Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/30/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie w celu przeprowadzenia w 2019 roku wyborów do Rad Osiedli oraz ustalenia wysokości diety zryczałtowanej dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem tych wyborów 2018-12-24 13:16
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/29/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019? 2018-12-24 13:14
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/28/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019" 2018-12-24 13:12
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/27/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2019 - 2023 2018-12-24 13:11
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/26/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 10 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 2018-12-24 13:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/25/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 10 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 2018-12-24 13:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/24/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Rady Miasta Wejherowa nr IVk/XVII/210/2004 z dnia 06 kwietnia 2004 roku w sprawie Porozumienia z Gminą Miastem Reda o przyjęciu przez Gminę Miasto Wejherowo zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miasta Reda 2018-12-24 13:07
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/23/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2018-12-24 13:05
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/22/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń 2018-12-24 13:01
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/21/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia 2018-12-24 12:59
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/20/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania Wojewo?dzkiemu Sa?dowi Administracyjnemu w Gdan?sku skargi kto?ra? złoz?ył Edward Ł. pismem z dnia 27 listopada 2018 roku (wpł. dnia 30.11.2018 roku), wnosza?cy o stwierdzenie niewaz?nos?ci § 4 ust. 9 [karta terenu 13.U] w pkt. 7 lit. d) Uchwały Nr VIk/XL/477/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowsta?pienia i Zamkowej (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 27 marca 2014 r., poz. 1284) 2018-12-24 12:57
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/19/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ul. Judyckiego, ul. 12 Marca i od północy terenem kolejowym 2019-08-30 10:18
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/17/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2018-12-24 12:47
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/16/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących uprzednio własność Gminy Miasta Wejherowa 2018-12-24 12:46
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/15/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2018-12-24 12:44
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/14/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miasta Wejherowa 2018-12-24 12:42
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/13/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na finansowanie projektu Centrum Integracji Społecznej ?Wodne Ogrody? i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2018-12-24 12:38
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/12/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu Centrum Integracji Społecznej ?Wodne Ogrody? w Wejherowie 2018-12-24 12:35
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/11/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 2018-12-24 12:34
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/10/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2018-12-24 12:30
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/9/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018-12-24 12:27
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/8/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2018-12-24 12:25
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/III/7/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 2018-12-24 12:23
katalog Przebieg głosowania - KATALOG -