Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/10/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/III/10/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Wejherowa na lata
2019 ? 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie 1 i 2.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr VIIk/XXIX/450/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/III/10/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/III/10/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

 

 

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Miasta Wejherowa

 

 

Uwagi ogólne:

 

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej posłużono się formularzem przy wykorzystaniu systemu BeSTi@ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Formularz ten w swej treści zawiera wszystkie elementy wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z poźn. zmianami). Prognozą objęto lata 2019 ? 2034, tj. do końca okresu, w którym nastąpi  całkowita spłata długu zaciągniętego w roku 2019 i latach poprzedzających.

Wielkości dochodów i wydatków prognozowanych na rok 2019 są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie Uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.

 

1. Dochody:

 

1.1 Dochody bieżące

 

W latach 2020? 2022 założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 2,85 %. Przy prognozowaniu uwzględniono tempo zmian wartości poszczególnych pozycji dochodów oraz wskaźniki makroekonomiczne wskazane w uchwale Rady Ministrów nr 65 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021. Założono tendencję wzrostową dochodów do roku 2022. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości na poziomie roku 2022 uznając, że planowanie wzrostów wykraczające poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa w latach 2020 ? 2022, tak w zakresie dochodów jak i wydatków nimi finansowanych zaplanowano na poziomie roku 2019, z wyjątkiem dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, którą zaplanowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych(Dz. U. z 2017 r.  poz. 2203 z późn. zmianami), przy uwzględnieniu liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r.

W dochodach bieżących, zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano dofinansowanie na realizację zadań w zakresie projektów: "Klub Integracji Społecznej Śródmieście", ?Ja w internecie? - program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych oraz na przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej w ramach projektu ?Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi?.

 

1.2 Dochody majątkowe

 

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

W 2019 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Budowlanych (dz. nr 11/16 o powierzchni 14 732 m2), ul. Przemysłowej (dz. nr 48/4 o powierzchni 5 888 m2 i ul. Łęgowskiego (dz. nr 169/2/  i dz. nr 169/3, o łącznej powierzchni 7 911 m2). Ponadto zaplanowano  sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych oraz sprzedaż drewna.

Przy prognozowaniu tej grupy dochodów  na lata  2020 ? 2022 założono wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej ustalonej na podstawie  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.z 2018 r. poz.1716). Z uwagi na ostrożność, w przedmiotowym okresie nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia. Założono, że w przypadku ich uzyskania środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe lub spłatę zadłużenia. 

W dochodach majątkowych, zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano dofinansowanie na realizację projektów: ?Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo ? Ogrodowo ? Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu?, "Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi", "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa", "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na Przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie" oraz "Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego".

 

2. Wydatki:

 

Stosownie do treści art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Konsekwencją cytowanego art. 242, a także wprowadzenia przez ustawodawcę od 1 stycznia 2014 roku limitu zadłużenia wskazanego w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest konieczność znacznego ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, umożliwiającej przeznaczanie środków na wydatki majątkowe i spłatę długu.

 

2.1 Wydatki bieżące

 

W latach 2020-2022 założono wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,3 %. Przy prognozowaniu  uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne wskazane w uchwale Rady Ministrów nr 65 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, podobnie, jak dochody uzyskane w ramach dotacji celowych z tego zakresu zaplanowano na poziomie roku 2019, na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaplanowano z tendencją wzrostową na poziomie 1,2 %. Do roku 2022 zabezpieczono środki na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Od 2023 roku wydatki zaplanowano na poziomie roku 2022, z uwzględnieniem zmian w spłacie i obsłudze długu. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami poręczenia.

Pozycja ?Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t? obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 ? 75023. Założono 2,3 % wzrost wydatków z tego tytułu.

 

Przedsięwzięcia

 

Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych obejmują kwoty wynikające z zawartych lub planowanych umów, w tym kwoty na realizację projektów unijnych.

Przedsięwzięcie pn. ?Akcja promocyjno-informacyjna w ramach projektu ?Budowa węzła integracyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz z trasami dojazdowymi? stanowi  ostatni rok realizacji kontynuowanego zadania

 

2.2 Wydatki majątkowe

 

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

 

 

3. Wynik budżetu

 

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1. ?Dochody? a pozycją 2. ?Wydatki?. Gmina Miasta Wejherowa. W 2019 roku planuje się deficyt budżetowy, natomiast w latach 2020-2034 planuje się nadwyżkę budżetową.

 

4. Przychody

 

W 2019 roku planuje się przychody z tytułu kredytu w wysokości 6 500 000 zł oraz przychody z tytułu I transzy pożyczki w kwocie 167 392 zł. W roku 2020 planuje się przychody z tytułu II transzy pożyczki w kwocie 3 918 552 zł, natomiast w roku 2021 przychody z tytułu III transzy pożyczki w kwocie 5 914 056 zł. Przychody zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

5. Rozchody

 

Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i w roku 2019. Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat oraz terminów wykupu wyemitowanych obligacji. Rozchody w 2019 roku planuje się pokryć kredytem, natomiast od roku 2020 w całości pokrywane będą nadwyżką budżetową.

 

6. Kwota długu

 

Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 63 498 240 zł. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług ? spłata długu.

 

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

 

W pozycji różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi przedstawiono kontrolnie różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących w związku z treścią art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

 

8.Wskaźnik spłaty zadłużenia

 

Od 2014 roku winna być spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.6.1 załącznika nr 1 do uchwały.

Pozycja 9.7 i 9.7.1 w załącznika nr 1 do uchwały zawiera dodatkową informację o spełnieniu warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyrażoną słownie jako ?TAK?.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zachowano relację określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Miasta Wejherowa, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

 

9. Pokrycie deficytu budżetu

 

Planowany deficyt budżetu w roku 2019 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

 

10. Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej

 

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2020 - 2034 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:30