Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/9/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr VIIIk/III/9/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm ) oraz art. 263 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami)Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku 2018 niezrealizowane wydatki budżetowe wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków wymienionych w ust. 1 na dzień 30 czerwca 2019 roku.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/III/9/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

Lp.

Wyszczególnienie wydatku

Kwota wydatku

1.

Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa

770 639,96

2.

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości adaptacji nieruchomości położonej w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 282, na działkach nr 120/2, 120/1, 120/3 i 120/4 obr. 15, zabudowanej zabytkową kamienicą i oficynami, na cele użyteczności publicznej i usług, w ramach zadania ,,Budowa łącznika ul. Sobieskiego z ul. Wałową"

18 450,00

3.

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem nowego połączenia drogowego łączącego ul.12 Marca z ul.Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6, budową parkingu oraz budynku dla obsługi pielgrzymów w ramach Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa z opcją nadzoru autorskiego

35 055,00

4.

Zaprojektowanie połączenia drogowego pomiędzy drogą bez nazwy nr 6 a ulicą Wniebowstąpienia. Zamówienie uzupełniające do zadania pn. ?Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów w Wejherowie wraz z przebudową drogi bez nazwy nr 6, budową parkingu oraz budynku dla obsługi pielgrzymów w ramach rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa z opcją nadzoru autorskiego

5 099,95

5.

Remont fontanny miejskiej w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera

91 910,35

6.

Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych na terenie Wejherowa dla części nr 1,2,3,4,5,6,

13 222,50

7.

Wykonanie dokumentacji projektowej skablowania linii napowietrznej nn- 0,4 kv wraz z przyłączami w ul. Kwiatowej w Wejherowie w ramach zadania pn. ?Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych?

22 140,00

8.

Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, kosztorysów i STWIORB wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie z opcją nadzoru autorskiego

220 384,25

9.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ?Zespołu otwartych basenów kąpielowych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem i niezbędnymi przyłączami mediów w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej ?Wodne Ogrody? - stanowiącego element Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

306 600,00

10.

Wykonanie dokumentacji projektowej hali tenisowej

88 560,00

11.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ?Remont umocnień brzegowych rzeki Cedron na odcinku od mostu drogowego przy ul. Zamkowej do Pałacu Przebendowskich, remont konstrukcji koła wodnego i zastawki wraz z pomostem zlokalizowanych przy Młynie"

24 600,00

12.

Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Zamkowej nr 4 w Wejherowie w ramach projektu "Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu"

229 000,00

13.

Rozbiórka budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 564 obr. 15 w Wejherowie

75 276,00

Ogółem

1 900 938,01

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/III/9/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

600

 

Transport i łączność

789 089,96

 

60016

Drogi publiczne gminne

789 089,96

 

 

Wydatki majątkowe

789 089,96

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

18 450,00

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych

770 639,96

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

207 341,30

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

207 341,30

 

 

Wydatki bieżące

167 186,35

 

 

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

167 186,35

 

 

Wydatki majątkowe

40 154,95

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

40 154,95

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

255 746,75

 

90001

 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

13 222,50

 

 

Wydatki majątkowe

13 222,50

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

13 222,50

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

22 140,00

 

 

Wydatki majątkowe

22 140,00

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

22 140,00

 

90095

Pozostała działalność

220 384,25

 

 

Wydatki majątkowe

220 384,25

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

220 384,25

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

253 600,00

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

24 600,00

 

 

Wydatki bieżące

24 600,00

 

 

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

24 600,00

 

92195

Pozostała działalność

229 000,00

 

 

Wydatki majątkowe

229 000,00

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych

229 000,00

926

 

Kultura fizyczna

395 160,00

 

92601

Obiekty sportowe

395 160,00

 

 

Wydatki majątkowe

395 160,00

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

395 160,00

OGÓŁEM

1 900 938,01

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:27