Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/27/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr VIIIk/III/27/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 1508, z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2019 ? 2023, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIk/XXXIX/465/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014 - 2020.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/III/27/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Program osłonowy w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania?
na lata 2019 ? 2023
Podstawa prawna programu

Program ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy  o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miasta Wejherowa w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 w zakresie realizacji modułu I i modułu II (M.P.2018.1007).

Program będzie realizowany w latach 2019 - 2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Miasta Wejherowa.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia i zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objecie pomocą osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Program jest elementem prowadzonej przez gminę polityki społecznej w zakresie ?poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,?poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz?kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W 2017r. w ramach prowadzonego wsparcia objęto dożywianiem 348 uczniów z 188 rodzin z czego 91 dzieci było w wieku przedszkolnym a 257 w wieku do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W szkołach i przedszkolach wydano w ramach wsparcia łącznie 46 442 posiłków.

Poza dożywianiem dzieci w szkołach Ośrodek objął pomocą osoby i rodziny, których sytuacja finansowa wymagała wsparcia w zakresie zakupu żywności. Udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności 546 rodzinom, w których łącznie było 976 osób. W ramach tego rodzaju pomocy udzielono łącznie 2 224 świadczeń.

Pomimo zauważalnej tendencji spadkowej przyznawanych świadczeń na przestrzeni ostatnich kilku lat problem ubóstwa i niedożywienia dzieci i uczniów jest w dalszym ciągu bardzo istotny. Objęcie przedmiotową pomocą potrzebujących rodzin pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych i przyczyni się do niwelowania poziomu pogarszania się standardu życia.

W związku z powyższym oraz z uwagi na konieczność ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy zasadne jest przyjęcie i wprowadzenie do realizacji niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

Koordynatorem programu na szczeblu gminnym jest Prezydent Miasta Wejherowa natomiast jego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej. Program realizowany jest we współpracy ze szkołami i przedszkolami  będącymi jednostkami organizacyjnymi gminy jak i innymi gminami oraz innymi prowadzącymi tego typu placówki podmiotami do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Wejherowa.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

Niniejszy Program Osłonowy celem zachowania  spójności z wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? ma strukturę modułową, na którą składają się dwa moduły.

Wsparcie w ramach obu modułów udzielane jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium o którym mowa w art. 8 w/w ustawy wraz z uwzględnieniem osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 w/w ustawy a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W ramach modułu I wsparcie udzielane jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych?dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz?uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko lub uczeń nie spełnia wymagań ustawowych a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje MOPS Wejherowo o potrzebie udzielenia takiej formy pomocy.

Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jednak łączna liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w tym trybie nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów otrzymujących posiłek  w szkołach i przedszkolach w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

W ramach modułu II  wsparcie udzielane jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych?osobom dorosłym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach  gmina może zorganizować dowóz posiłków do osób wymagających tego rodzaju wparcia.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Dotacja celowa nie może wynieść więcej niż 60% całości poniesionych kosztów w ramach realizacji Programu.

Zwiększenie kwoty dotacji na realizację programu oraz zwiększenie kwoty dotacji o 5% z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w szczególności do osób starszych niepełnosprawnych może nastąpić po złożeniu pisemnego wniosku przez Prezydenta Miasta Wejherowa do wojewody. Warunkiem udzielenia zwiększenia jest udział środków własnych gminy w planowanym zwiększeniu na poziomie co najmniej 20%.

Monitoring programu

Z realizacji Programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 - 2023 (M.P.2018.1007).

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 13:11