herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji nr 4/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 sierpnia 2014r. dla przedsięwzięcia: "Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej w Wejherowie"

Wejherowo, 6 sierpnia 2014r.

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Wejherowa

zawiadamia, że

 

wydał Decyzję nr 4/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6 sierpnia 2014r. dla przedsięwzięcia: „Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej w Wejherowie” planowanego do realizacji na terenie działek nr 378, 379, 517, 516, 547, 448/2, 454, 396, 452/1, 453/1 obręb 15, działek nr 3/1, 4, 5, 7, 10 obręb 17 oraz działki nr 14/4 obręb 19 w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Miasto Wejherowo Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo reprezentowanej przez Piotra Urbańskiego.

           

      Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 12.Marca 195 pokój 108 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 06-08-2014 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 06-08-2014 12:29