Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/22/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń

Uchwała Nr VIIIk/III/22/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.).

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Wejherowa zarządza Prezydent Miasta Wejherowa. 

2. Prezydent Miasta Wejherowa z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązujących wyznacza zarządcę nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.),

2) artykule bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć artykuł ustawy wymienionej w pkt. 1,

3) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Wejherowa,

4) Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Wejherowa,

5) mieszkaniowym zasobie - należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa,

6) lokalu - należy przez to rozumieć lokal określony w ustawie, o której mowa w pkt. 1,

7) lokalu socjalnym ? należy przez to rozumieć lokal określony w ustawie, o której mowa w pkt.1,

8) umowie najmu lokalu socjalnego - należy przez to rozumieć umowę najmu lokalu określonego w ustawie, o której mowa w pkt. 1,

9) tymczasowym pomieszczeniu ? należy przez to rozumieć pomieszczenie określone w ustawie, o której mowa w pkt. 1,

10) powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię określoną w ustawie, o której mowa w pkt. 1,

11) powierzchni pokoi lokalu ? należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pokoi w lokalu. W przypadku lokali, w których nie ma wydzielonego pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej, wskazaną powyżej łączną powierzchnię wszystkich pokoi pomniejsza się o 4 m2 . 

12) właścicielu - należy przez to rozumieć właściciela w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 1,

13) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę występującą do Prezydenta Miasta Wejherowa z wnioskiem o wynajęcie lokalu mieszkalnego,

14) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,

15) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

16) kwocie najniższej emerytury ? kwota najniższej emerytury ogłaszana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?,

17) posiadaniu centrum życiowego w Gminie Miasta Wejherowa ? udokumentowanie przez wnioskodawcę oraz osoby objęte wnioskiem faktycznego zamieszkiwania na terenie Gminy Miasta Wejherowa,

18) osobie bezdomnej ? należy przez to rozumieć osobę określoną w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.),

19) Zespole ds. Mieszkaniowych ? należy przez to rozumieć zespół powoływany zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa,

20) skierowaniu ? dokument uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wydany przez Prezydenta Miasta Wejherowa lub przez osobę działającą z jego upoważnienia,

21) liście - należy przez to rozumieć listę osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu mieszkalnego.

Rozdział 2.
Wynajmowanie lokali na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i materialnych

§ 3. 1. Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o lokal na czas nieoznaczony winien spełniać następujące kryteria łącznie: 

1) zamieszkiwać stale i posiadać centrum życiowe na terenie miasta Wejherowa,

2) pozostawać w trudnych warunkach mieszkaniowych, przy czym za trudne warunki mieszkaniowe uznaje się zamieszkiwanie w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 5 m? powierzchni łącznej pokoi,

3) średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego nie przekracza 120% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Osoby spełniające kryteria wymienione w § 3 ust. 1 mogą ubiegać się o zawarcie umowy o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.

§ 4. 1. Postanowień § 3 nie stosuje się do osób: 

1) zamieszkujących za zgodą właściciela w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na planowane inwestycje miejskie, z zastrzeżeniem § 13 ust.1 pkt. 2 lit. a,

2) które są właścicielami zamieszkiwanego przez siebie lokalu, budynku lub ich części przeznaczonych do rozbiórki ze względu na planowane inwestycje miejskie, jeżeli dokonają zbycia tej nieruchomości na rzecz Miasta,

2. Postanowień § 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 1 pkt. 2 nie stosuje się do osób które uzyskały pełnoletność w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawodowej rodzinie zastępczej, nie zawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, pod warunkiem, że z wnioskiem o wynajęcie lokalu mieszkalnego wystąpią w ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletności, a ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Wejherowo.

Rozdział 3.
Pierwszeństwo najmu

§ 5. 1. W przypadkach określonych w § 3 i § 4 pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które: 

1) zamieszkują w lokalach usytuowanych w budynkach lub ich częściach objętych ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru budowlanego,

2) zamieszkują w budynkach lub ich częściach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na planowane inwestycje miejskie,

3) uzyskały pełnoletność w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawodowej rodzinie zastępczej, nie zawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, pod warunkiem, że z wnioskiem o wynajęcie lokalu mieszkalnego wystąpią w ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletności,

4) wnioskodawca lub osoba objęta wnioskiem posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,

5) są rodzicem lub opiekunem prawnym, mającym na utrzymaniu dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, albo w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności ? bezterminowo,

6) są zameldowane na pobyt stały, zamieszkują stale, posiadają centrum życiowe na terenie miasta Wejherowa co najmniej 5 lat przed datą złożenia wniosku i je udokumentują.

2. Pierwszeństwo wynajmu innego lokalu mieszkalnego niż zajmowany dotychczas przysługuje również osobom, które:

1) spełniają przesłanki zawarte w § 11 ust. 1,

2) spełniają przesłanki zawarte w § 23 ust. 1 pkt 2.

3. Pierwszeństwo wynajmu dotychczas zajmowanych lokali zawiera się w przypadkach określonych w § 11, § 23, § 28.

Rozdział 4.
Lokale socjalne

§ 6. Z mieszkaniowego zasobu wydziela się część lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne. 

§ 7. 1. Prawo do wynajęcia lokalu socjalnego mają osoby spełniające w dacie złożenia wniosku następujące kryteria łącznie: 

1) zamieszkujące stale i posiadające centrum życiowe na terenie miasta Wejherowa,

2) zamieszkujące lokal określony w § 3 ust. 1 pkt. 2,

3) których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego nie przekracza 80 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Dopuszcza się możliwość wynajęcia lokalu socjalnego osobie, która nie spełnia kryterium dochodowego, jeżeli:

1) utraciła lokal wskutek katastrofy budowlanej lub wskutek klęski żywiołowej, pożaru oraz innych zdarzeń losowych - na czas niezbędny do wyremontowania dotychczasowego lokalu lub uzyskania innego lokalu,

2) zamieszkuje w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na planowaną inwestycję miejską,

3) zamieszkuje w lokalu socjalnym usytuowanym w budynku lub jego części objętym ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru budowlanego.

§ 8. 1. W przypadkach określonych w § 7 pierwszeństwo wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje osobom, które: 

1) utraciły lokal wskutek katastrofy budowlanej lub wskutek klęski żywiołowej, pożaru oraz innych zdarzeń losowych,

2) zamieszkują w budynku lub jego części:

a) przeznaczonym do rozbiórki ze względu na planowaną inwestycję miejską,

b) objętym ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru budowlanego,

3) w wyroku Sądu nakazującym opróżnienie lokalu mają przyznane uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego,

4) wnioskodawca lub osoba objęta wnioskiem posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,

5) uzyskały pełnoletność w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawodowej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, pod warunkiem, że z wnioskiem o zawarcie umowy najmu wystąpią w ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletności,

6) osobom, które opuściły zakłady karne, a wcześniej posiadały tytuł prawny do lokalu mieszkalnego należącego do zasobu Miasta i przekazały lokal do dyspozycji Miasta,

7) zameldowane są na pobyt stały, zamieszkują stale, posiadają centrum życiowe na terenie miasta Wejherowa co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku i je udokumentują.

2. Pierwszeństwo wynajęcia innego lokalu socjalnego niż dotychczas zajmowany przysługuje również osobom, które spełniają przesłanki zawarte w § 11 ust. 1.

3. Na bieżąco wynajmuje się lokale socjalne w przypadkach określonych w:

1) § 7 ust. 2 pkt. 1 oraz

2) § 11 ust. 1 pod warunkiem, że zawarcie umowy najmu nastąpi odpowiednio na zajmowany lokal socjalny.

§ 9. 1. Realizacja wyroków eksmisyjnych następuje przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem ? z uwzględnieniem kolejności dostarczenia odpisu prawomocnego wyroku przez wierzyciela, osobę uprawnioną do lokalu socjalnego. 

2. Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach, może wydać skierowanie realizując wyrok eksmisyjny z pominięciem kolejności w szczególności, gdy:

1) jest to uzasadnione ze względu na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Miasta,

2) należy wyeksmitować osobę występującą w rażący sposób lub uporczywy przeciwko obowiązkowi porządku domowego,

3) przedłożono ostateczną decyzję organu nadzoru budowlanego dotyczącą konieczności wykwaterowania osób zamieszkujących w lokalu.

3. Realizacja uprawnień osób eksmitowanych na mocy jednego wyroku, następuje poprzez zawarcie umowy najmu jednego, wspólnego lokalu socjalnego z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W przypadku wydania odrębnych wyroków eksmisyjnych względem osób zamieszkujących w tym samym lokalu, realizacja wyroków następuje poprzez wskazanie jednego wspólnego lokalu socjalnego z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dopuszcza się przyznanie dwóch lokali socjalnych będących realizacją jednego wyroku eksmisyjnego w sytuacji:

a) występowania przemocy w rodzinie, potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądowym:

b) braku odpowiedniego lokalu spełniającego kryteria ustawy gdy realizacja wyroku jest konieczna z uwagi na zasady racjonalnego gospodarowania zasobem i powierzonymi środkami finansowymi.

6. W ramach realizacji wyroków eksmisyjnych z zasobu mieszkaniowego z prawem do lokalu socjalnego dopuszcza się wydzielenie aktualnie zajmowanego lokalu do zasobu lokali socjalnych i wynajęcie jako lokalu socjalnego, w sytuacji gdy struktura i standard lokalu jest odpowiedni z punktu widzenia zasad racjonalnego gospodarowania zasobem, pod warunkiem, że osoby zajmujące lokal nie wykraczały w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu.

§ 10. Umowy najmu lokali socjalnych zawierane są na okres 1 roku. 

§ 11. 1. Po upływie okresu najmu lokalu socjalnego z dotychczasowym najemcą tego lokalu można zawrzeć nową umowę tego samego lub innego lokalu na czas oznaczony ? na okres 1 roku w przypadku nadal utrzymującej się szczególnie trudnej sytuacji życiowej dotychczasowego najemcy oraz spełniania kryterium § 7 ust. 1 pkt. 3. 

2. Zawarcie umowy najmu na zasadach określonych w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem, że dotychczasowy najemca nie zalega z opłatami za korzystanie z lokalu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku występowania zaległości, jeśli zostało podpisane i jest realizowane porozumienie o spłacie zadłużenia.

Rozdział 5.
Tymczasowe pomieszczenia

§ 12. W sprawach związanych z tymczasowymi pomieszczeniami nieuregulowanych przepisami ustawy stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej uchwały dotyczące lokali socjalnych. 

Rozdział 6.
Zamiana lokali

§ 13. 1. W ramach mieszkaniowego zasobu mogą być dokonywane zamiany lokali: 

1) z inicjatywy najemcy, jeżeli:

a) zamiana na lokal o zbliżonym metrażu jest wywołana uzasadnioną potrzebą zmiany lokalizacji, kondygnacji, wyposażenia technicznego,

b) celem jest zamiana na lokal o mniejszej powierzchni łącznej pokoi lub użytkowej oraz większej powierzchni przy uwzględnieniu zasad racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym,

c) najemca lokalu i osoby uprawnione do zamieszkiwania wystąpią o dokonanie zamiany na większą liczbę lokali z powodów rodzinnych lub społecznych, pod warunkiem, że wskutek takiej zamiany nastąpi rozdzielenie faktycznie funkcjonujących w dotychczas zajmowanym lokalu odrębnych gospodarstw domowych, pod warunkiem, że suma powierzchni wynajętych lokali nie przekracza rażąco powierzchni lokalu opuszczonego,

d) najemcy dwóch lub większej liczby lokali wystąpią o zamianę lokali pomiędzy sobą w przypadku, gdy najemca zalega z opłatami czynszowymi i opłatami niezależnymi od właściciela, dokonanie zamiany może nastąpić dopiero po wcześniejszym uregulowaniu zaległości przez dłużnika;

2) z inicjatywy wynajmującego, jeżeli:

a) zamiana jest konieczna ze względu na realizację inwestycji miejskich, polegających w szczególności na rozbiórce, zbyciu, remoncie, zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części, albo ze względu na realizację celów wynikających z wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

b) najemca lub były najemca zalega z należnymi opłatami z tytułu korzystania z lokalu, a zamiana pozwoli uniknąć powiększania się zaległości z tych tytułów.

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zamiany w trybie § 13 ust. 2 lit. a na większą liczbę lokali w sytuacji, gdy osoby uprawnione do wspólnego zamieszkiwania wraz z najemcą, tworzące poszczególne gospodarstwa domowe.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o zamianę uwzględniane są wyłącznie wnioski złożone przez osoby zamieszkujące w lokalu za zgodą właściciela.

§ 14. 1. Z mieszkaniowego zasobu mogą być dokonywane zamiany lokali na lokale pozostające także w innych zasobach, jeżeli strony zainteresowane zamianą posiadają tytuł prawny do zajmowanych lokali, a także udokumentowaną zgodę właścicieli tych lokali na zamianę. 

2. Dokonanie zamiany lokali, o których mowa w ust. 1, nie jest jednak możliwe w przypadku, gdy przyszły najemca zalegał za korzystanie z dotychczas zajmowanego lokalu, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

3. Koszty związane z remontem lokalu stanowiącego przedmiot zamiany określonej w § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. d obciążają przyszłego najemcę.

§ 15. Zgody na dokonanie zamiany odmawia się, jeżeli: 

1) do zamiany został zgłoszony lokal objęty umową na czas oznaczony,

2) do zamiany został zgłoszony lokal socjalny lub tymczasowe pomieszczenie,

3) tytuł do lokalu uzyskałaby osoba, która w wyniku wzajemnej zamiany spełniałaby warunki kwalifikujące ją do ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych chyba, że zamiana prowadzi do faktycznej poprawy jej dotychczasowych warunków mieszkaniowych,

4) przeznaczony został do sprzedaży,

5) najemca zalega z opłacaniem opłat za zajmowanie lokalu,

6) wniosek o zamianę zgłosiła osoba będąca najemcą lokalu w budynku prywatnym.

Rozdział 7.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 16. 1. Kompletne wnioski osób występujących do Prezydenta Miasta o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta, zamianę lub uregulowanie tytułu prawnego do lokalu wraz z wymaganymi dokumentami powinny być składane w siedzibie Urzędu Miejskiego. Wnioski w sprawach, w których wymagane jest weryfikowanie kryterium dochodowego, składane są z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę i inne osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania. 

2. Przy rozpatrywaniu wniosków osób, o których mowa w ust. 1 należy poddać wnikliwej analizie:

1) dotychczasowy sposób korzystania przez wnioskodawcę z lokalu, a w szczególności przestrzeganie przez wnioskodawcę warunków określonych w umowie najmu oraz wywiązywanie się z obowiązków najemcy,

2) zamieszkiwanie wnioskodawcy i innych osób zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania w lokalu za zgodą właściciela,

3) posiadanie przez wnioskodawcę i inne osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania innego tytułu prawnego do lokalu,

4) w przypadku osób ubiegających się o najem lokalu na podstawie § 3 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt. 2 i § 23:

a) warunki mieszkaniowe w poprzednich miejscach zamieszkania,

b) warunki mieszkaniowe współmałżonka wnioskodawcy lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu i uwzględnić możliwość zamieszkiwania wnioskodawcy w tych lokalach.

3. Przy weryfikacji wniosku podstawą weryfikacji dochodu są dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę, które umożliwiają określenie dochodu wszystkich osób objętych wnioskiem. Dochody powinny być wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania.

4. Wnioski spełniające wymagania formalne, o których mowa w ust. 1, po przeanalizowaniu i weryfikacji, Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego lub upoważniony przez niego pracownik tego Wydziału przedstawia do oceny Zespołowi ds. Mieszkaniowych.

5. Potwierdzenie nieprawdy we wniosku, odmowa złożenia dokumentów umożliwiających przeprowadzenie analizy, o którym mowa w ust. 2, jak również informacje uzyskane w toku analizy, o której mowa w ust. 2 oraz posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu stanowią podstawę odmowy realizacji złożonego wniosku.

6. Za brak formalny uznaje się niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, a tym samym na umieszczenie na liście, o której mowa w § 19 ust. 1.

7. Za brak formalny uznaje się również niewyrażenie zgody do uzyskania informacji będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczących udzielanych form pomocy społecznej, w szczególności uprawnień do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz brak zgody na udostępnienie danych Prezydentowi i Zastępcom Prezydenta Miasta Wejherowa, Pracownikom Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Pracownikom Straży Miejskiej w Wejherowie oraz członkom Zespołu ds. Mieszkaniowych.

8. Wnioski niekompletne, niespełniające wymagań formalnych, po uprzednim wezwaniu wnioskodawców do ich uzupełnienia, pozostawiane są bez rozpoznania.

§ 17. W celu poddania spraw kontroli społecznej Prezydent Miasta powoła Zespół ds. Mieszkaniowych. 

§ 18. Zadaniem Komisji Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa jest: 

1) zapoznanie się z przedkładanymi rocznymi sprawozdaniami w zakresie wykonanych remontów budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,

2) zapoznanie się z przedkładanymi rocznymi sprawozdaniami w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta,

3) składanie Prezydentowi Miasta projektów wniosków dotyczących zmiany przepisów regulujących gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Miasta.

§ 19. 1. Listy zawierające nazwiska i imiona, datę zakwalifikowania, liczbę osób w gospodarstwie domowym oraz podstawę prawną kwalifikacji tworzy Wydział Spraw Lokalowych raz w roku. 

2. Listę, o której mowa w ust. 1, dołącza się do niezrealizowanych spraw umieszczonych na liście z roku poprzedniego.

3. Lista podlega weryfikacji, o ile wystąpią przesłanki do jej korekty, co 12 miesięcy w zakresie spełniania kryteriów niniejszej uchwały. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów Prezydent Miasta dokonuje skreślenia osoby z listy.

4. Wnioskodawca bezwzględnie zobowiązany jest, bez wezwania z urzędu, do pisemnego niezwłocznego, ale nie później niż w terminie 30 dni poinformowania o każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub/i mieszkaniowej lub/i rodzinnej osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.

5. Umieszczenie osoby na liście weryfikowane jest również w każdym przypadku zmiany struktury gospodarstwa domowego.

6. W przypadku niedostarczenia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie dokumentów niezbędnych do weryfikacji, o której mowa w ust. 3 Prezydent Miasta postanawia o skreśleniu tej osoby z listy.

7. Wnioskodawcy są zobowiązani do poinformowania Wydziału Spraw Lokalowych tut. Urzędu o każdej zmianie adresu zamieszkania. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni podany adres, uważa się za doręczoną.

8. W przypadku zamiaru ponownego ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta przez osoby wymienione ust. 3 niezbędne będzie złożenie nowego wniosku.

9. W celu zapewnienia kontroli społecznej listę osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu mieszkalnego według rodzaju udzielonej pomocy mieszkaniowej wraz z podaniem podstawy prawnej, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie, najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni i przez okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wraz z informacją o miejscu i 14-dniowym terminie składania ewentualnych zastrzeżeń i uwag do listy. Lista podlega aktualizacji zgodnie z ust. 10.

10. Odnośnie wniosków, co do których zgłoszono uwagi i zastrzeżenia, skierowanie tych wniosków do zawarcia umowy najmu może nastąpić dopiero po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i zastrzeżeń oraz po udzieleniu odpowiedzi osobom wnoszącym te uwagi i zastrzeżenia.

11. Lista może być uzupełniana raz na kwartał w ciągu roku kalendarzowego, pod warunkiem zachowania procedury postępowania przewidzianej dla jej ustalenia.

12. Zmiany na liście ujawnia się poprzez dokonywanie na niej odpowiednich adnotacji.

13. Na liście, o której mowa w ust. 1, nie umieszcza się osób wymienionych w § 7 ust. 2 pkt. 1, § 8 ust. 1 pkt. 3.

14. Dla osób wymienionych w § 8 ust. 1 pkt. 3 i § 12 tworzy się osobny rejestr.

15. Lista i rejestr, o którym mowa w ust. 14, tworzone są także w wersji elektronicznej.

§ 20. 1. Realizacja rocznej listy polega na złożeniu wnioskodawcy propozycji zawarcia umowy lokalu odpowiedniego dla struktury gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem jego specyficznych, uzasadnionych potrzeb, w szczególności takich jak niepełnosprawność lub podeszły wiek. 

2. W przypadku nieprzyjęcia przez wnioskodawcę propozycji wskazanej z ust. 1, Prezydent Miasta może postanowić o przesunięciu takiej osoby na koniec listy.

3. W przypadku osób wymienionych w § 8 ust. 1 pkt. 3 i § 12 obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego i tymczasowego pomieszczenia realizowany jest poprzez złożenie oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego odpowiadającego strukturze gospodarstwa domowego.

§ 21. 1. O skierowaniu danej osoby do zawarcia umowy najmu lokalu postanawia Prezydent Miasta, z zastrzeżeniem, że jeśli od zakwalifikowania na listę lub ostatniej weryfikacji upłynęło więcej niż 12 miesięcy, umieszczenie tej osoby na liście poddaje się weryfikacji uaktualniającej warunki uprawniające wnioskodawcę do zawarcia umowy najmu lokalu. W przypadku osób wymienionych w § 4 ust. 2, zmiana miejsca pobytu z obszaru Miasta nie może być przyczyną negatywnej weryfikacji. 

2. Skierowanie danej osoby do zawarcia umowy najmu wydaje Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona.

3. W przypadku niedostarczenia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie dokumentów niezbędnych do weryfikacji, o której mowa w ust. 1, Prezydent Miasta może dokonać skreślenia z listy.

4. W przypadku ustalenia w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, że wnioskodawca  nie spełnia warunków uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu Prezydent Miasta dokonuje skreślenia z listy.

5. Niedokonanie aktualizacji w wyznaczonym terminie lub dokonanie aktualizacji w sposób niekompletny, jak również przekroczenie kryterium dochodowego powoduje, że wniosek nie spełnia kryteriów obowiązującej uchwały jak również powoduje odstąpienie od realizacji wniosku czyli uniemożliwia zawarcie umowy najmu i stanowi podstawę do skreślenia wnioskodawcy z listy rocznej o której mowa w § 19 ust. 1.

§ 22. 1. Zarządca budynków mieszkalnych zawiera umowy najmu lokali wyłącznie na podstawie skierowania danej osoby do zawarcia umowy najmu, o którym mowa w § 21. 

2. Wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu traci ważność, jeżeli osoba nie weszła w użytkowanie wskazanego lokalu lub nie zgłosiła się do podpisania umowy najmu na lokal wskazany do zasiedlenia w terminie 14 dni od daty otrzymania skierowania, za wyjątkiem zdarzeń leżących po stronie właściciela.

Rozdział 8.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci

najemcy albo pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę 

§ 23. 1. Z osobami, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, a nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego lub pozostały w lokalu po opuszczeniu lokalu przez najemcę, może zostać zawarta umowa najmu zajmowanego lokalu, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) osoby, które udokumentują zamieszkiwanie z najemcą w lokalu za zgodą właściciela i prowadzenie wraz z nim wspólnego gospodarstwa domowego przez okres co najmniej ostatnich 3 lat,

2) osoby te nie zalegają z opłatami za korzystanie z lokalu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku występowania zaległości, jeśli zostało podpisane i jest zrealizowane porozumienie o spłacie zadłużenia co najmniej w 1/2 ilości spłaconych rat,

3) osoby te osiągają dochód nie przekraczający 120% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 75 kwoty % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do osób, które:

1) nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu po śmierci osoby, która posiadała tytuł prawny do tego lokalu,

2) pozostały w lokalu opuszczonym przez osobę, która posiadała tytuł prawny do tego lokalu i zajmują ten lokal bez tytułu prawnego.

§ 24. 1. Osoby, z którymi nie zawarto umowy najmu lokalu na podstawie § 23, wzywa się do opróżnienia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego. 

2. Jeżeli lokal nie zostanie opróżniony w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, Miasto występuje do sądu z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu.

Rozdział 9.
Kryteria zawierania umów najmu lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m?

§ 25. 1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m? zwolnione przez dotychczasowych najemców, o ile nie są niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osób umieszczonych na rocznej liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu, mogą być oddawane w najem w drodze przetargu publicznego w celu uzyskania najwyższej stawki czynszu za 1 m?.

2. Ustalenia o przeznaczeniu lokali, o których mowa w ust.1, do wynajęcia w drodze przetargu, podejmuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

Rozdział 10.
Wyrażenie zgody na zameldowanie w lokalu, oddanie lokalu przez

najemcę do bezpłatnego używania oraz w podnajem 

§ 26. 1. Zgoda na zameldowanie w lokalu wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Zgoda nie jest wymagana w stosunku do małżonka niebędącego najemcą lokalu pod warunkiem, że nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu oraz w stosunku do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. 

2. W stosunku do osób innych niż wymienione w ust. 1 zgoda na zameldowanie w lokalu może nastąpić wyłącznie na czas oznaczony, każdorazowo nie dłuższy niż 12 miesięcy.

3. W stosunku do osób innych niż wymienione w ust. 1 oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego części może nastąpić wyłącznie na czas oznaczony, każdorazowo nie dłuższy niż 12 miesięcy.

4. W przypadku wskazania w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej lokalu lub jego części jako siedziby firmy, zgoda może zostać udzielona jedynie, gdy działalność gospodarcza faktycznie prowadzona jest poza lokalem, a o wyrażenie zgody występuje do Prezydenta Miasta najemca albo inna osoba uprawniona do zamieszkiwania w tym lokalu na czas nieoznaczony.

5. Nie wyraża się zgody na zameldowanie, oddanie lokalu lub jego części do bezpłatnego używania, gdy powierzchnia pokoi w przeliczeniu na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wyniosłaby poniżej 5 m? lub gdy najemca zalega z opłatami za korzystanie z lokalu.

6. Podnajem lokalu lub jego części jest możliwy tylko po uzyskaniu uprzednio zgody Prezydenta Miasta.

§ 27. Postanowienia § 26 ust. 2 - 5 nie mają zastosowania do lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń. 

Rozdział 11.
Ponowne zawarcie umowy najmu

§ 28. 1. Na wniosek osoby, której wcześniej wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy, gdy przyczyną rozwiązania stosunku prawnego było zadłużenie spowodowane pogorszeniem sytuacji materialnej najemcy, dopuszcza się ponowne zawarcie umowy najmu, której przedmiotem będzie ten sam lub inny lokal o mniejszej powierzchni, jeżeli spełnione łącznie warunki: 

1) osoba ta nieprzerwanie zamieszkuje w tym lokalu,

2) ustała przyczyna, z powodu której została rozwiązana umowa najmu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w przypadku, jeśli jest podpisane oraz zrealizowane porozumienie o spłacie zadłużenia co najmniej w 1/2 ilości spłaconych rat,

3) spełnia kryteria wskazane w § 3 ust. 1 pkt 3.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu, mają również zastosowanie do osób, którym umowę najmu wypowiedziano na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z powodu nieudostępnienia lokalu w celu wykonania przez wynajmującego okresowego przeglądu stanu technicznego lokalu lub wymiany instalacji, remontu.

3. Do osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 16 ust. 5.

Rozdział 12.
Inne postanowienia

§ 29. 1. W przypadku zwolnienia lokalu, części lokalu wynajmowanego dotychczas więcej niż jednemu najemcy, można: 

1) wynająć zwolnioną część lokalu najemcy, który jako jedyny pozostaje w lokalu,  o ile zajmowana powierzchnia pokoi nie będzie przekraczała 14 m? na każdą osobę uprawnioną do zamieszkiwania, a w przypadku gospodarstwa domowego 30 m? na osobę. W przypadku, gdy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zwolnioną część lokalu wynajmuje się osobie z listy lub rejestru o których mowa w § 19,

2) wynająć zwolnioną część lokalu temu z dotychczasowych najemców, który ma najtrudniejszą sytuację mieszkaniową, przy zachowaniu ograniczenia określonego w pkt. 1. W przypadku, gdy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zwolnioną część lokalu wynajmuje się osobie z listy lub rejestru, o których mowa w § 19,

3) najemcy, który pozostał w lokalu zaproponować samodzielny lokal mieszkalny spełniający warunki lokalu zamiennego.

2. W przypadku, gdy zwolniona część lokalu jest mniejsza niż 14 m? powierzchni mieszkalnej lub stanowiła ona wcześniej pomieszczenie pomocnicze, kryterium metrażowego określonego w ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się.

3. Za uprzednią pisemną zgodą wszystkich najemców lokalu, właściciel może wyrazić zgodę na dokonanie przebudowy lokalu, jeśli udogodni to korzystanie z lokalu i nie spowoduje pogorszenia dotychczasowych warunków korzystania z niego przez innych najemców oraz o ile przepisy prawa budowlanego dopuszczają jej dokonanie, a przebudowa obejmie całą powierzchnię dotychczasowego lokalu. Koszty przebudowy obciążają najemców bez prawa do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet czynszu.

4. Jeśli w lokalu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej po jej zgonie pozostaje inna osoba uprawniona do dalszego zamieszkiwania bez orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu upośledzenia narządu ruchu to jest ona zobowiązana w terminie 30 dni do zdania lokalu w zamian za inny lokal mieszkalny nieprzystosowany dla osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 13.
Przepisy końcowe

§ 30. Wnioski o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają weryfikacji według dotychczasowych przepisów oraz ujęte na listach na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 32. 1. Traci moc uchwała Nr VIIk/XV/183/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa. 

2. Traci moc uchwała Nr VIIk/XXVI/295/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 października 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/183/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa.

§ 33. 1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 13:01