Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/7/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018

Uchwała Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

51 560 

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

51 560 

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

234 035 710 

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

 

 

 

213 318 672 

20 717 038 

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

 

 

261 036 130 

 

207 132 968 

53 903 162 

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

27 000 420 

4.  Przychody budżetowe
w tym:

wolne środki

przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

 

32 190 368 

 

19 901 628 

12 000 000 

288 740 

5. Rozchody budżetowe

z przeznaczeniem na:

spłatę pożyczki

spłatę kredytów

wykup obligacji

 

5 189 948 

 

72 112 

3 617 836 

1 500 000 

§ 3. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  na rok 2018? do uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2018 roku?, do uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 ?Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku" do uchwały Nr VIIk/XXXIX/451/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

 

 

 

 

 

 

1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

 

Administracja publiczna

783 012 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

783 012 

 

 

1/ Dochody bieżące

783 012 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

783 012 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

204 817 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

9 210 

 

 

1/ Dochody bieżące

9 210 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

9 210 

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

195 607 

 

 

1/ Dochody bieżące

195 607 

 

 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

195 607 

801

 

Oświata i wychowanie

574 695 

 

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

574 695 

 

 

1/ Dochody bieżące

574 695 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

574 695 

851

 

Ochrona zdrowia

1 979 

 

85195

Pozostała działalność

1 979 

 

 

1/ Dochody bieżące

1 979 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

1 979 

852

 

Pomoc społeczna

965 121 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

206 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

206 000 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

206 000 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

421 

 

 

1/ Dochody bieżące

421 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

421 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

14 700 

 

 

1/ Dochody bieżące

14 700 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

14 700 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

744 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

744 000 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

744 000 

855

 

Rodzina

61 342 888 

 

85501

Świadczenie wychowawcze

34 088 900 

 

 

1/ Dochody bieżące

34 088 900 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

34 088 900 

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

25 237 188 

 

 

1/ Dochody bieżące

25 237 188 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

25 237 188 

 

85503

Karta Dużej Rodziny

1 800 

 

 

1/ Dochody bieżące

1 800 

 

 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

1 800 

 

85504

Wspieranie rodziny

2 015 000 

 

 

1/ Dochody bieżące

2 015 000 

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

2 015 000 

 

 

OGÓŁEM

63 872 512 

 

 

 

 

 

2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

750

 

Administracja publiczna

783 012 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

783 012 

 

 

1/ Wydatki bieżące

783 012 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

764 500 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

18 512 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

204 817 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

9 210 

 

 

1/ Wydatki bieżące

9 210 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 380 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

830 

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

195 607 

 

 

1/ Wydatki bieżące

195 607 

 

 

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

100 920 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

46 582 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

48 105 

801

 

Oświata i wychowanie

574 695 

 

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

574 695 

 

 

1/ Wydatki bieżące

574 695 

 

 

- Dotacje na zadania bieżące

54 247 

 

 

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

520 448 

851

 

Ochrona zdrowia

1 979 

 

85195

Pozostała działalność

1 979 

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 979 

 

 

-  Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 979 

852

 

Pomoc społeczna

965 121 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

206 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

206 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

206 000 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

421 

 

 

1/ Wydatki bieżące

421 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

421 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

14 700 

 

 

1/ Wydatki bieżące

14 700 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 700 

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

744 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

744 000 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

744 000 

855

 

Rodzina

61 342 888 

 

85501

Świadczenie wychowawcze

34 088 900 

 

 

1/ Wydatki bieżące

34 088 900 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

445 500 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

65 460 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

33 577 940 

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

25 237 188 

 

 

1/ Wydatki bieżące

25 237 188 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 730 807 

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

105 939 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

23 400 442 

 

85503

Karta dużej Rodziny

1 800 

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 800 

 

 

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 800 

 

85504

Wspieranie rodziny

2 015 000 

 

 

1/ Wydatki bieżące

2 015 000 

 

 

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

52 000 

 

 

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

13 000 

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 950 000 

 

 

OGÓŁEM

63 872 512 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2018 roku

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

5 370 568 

 

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 069 200 

 

853

85395

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

15 600 

600

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

1 500 000 

Razem

6 439 768 

1 515 600 

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 112 780 

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

190 000 

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

7 718 905 

 

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 412 103 

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

491 788 

 

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

100 000 

 

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

920 000 

 

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

248 200 

 

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

108 000 

 

700

70005

Dotacje celowe z w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625

 

1 544 567 

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

5 000 

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

5 500 

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

50 000 

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

17 000 

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

21 500 

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

178 500 

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

26 800 

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

5 500 

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

30 200 

900

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

909 440 

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

300 

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

8 500 

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

78 200 

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

377 787 

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

123 500 

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

136 500 

900

90095

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

50 000 

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

20 185 

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

34 062 

853

85395

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

16 600 

Razem

14 301 776 

3 639 641 

Ogółem

20 741 544 

5 155 241 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/III/7/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Dział

Rozdział

Jednostka budżetowa

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 5

52 410 

52 410 

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 6

100 000 

100 000 

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 8

112 550 

112 550 

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 9

86 100 

86 100 

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 11

113 551 

113 551 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

464 611 

464 611 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:23