herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji nr 6/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 września 2014r. dla przedsięwzięcia: "Budowa parkingu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie"

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia, że

 

wydał Decyzję nr 6/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 września 2014r. dla przedsięwzięcia: „Budowa parkingu przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie” planowanego do realizacji na terenie działek nr 181, 105/2, 180/2, 136 obręb 13 oraz działek nr 3/1, 74, 24/6, 24/8, 7/3 obręb 19 w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Miasto Wejherowo Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo reprezentowanej przez Piotra Urbańskiego.

           

      Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 12.Marca 195 pokój 108 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 25-09-2014 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2014 13:37