herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące zwiększenia zakresu przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w miejscowości Wejherowo w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wejherowo, 17 grudnia 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia:

 

  • w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w miejscowości Wejherowo, planowanego do realizacji na terenie działek nr 16/30, 16/31, 16/32, 20 obręb 5 oraz 12/1, 12/6, 12/8, 12/3, 13/6, 13/5, 42, 41, 43, 40/2, 7/2, 8 obręb 18 położonych przy ul. Strzeleckiej i Sucharskiego w Wejherowie wpłynęły pisma Wnioskodawcy dotyczące zwiększenia zakresu planowanej inwestycji o budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
  • pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. tut. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z prośbą o uwzględnienie zwiększenia zakresu inwestycji w wydawanej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
  • pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z prośbą o ponowne zaopiniowanie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

 

Tut. Urząd informuje, że strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją złożoną w ww. sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12. Marca 195, pokój 108.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 21-12-2015 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2015 15:13