1 mieszkańca. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł miesięcznie za każdą osobę.

2.  Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 17,50 zł od 1 mieszkańca. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 2 zł miesięcznie za każdą osobę.

3.  Pod pojęciem nieruchomości rozumie się każdy samodzielny lokal mieszkalny zamieszkały przez osoby prowadzące odrębne gospodarstwo domowe.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4.  Uchyla uchwałę Nr VIk/XXX/352/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 1706).

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie

Bank Millennium S.A.

25 1160 2202 0000 0001 5278 2920

zgodnie z podanym niżej harmonogramem

do 15 lutego

- za styczeń i luty danego roku

do 15 kwietnia

- za marzec i kwiecień danego roku

do 15 czerwca

- za maj i czerwiec danego roku

do 15 sierpnia

- za lipiec i sierpień danego roku

do 15 października

- za wrzesień i październik danego roku

do 15 grudnia

- za listopad i grudzień danego roku

 

 

PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY PRZELEW POWINIEN ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

- imię i nazwisko (osoby składającej deklarację );

- adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne;

- jakiego zobowiązania dotyczy tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- okres rozliczeniowy np. Styczeń i luty 2016r.;

 

PRZYKŁAD PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO POLECENIA PRZELEWU

przelew_odpady

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 09-08-2013 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 23-12-2015 13:23