Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie

Wejherowo, 22.03.2022 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa – Górki Bolszewskie


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), a także Uchwały Nr VIIk/XIV/156/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa – Górki Bolszewskie

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa – Górki Bolszewskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.03.2022 r. do 22.04.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa w zakładce Obwieszczenia.

W trosce o bezpieczeństwo związane ze stanem epidemii informujemy, że wgląd do wyłożonego dokumentu w siedzibie urzędu będzie odbywać się po uprzednim zgłoszeniu przez osobę zainteresowaną takiego zamiaru, telefonicznie (nr 58 677 71 75), drogą elektroniczną (urbanistyka@um.wejherowo.pl) lub pisemnie. W takich przypadkach zostanie uzgodniony termin na zapoznanie się z dokumentem z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 19.04.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (sala konferencyjna III p.), z zachowaniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2069 ze zm.).

Osoby fizyczne i  prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail urbanistyka@um.wejherowo.pl lub poprzez platformę ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2022 r.

                                                                                                                                          Prezydent Miasta Wejherowa

                                                                                                                                                 Krzysztof Hildebrandt

 

WGNiU.6721.3.2016.NBM                                                                                                                                                                                                  Wejherowo, dnia. 22.03.2022r.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a nadto:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Prezydent Miasta Wejherowa z siedzibą w 84-200 Wejherowo, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.wejherowo.pl

 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych
  z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.

 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procedury planistycznej, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia
  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO1);

  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art 18 RODO2).

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy
  o ochronie tych danych.

1Prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano

2Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporzadzania aktów planistycznych

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Borkowska-Mudlaff 22-03-2022 07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Borkowska-Mudlaff 22-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Natalia Borkowska-Mudlaff 30-03-2022 07:43