Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XVII/227/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka.

Wejherowo, 11.05.2020 r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Wejherowa Uchwały Nr VIIIk/XVII/227/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka.

 

Wnioski do powyższej zmiany planu miejscowego mogą być składane na piśmie do Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, ustnie do protokołu, w postaci elektronicznej lub na adres e-mail wgn@um.wejherowo.pl najpóźniej do dnia 01.06.2020 r.

 

                                                                                                                                                                                     Prezydent Miasta Wejherowa

                                                                                                                                                                                           Krzysztof Hildebrandt

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, tel.: 058 677-70-00, e-mail: miasto@wejherowo.pl

 

2. Z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wejherowie mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób: telefonicznie pod numerem 58 677 71 37, elektronicznie przez e-mail: iod@um.wejherowo.pl lub wysyłając korespondencję w formie tradycyjnej na adres siedziby administratora.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zgłoszenia wniosków do planu miejscowego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu/obwieszczeniu Prezydenta Miasta Wejherowa oraz prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia zmiany planu miejscowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

 

5. Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych;

- żądania sprostowania;

- żądania ograniczenia przetwarzania;

- przeniesienia swoich danych;

- wniesienia sprzeciwu.

 

6. W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, uprawnienie do uzyskania od administratora wszelkich dostępnych informacji o źródle danych osobowych, które to dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Dane osobowe, o których mowa powyżej, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.

 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

8. Urząd Miejski w Wejherowie nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

 

9. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

10. Nie podanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oznaczenia nieruchomości skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Borkowska-Mudlaff 11-05-2020 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Natalia Borkowska-Mudlaff 11-05-2020 09:05