Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/29/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019?

Uchwała Nr VIIIk/III/29/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zmianami) oraz uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ?Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019?, zwany dalej Gminnym Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Gminnego Programu powierza się:

1. Prezydentowi Miasta Wejherowa.

2. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta raport z wykonania Gminnego Programu do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/III/29/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

?Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018?

I. Cel główny Gminnego Programu.

Ograniczanie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

II. Cele szczegółowe Gminnego Programu.

1. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

2.  Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych.

3.  Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem substancji psychoaktywnych.

III. Zadania Gminnego Programu.

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

3.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

IV. Realizatorzy Gminnego Programu:

1. Prezydent Miasta ? główny koordynator programu.

2. Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta.

3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy pomocy niżej wymienionych podmiotów:

- Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie,

- Straży Miejskiej w Wejherowie,

- Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- placówek zdrowia,

- placówek oświatowo ? wychowawczych,

- kościołów i innych związków wyznaniowych,

- organizacji pozarządowych.

V. Zadania Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień.

1. Koordynacja działań w ramach Gminnego Programu.

2. Nadzór nad realizacją Gminnego Programu.

3. Przygotowanie raportu z wykonania Gminnego Programu przedstawionego Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta do dnia 31.03.2020 r.

VI. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Nazwa zadania

Sposób realizacji

Realizator

Termin realizacji

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

 

III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

1. Realizacja programu psychologiczno - terapeutycznego w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków dla uczniów szkół wejherowskich.
 

 

 

2. Zakup materiałów o charakterze dydaktyczno ? profilaktycznym w zakresie profilaktyki uzależnienia od narkotyków.

 

3. Szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

 

 

 

 

 

Wsparcie
i propagowanie działalności istniejącego na terenie Ośrodka Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów oraz osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi z terenu Wejherowa.
 

 

Organizacja grup edukacyjno ? terapeutycznych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz rodziców młodzieży eksperymentującej i uzależnionej od narkotyków.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym na terenie Wejherowa działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków.

Terapeuci i psycholodzy
z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
nauczyciele, pedagodzy.
 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Koordynator ds. profilaktyki uzależnień.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Koordynator ds. profilaktyki uzależnień.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Koordynator ds. profilaktyki uzależnień,
terapeuci i psycholodzy
z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

Terapeuci i psycholodzy
z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Koordynator ds. profilaktyki uzależnień, organizacje pozarządowe.

styczeń - czerwiec 2019 r.,

wrzesień - grudzień 2019 r.
cały rok
 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

VII. Finansowanie programu

Środki na realizację Gminnego Programu pochodzić będą z budżetu Gminy, z dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 13:14