Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/28/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019"

Uchwała Nr VIIIk/III/28/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2018 r. poz. 2137) oraz uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ?Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019?, zwany dalej Gminnym Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Gminnego Programu powierza się:

1. Prezydentowi Miasta Wejherowa.

2. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/III/28/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

"Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019?

I. Zasady konstruowania programu.

Konstruowanie Gminnego Programu na 2019 r. opiera się na zasadzie realizmu uwzględniającej doświadczenia lat poprzednich, które wskazują, że gminne programy zapobiegania uzależnieniom mogą funkcjonować poprawnie i być skuteczne wtedy, gdy są ściśle zintegrowane z polityką prospołeczną gminy lub miasta. Najbardziej skutecznym środkiem profilaktycznym jest właściwa profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży naszego miasta jako grupy najbardziej narażonej na zagrożenia wynikające z dysfunkcji związanych z alkoholem i innymi uzależnieniami.

II. Cel główny Gminnego Programu.

Ograniczenie spożywania alkoholu i związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych.

III.Cele szczegółowe Gminnego Programu.

1. Zapobieganie spożywaniu alkoholu przez dzieci i młodzież, tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, edukacja społeczna ukierunkowana na zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu.

2.  Eliminowanie czynników destabilizujących życie rodzinne.

3.  Szerszy i łatwiejszy dostęp do oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym.

4. Kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Budowanie partnerstwa w dążeniu do wypracowania jak najskuteczniejszych rozwiązań w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

IV. Zadania Gminnego Programu.

1.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5. Ograniczanie nieprawidłowości w zakresie sprzedaży alkoholu.

6. Tworzenie lokalnych koalicji i systemów działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie problemem uzależnień.

V. Realizatorzy Gminnego Programu:

1. Prezydent Miasta ? główny koordynator programu.

2. Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta.

3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy pomocy niżej wymienionych podmiotów:

- Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie,

- Straży Miejskiej w Wejherowie,

- Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych,

- placówek zdrowia,

- placówek oświatowo ? wychowawczych,

- kościołów i innych związków wyznaniowych,

- organizacji pozarządowych.

VI. Zadania Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień.

1. Koordynacja działań w ramach Gminnego Programu.

2. Nadzór nad realizacją Gminnego Programu.

3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu za rok 2019 przedstawionego Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Miasta Wejherowa za 2019 rok.

VII. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za każdy udział w posiedzeniu Komisji, bądź działających w jej ramach zespołów, otrzymują wynagrodzenie brutto w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego odrębnymi przepisami. Wynagrodzenie to przysługuje członkom będącym pracownikami Urzędu Miejskiego w Wejherowie tylko w przypadku, gdy posiedzenie Komisji odbywa się poza godzinami pracy Urzędu.

VIII. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Nazwa zadania

Sposób realizacji

Realizator

Termin realizacji

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć  sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych.

1.Certyfikowane programy profilaktyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe.

 

2. Programy psychologiczno - terapeutyczne w szkołach skierowane do dzieci, nauczycieli, pedagogów, rad pedagogicznych, rodziców.
 

3. Akcja Zima i Lato - wakacje dla dzieci i młodzieży,  w ramach których realizowane będą programy profilaktyczne ? obozy, biwaki i półkolonie.

 

 

4. Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży w SP nr 11, świetlice opiekuńczo ?

wychowawcze prowadzone

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 

 

5.  Organizacja kampanii edukacyjno ? informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu oraz innych patologii społecznych.

Nauczyciele i pedagodzy,

terapeuci i psycholodzy
z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Organizacje pozarządowe,
nauczyciele, pedagodzy.

 

 

Nauczyciele, pedagodzy.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 

od stycznia do czerwca 2019 r.,
od września do grudnia 2019 r.

 

 

 

ferie zimowe, wakacje letnie w 2019 r.
 

 

od stycznia
do czerwca 2019 r.,
od września
do grudnia 2019 r.,
cały rok
 

cały rok

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Ograniczanie nieprawidłowości w zakresie sprzedaży alkoholu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Tworzenie lokalnych koalicji i systemów działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie problemem uzależnień. 

1. Udzielanie informacji  i pomocy mieszkańcom Wejherowa przez Punkt

Konsultacyjny Miejskiej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

2. Udzielanie pomocy

w zakresie terapii

indywidualnej

i rodzinnej dotyczącej

problemów wychowawczych

oraz przemocy.

 

 

3. Dofinansowanie szkoleń dla

osób zajmujących się

profesjonalnymi formami

pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla

dzieci i młodzieży.

 

1. Wsparcie i propagowanie

działalności istniejącego na terenie Wejherowa

Ośrodka

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

który zapewnia każdemu

pacjentowi i jego rodzinie

możliwość bezpłatnej

diagnozy i terapii w zakresie

uzależnienia i

współuzależnienia.

 

2. Najem i użyczenie

Ośrodkowi Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych lokalu

użytkowego dla prowadzenia

statutowej działalności.

 

1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
udzielanie dotacji

organizacjom prowadzącym na terenie Wejherowa działalność

pożytku publicznego

w zakresie

profilaktyki i terapii

uzależnienia od alkoholu oraz

przeciwdziałania innym

patologiom społecznym.

 

2. Działalność Punktu

Konsultacyjnego Miejskiej

Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.
 

3. Prowadzenie postępowania w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu

odwykowemu.

 

1. Organizacja szkoleń, debat i kampanii informacyjnych dla  sprzedawców alkoholu.

 

2. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

3.Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie i Strażą Miejską w Wejherowie.

 

 

Współpraca z instytucjami - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, Wejherowskim Centrum Usług Wspólnych, Komendą Powiatową Policji w Wejherowie, Strażą Miejską w Wejherowie, placówkami oświatowo - wychowawczymi - w zakresie profilaktyki uzależnień.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


 

Terapeuci i psycholodzy
z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wejherowie.
 

 

 

 

 

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacje pozarządowe, biegli lekarze sądowi - psycholog i psychiatra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta.

cały rok

 

cały rok
 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

IX. Finansowanie programu

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzić będą z budżetu Gminy, z dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 13:12