herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa zawiadamiające strony postępowania o wydaniu Decyzji nr 2/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 czerwca 2015r. dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok

 


URZĄD MIEJSKI w WEJHEROWIE

 


Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677-71-03 (04), fax. 677-71-22, e-mail: wigkios@um.wejherowo.pl

 

 

Wejherowo, 9 czerwca 2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia, że

 

wydał Decyzję nr 2/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 9 czerwca 2015r. dla przedsięwzięcia: Budowa Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok planowanego do realizacji na terenie działek nr 121/2, 544/9, 93/3, 94/1, 94/5, 95/1, 95/3, 95/4, 96/3, 94/4, 96/4, 96/5, 96/6, 110/10, 539, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 110/2, 79, 86, 544/4, 83/3, 544/8, 110/4, 85/1, 85/2, 85/3, 538, 551/1, 551/2, 544/7, 544/10, 94/3 obr. 15 w Wejherowie w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Spółki Progress XVII Sp. z o.o. ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica, reprezentowanej przez Annę Sołtysiak.

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. 12. Marca 195, I piętro, pokój 108 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. Od przedmiotowej decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wejherowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa

inż. Beata Rutkiewicz

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 09-06-2015 19:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 09-06-2015 19:09