Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/11/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/11/2018
RADY MIASTA WEJHEROWA

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń.zm.)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się dochody budżetu gminy

w wysokości

225 272 840 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

 

w wysokości

w wysokości

 

206 856 765 zł

18 416 075 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Ustala się wydatki budżetu gminy

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

w wysokości

 

w wysokości

w wysokości

226 705 212 zł

 

184 292 670 zł

42 412 542 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

3.  Ustala się przychody budżetu
     zgodnie z załącznikiem nr 3

w wysokości

6 667 392 zł

4. Ustala się rozchody budżetu
    zgodnie z załącznikiem nr 3

w wysokości

5 235 020 zł

§ 2. 

1  Deficyt budżetu gminy w wysokości

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  kredytów

1 432 372 zł

§ 3. 

W budżecie tworzy się rezerwy:

 

1.

rezerwę ogólną w wysokości

700 000 zł

2.

rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości

665 243 zł

 

z przeznaczeniem na:

 

-

nagrody dla pracowników oświaty w wysokości

65 243 zł

-

zarządzanie kryzysowe w wysokości

600 000 zł

§ 4. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 51 454 471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 149 751 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 5 149 751 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 15 653 048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 826 431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości
52 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 52 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 100 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 062 000 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 38 000 zł.

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 310 zł.

9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
6 229 034 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6 229 034 zł.

§ 5. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości 357 330 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 357 330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 343 000 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 w wysokości 1 432 372 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 235 020 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziału,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł,

6. zaciągnięcia kredytu w wysokości 6 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 264 980 zł  i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 235 020 zł,

7. zaciągnięcia pożyczki w wysokości 10 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, z jednoczesnym ustaleniem limitu zobowiązań w poszczególnych latach:

w roku 2019  w kwocie 167 392 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu

w roku 2020 w kwocie 3 918 552 zł z przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

w roku 2021 w kwocie 5 914 056 zł z przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Dział

 

Treść

 Kwota 

600

 

Transport i łączność

 17 106 611 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 5 725 251 zł

 

0690

  -Wpływy z różnych opłat

 567 000 zł

 

2057

  -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

 8 500 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 8 500 zł

 

2310

  -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 5 149 751 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

 11 381 360 zł

 

6257

  -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

 11 381 360 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 11 381 360 zł

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 17 017 660 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 10 060 500 zł

 

0630

  -Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu  postępowania sądowego i prokuratorskiego

 129 000 zł

 

0640

  -Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

 1 500 zł

 

0690

  -Wpływy z różnych opłat

 307 000 zł

 

0750

  -Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 5 830 000 zł

 

0830

  -Wpływy z usług

 168 000 zł

 

0920

  -Wpływy z pozostałych odsetek

 195 000 zł

 

0970

  -Wpływy z różnych dochodów

 2 650 000 zł

 

0470

  -Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 

 230 000 zł

 

0550

  -Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 550 000 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

 6 957 160 zł

 

0760

  -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 150 000 zł

 

0777

  -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 2 619 000 zł

 

0870

  -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 1 500 zł

 

6257

  -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

 4 186 660 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 4 186 660 zł

710

 

Działalność usługowa

 9 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 9 000 zł

 

2020

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 9 000 zł

750

 

Administracja publiczna

 1 057 500 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 1 057 500 zł

 

0640

  -Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

 16 000 zł

 

0750

  -Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 255 000 zł

 

2010

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 786 000 zł

 

2360

  -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 500 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 141 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 9 141 zł

 

2010

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 141 zł

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 150 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 150 000 zł

 

0570

  -Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

 150 000 zł

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 69 611 417 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 69 611 417 zł

 

0010

  -Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 46 747 917 zł

 

0020

  -Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

 1 200 000 zł

 

0310

  -Wpływy z podatku od nieruchomości

 15 200 000 zł

 

0320

  -Wpływy z podatku rolnego

 15 500 zł

 

0330

  -Wplywy z podatku leśnego

 46 000 zł

 

0340

  -Wpływy z podatku od środków transportowych

 700 000 zł

 

0350

  -Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

 44 000 zł

 

0360

  -Wplywy z podatku od spadków i darowizn

 160 000 zł

 

0370

  -Wpływy z opłaty od posiadania psów

 65 000 zł

 

0410

  -Wpływy z opłaty skarbowej

 1 100 000 zł

 

0430

  -Wpływy z opłaty targowej

 170 000 zł

 

0480

  -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 1 100 000 zł

 

0490

  -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 10 000 zł

 

0500

  -Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

 3 000 000 zł

 

0590

  -Wpływy z opłat za koncesje i licencje

 5 000 zł

 

0910

  -Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 48 000 zł

758

 

Różne rozliczenia

 54 419 922 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 54 419 922 zł

 

2920

  -Subwencje ogólne z budżetu państwa

 54 269 922 zł

 

0920

  -Wpływy z pozostałych odsetek

 150 000 zł

801

 

Oświata i wychowanie

 4 061 197 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 4 061 197 zł

 

0660

  -Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 88 000 zł

 

0670

  -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolneg

 310 000 zł

 

0830

  -Wpływy z usług

 730 200 zł

 

0970

  -Wpływy z różnych dochodów

 946 349 zł

 

2030

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

 1 986 648 zł

852

 

Pomoc społeczna

 3 467 590 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 3 467 590 zł

 

0640

  -Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

 390 zł

 

0830

  -Wpływy z usług

 163 000 zł

 

0920

  -Wpływy z pozostałych odsetek

 500 zł

 

0940

  -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

 38 000 zł

 

0950

  -Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

 500 zł

 

2010

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 314 200 zł

 

2030

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

 2 951 000 zł

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 692 233 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 692 233 zł

 

0920

  -Wpływy z pozostałych odsetek

 50 zł

 

0940

  -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

 500 zł

 

2057

  -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i  b  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez  jednostki samorządu ter  - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

 687 390 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 687 390 zł

 

2059

  -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i  b  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez  jednostki samorządu ter  - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

 4 293 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 4 293 zł

855

 

Rodzina

 50 635 030 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 50 635 030 zł

 

0640

  -Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

 600 zł

 

0920

  -Wpływy z pozostałych odsetek

 23 500 zł

 

0940

  -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

 145 800 zł

 

2010

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 22 345 130 zł

 

2060

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 28 000 000 zł

 

2360

  -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 120 000 zł

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 6 289 984 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 6 289 984 zł

 

0490

  -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 6 229 034 zł

 

0640

  -Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

 3 950 zł

 

0690

  -Wpływy z różnych opłat

 52 000 zł

 

0910

  -Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 5 000 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 27 555 zł

 

 

1/ Dochody majątkowe

 27 555 zł

 

6257

  -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

 27 555 zł

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 27 555 zł

926

 

Kultura fizyczna

 718 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 668 000 zł

 

0750

  -Wpływy z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 18 000 zł

 

0830

  -Wpływy z usług

 650 000 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

 50 000 zł

 

6260

  -Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 50 000 zł

 

 

OGÓŁEM

 225 272 840 zł

z tego:

 

Dochody bieżące

      206 856 765 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

             700 183 zł

Dochody majątkowe

        18 416 075 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

        15 595 575 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

010

 

Rolnictwo i Łowiectwo

 310 zł

 

01030

Izby rolnicze

 310 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 310 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 310 zł

020

 

Leśnictwo

 25 900 zł

 

02095

Pozostała działalność

 25 900 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 25 900 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 25 900 zł

600

 

Transport i łączność

 32 810 066 zł

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

 10 151 499 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 10 151 499 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 10 151 499 zł

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 800 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

 800 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 800 000 zł

 

60016

Drogi publiczne gminne

 21 843 567 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 660 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 650 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

 10 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

 21 183 567 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 11 388 495 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych

 9 795 072 zł

 

60095

Pozostała działalność

 15 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 15 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 350 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 13 650 zł

630

 

Turystyka

 192 200 zł

 

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 116 250 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 116 250 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 42 250 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 64 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 10 000 zł

 

63095

Pozostała działalność

 75 950 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 15 950 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 15 950 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

 60 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 60 000 zł

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 22 944 117 zł

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

 9 574 760 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 7 786 390 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 4 269 220 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 3 453 170 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 64 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

 1 788 370 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 1 151 860 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych

 636 510 zł

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 13 306 587 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 208 654 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 2 870 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 205 784 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

 12 097 933 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 7 516 552 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych

 4 581 381 zł

 

70095

Pozostała działalność

 62 770 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 62 770 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 7 170 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 55 600 zł

710

 

Działalność usługowa

 577 700 zł

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

 556 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 556 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 6 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 550 000 zł

 

71035

Cmentarze

 19 200 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 19 200 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 19 200 zł

 

71095

Pozostała działalność

 2 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 2 500 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 500 zł

750

 

Administracja publiczna

 15 150 102 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 786 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 786 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 768 225 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 17 775 zł

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 297 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 297 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 7 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 290 000 zł

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 12 058 855 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 12 058 855 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 9 171 737 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 807 018 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 80 100 zł

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 594 821 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 594 821 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 30 905 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 563 916 zł

 

75085

Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

 1 313 670 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 313 670 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 202 292 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 106 878 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 4 500 zł

 

75095

Pozostała działalność

 99 756 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 99 756 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 3 516 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 92 640 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 3 600 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 141 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 9 141 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 761 zł

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 2 252 468 zł

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 91 126 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 91 126 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 5 626 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 49 500 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 36 000 zł

 

75414

Obrona cywilna

 17 402 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 17 402 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 9 552 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 7 850 zł

 

75416

Straż gminna (miejska)

 2 129 940 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 2 129 940 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 777 740 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 309 200 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 43 000 zł

 

75421

Zarządzanie kryzysowe

 9 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 9 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 9 000 zł

 

75495

Pozostała działalność

 5 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 5 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 5 000 zł

757

 

Obsługa długu publicznego

 2 432 802 zł

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 2 089 802 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 2 089 802 zł

 

 

-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

 2 089 802 zł

 

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

 343 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 343 000 zł

 

 

-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorzadu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym

 343 000 zł

758

 

Różne rozliczenia

 1 365 243 zł

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 1 365 243 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 365 243 zł

 

 

- Rezerwa ogólna

 700 000 zł

 

 

- rezerwy celowe:

 665 243 zł

 

 

- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

 600 000 zł

 

 

- Rezerwa celowa na nagrody dla pracowników

 65 243 zł

801

 

Oświata i wychowanine

 60 605 973 zł

 

80101

Szkoły podstawowe

 37 196 442 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 32 313 442 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 26 700 631 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 3 173 297 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 2 400 914 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 38 600 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

 4 883 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 4 883 000 zł

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 1 539 558 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 539 558 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 113 098 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 276 460 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 150 000 zł

 

80104

Przedszkola

 7 928 036 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 7 928 036 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 2 040 754 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 727 978 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 5 153 804 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 5 500 zł

 

80105

Przedszkola specjalne

 1 260 950 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 260 950 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 1 260 950 zł

 

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

 313 780 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 313 780 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 19 400 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 294 380 zł

 

80110

Gimnazja

 7 648 181 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 7 648 181 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 6 521 696 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 061 985 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 60 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 4 500 zł

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 696 708 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 696 708 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 144 336 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 552 372 zł

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 209 714 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 209 714 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 209 714 zł

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

 2 151 799 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 2 151 799 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 057 989 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 093 810 zł

 

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 925 203 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 925 203 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 15 203 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 910 000 zł

 

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

 280 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 280 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 280 000 zł

 

80195

Pozostała działalność

 455 602 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 455 602 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 3 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 342 935 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 109 667 zł

851

 

Ochrona zdrowia

 1 174 145 zł

 

85153

Zwalczanie narkomanii

 38 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 38 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 21 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 17 000 zł

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 1 062 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 062 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 305 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 537 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 220 000 zł

 

85195

Pozostała działalność

 74 145 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 74 145 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 9 145 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 65 000 zł

852

 

Pomoc społeczna

 11 073 450 zł

 

85202

Domy pomocy społecznej

 1 902 400 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 902 400 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 902 400 zł

 

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 15 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 15 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 15 000 zł

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 251 800 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 251 800 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 251 800 zł

 

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 656 600 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 656 600 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 655 600 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 1 302 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 302 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 300 000 zł

 

85216

Zasiłki stałe

 2 007 840 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 2 007 840 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 20 040 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 987 800 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 2 858 710 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 2 858 710 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 2 434 800 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 395 210 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 28 700 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 1 510 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 510 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 510 000 zł

 

85230

Pomoc w zakresie dożywiania

 489 100 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 489 100 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 600 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 488 500 zł

 

85295

Pozostała działalność

 80 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 80 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 30 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 50 000 zł

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 847 925 zł

 

85395

Pozostała działalność

 847 925 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 847 925 zł

 

 

-Wydatki bieżące na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

 847 925 zł

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 1 867 756 zł

 

85401

Świetlice szkolne

 1 575 385 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 575 385 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 504 106 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 71 279 zł

 

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 164 862 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 164 862 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 74 862 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 90 000 zł

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

 66 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 66 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 66 000 zł

 

85416

Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze motywacyjnym

 45 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 45 500 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 45 500 zł

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 9 509 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 9 509 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 9 509 zł

 

85495

Pozostała działalność

 6 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 6 500 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 6 500 zł

855

 

Rodzina

 51 324 135 zł

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 28 043 300 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 28 043 300 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 420 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 43 300 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 27 580 000 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 21 239 415 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 21 239 415 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 710 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 239 415 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 19 290 000 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 349 420 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 349 420 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 189 014 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 13 506 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 146 900 zł

 

85508

Rodziny zastępcze

 530 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 530 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 530 000 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 162 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 162 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 162 000 zł

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 13 062 084 zł

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 445 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 395 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 395 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

 50 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 50 000 zł

 

90002

Gospodarka odpadami

 6 229 034 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 6 229 034 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 288 238 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 5 940 796 zł

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

 2 378 400 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 2 378 400 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 378 400 zł

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 747 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 737 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 737 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

 10 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 10 000 zł

 

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

 25 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 25 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 25 000 zł

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 2 460 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 2 460 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 2 460 000 zł

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 52 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 52 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 52 000 zł

 

90095

Pozostała działalność

 725 650 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 413 650 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 3 650 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 410 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

 312 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 312 000 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 5 825 314 zł

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 85 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 85 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 85 000 zł

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 4 000 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 4 000 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 4 000 000 zł

 

92116

Biblioteki

 1 053 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 053 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 1 053 000 zł

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 95 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 95 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 16 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 16 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 63 000 zł

 

92195

Pozostała działalność

 592 314 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 256 500 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 21 500 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 190 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 45 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

 335 814 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 244 814 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych

 91 000 zł

926

 

Kultura fizyczna

 3 164 381 zł

 

92601

Obiekty sportowe

 2 509 870 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 852 478 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 954 843 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 891 435 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 6 200 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

 657 392 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 657 392 zł

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

 265 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 265 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

 265 000 zł

 

92695

Pozostała działalność

 389 511 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 155 045 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 5 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 135 045 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 15 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

 234 466 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 234 466 zł

 

 

OGÓŁEM

 226 705 212 zł

1/ Wydatki bieżące

 184 292 670 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 62 830 553 zł

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 48 388 675 zł

-Dotacje na zadania bieżące

 16 378 048 zł

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 53 404 667 zł

-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorzadu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym

 343 000 zł

-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

 2 089 802 zł

-Wydatki bieżące na programy finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

 857 925 zł

2/ Wydatki majątkowe

 42 412 542 zł

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych)

 27 308 579 zł

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych

 15 103 963 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2019 roku

§

Wyszczególnienie

Plan 2019 r.

Przychody

Rozchody

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

6 667 392 zł

 

982

Wykup innych papierów wartościowych

 

2 000 000 zł

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

 

3 235 020 zł

 

Razem

6 667 392 zł

5 235 020 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok  2019

   1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 786 000 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 786 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 786 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 786 000 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 141 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 9 141 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 141 zł

852

 

Pomoc społeczna

 314 200 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 4 200 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 4 200 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 4 200 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 310 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 310 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 310 000 zł

855

 

Rodzina

 50 345 130 zł

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 28 000 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 28 000 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 28 000 000 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 21 000 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 21 000 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 21 000 000 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 185 130 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 1 185 130 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 185 130 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 160 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 160 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 160 000 zł

 

 

OGÓŁEM

 51 454 471 zł

 

 

 

 

   2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 786 000 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 786 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 786 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 768 225 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 17 775 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 9 141 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 9 141 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 761 zł

852

 

Pomoc społeczna

 314 200 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 4 200 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 4 200 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 4 200 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 310 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 310 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 310 000 zł

855

 

Rodzina

 50 345 130 zł

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 28 000 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 28 000 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 420 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 27 580 000 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 21 000 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 21 000 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 710 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 19 290 000 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 185 130 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 185 130 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 30 584 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 7 646 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 146 900 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 160 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 160 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 160 000 zł

 

 

OGÓŁEM

 51 454 471 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

1. Dochody

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

710

 

Działalność usługowa

9 000 zł

 

71035

Cmentarze

9 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

9 000 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

9 000 zł

 

 

OGÓŁEM

9 000 zł

 

 

 

 

2. Wydatki

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

710

 

Działalność usługowa

9 000 zł

 

71035

Cmentarze

9 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

9 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

9 000 zł

 

 

OGÓŁEM

9 000 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

DOCHODY

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

 5 149 751 zł

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

 5 149 751 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 5 149 751 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 5 149 751 zł

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 5 149 751 zł

 

 

 

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

 5 149 751 zł

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

 5 149 751 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 5 149 751 zł

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 5 149 751 zł

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 5 149 751 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

800 000zł

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

4 000 000 zł

 

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 053 000 zł

 

Razem

5 053 000 zł

800 000 zł

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

10 000 zł

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

 

1 189 431 zł

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2 400 914

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

150 000 zł

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

5 153 804 zł

 

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 260 950 zł

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

294 380 zł

 

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

60 000 zł

 

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

910 000 zł

 

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

280 000 zł

 

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

17 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

30 000 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

190 000 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

30 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

10 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

25 000 zł

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

90 000 zł

 

900

90095

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

 

112 000 zł

921

92105

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

2 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

9 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

74 000 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

 

63 000 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

121 000 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

144 000 zł

Razem

10 600 048 zł  

2 026 431 zł  

Ogółem

15 653 048 zł  

2 826 431 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2019 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

52 000 zł

52 000 zł

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

52 000 zł

52 000 zł

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

52 000 zł

 

 

 

4190

Nagrody konkursowe

 

10 000 zł

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7 000 zł

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

35 000 zł

 

 

 

Ogółem

52 000 zł

52 000 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Dział

Rozdział

Jednostka budżetowa

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 5

25 210 zł

25 210 zł

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 6

110 000 zł

110 000 zł

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 8

90 100 zł

90 100 zł

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 9

70 010 zł

70 010 zł

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 11

62 010 zł

62 010 zł

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

357 330 zł

357 330 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 12:34