Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/III/23/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr VIIIk/III/23/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zmianami) - po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 maja 2018 r. Pana Tadeusza Ż. na działalność Prezydenta Miasta (wpł. do Urzędu Miejskiego w Wejherowie w dniu 06.11.2018 r., przy piśmie nr BM-VII-0511-3126/18/2 Biura Ministra - Wydziału Skarg i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 24 października 2018 r.),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Tadeusza Ż. z dnia 22 maja 2018 r. i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Rada Miasta Wejherowa uznaje skargę  za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa do powiadomienia Skarżącego oraz Biura Ministra - Wydziału Skarg i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/III/23/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 grudnia 2018 r.

UZASADNIENIE

Biuro Ministra  - Wydział Skarg i Wniosków Ministerstwa Sprawiedliwości przy swoim piśmie nr BM-VII-0511-3126/18/2 z dnia 24 października 2018 r. (wpł. do Urzędu Miejskiego w Wejherowie w dniu 6 listopada 2018 r.) skierowanym do Rady Miasta Wejherowa przekazało do rozpatrzenia skargę Pana Tadeusza Ż. z dnia 22 maja 2018 r. na działalność Prezydenta Miasta.

Skarżący w skardze zarzuca Prezydentowi Miasta niepodejmowanie działań w kierunku zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego ze strefy specjalnej ekologicznie ważnej na możliwość zabudowy terenów w rejonie ulicy Norwida w Wejherowie domkami jednorodzinnymi. Skarżący przywołuje w skardze  przykłady innych osób postulujących do władz Miasta o przeprowadzenie podobnej zmiany planu.

Na wstępie Rada Miasta jednoznacznie stwierdza, iż teren doliny rzeki Redy, w tym rejon ulicy Norwida należy do terenów o niskim stopniu zainwestowania, gdyż był i jest terenem podlegającym ochronie i organy odpowiedzialne za planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w mieście Wejherowo nigdy nie zdecydowały o przeznaczeniu terenu w dolinie rzeki Redy na cele inwestycyjne.

Aktualnym aktem prawa miejscowego z dziedziny planowania przestrzennego na obszarze położonym w rejonie ulicy Norwida w Wejherowie (Skarżący nie wskazuje konkretnych działek i ich numerów ewidencyjnych) jest obowiązujący ?Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa?, zatwierdzony uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 4569 ze zm.).

W tym planie miejscowym wskazywany w skardze obszar jest w zasadniczej części położony w jednostce terytorialnej SSEW ? Strefa Specjalna Ekologicznie Ważna. Na terenie tej jednostki  obowiązują ograniczenia w zakresie możliwości zabudowy, sformułowane poprzez wykaz inwestycji dopuszczonych planem.

Podobny charakter ochronny miały ustalenia poprzednio obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego:

1) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, zatwierdzony uchwałą Nr IV/28/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 11 grudnia 1984 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11, poz. 87 z dnia 11.12.1984 r. - uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia);

2) Miejscowy Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/496/94 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 maja 1994 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Gdańskiego z dnia 19 września 1994 r., nr 20, poz. 96).

Z uwagi na upływ czasu od chwili uchwalenia obowiązującego planu, uchwalane zmiany przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów odrębnych oraz aktualizacje planów zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego należało podjąć się sporządzenia kolejnych zmian w obszarach o szczególnym znaczeniu dla miasta Wejherowa. Zmiany w obszarze Strefy Specjalnej Ekologicznie Ważnej z uwagi na wyjątkowy charakter strefy w strukturze miasta Wejherowa oraz Pradoliny rzeki Redy ? Łeby (o znaczeniu ponadlokalnym), nie mogły obejmować małych fragmentów, poszczególnych działek geodezyjnych albo ich części, lecz stanowią zmiany na obszarach o znacznej powierzchni.

Uchwałą Nr VIIk/XVII/193/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda, objęto obszar 107,57 ha, a kolejną uchwałą Nr VIIk/XVII/194/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Chopina do ulic Konopnickiej i Fenikowskiego w Wejherowie, objęto obszar o powierzchni 67,5 ha.

Projekty powyższych zmian planu są aktualnie sporządzane, znajdują się one w różnych fazach zaawansowania, stosownie do procedury określonej i wymaganej w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pierwszy z projektów został przygotowany do przekazania Radzie Miasta Wejherowa w celu uchwalenia, a drugi jest przygotowywany do uzgadniania i opiniowania przez organy i instytucje wskazane w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wśród przepisów prawa mających największy wpływ na kształtowanie zapisów sporządzanych projektów planów miejscowych, zawierających różnorodne uwarunkowania i ograniczenia, należy wymienić:

- przepisy o ochronie przyrody obowiązujące na terenie oraz w sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej i obszaru chronionego Natura 2000 PLB 220007 ?Puszcza Darżlubska?, gdzie obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony przyrody,

- ustalenia dotyczące odcinka doliny rzeki Redy w Wejherowie ujęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030, przyjętym uchwałą Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (wszedł w życie z dniem 1.03.2017 r.) jako części Korytarza Ekologicznego Pradoliny Redy?Łeby o randze regionalnej,

- ustalenia wynikające z ?Opracowania ekofizjograficznego problemowego północnej części miasta Wejherowo ukierunkowanego na określenie zasad gospodarki przestrzennej w zasięgu korytarza ekologicznego Pradoliny Redy-Łeby dla potrzeb projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego? autorstwa dr hab. Macieja Przewoźniaka z zespołem, na podstawie którego określono granice i charakter miejskiego korytarza ekologicznego w kontekście wymagań planu województwa pomorskiego; zakres terytorialny opracowania objął północą część Wejherowa w jego granicach administracyjnych, z uwzględnieniem obszarów bezpośrednio otaczających w kontekście zagadnienia korytarzy ekologicznych,

-  dokumentację hydrogeologiczną Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 Pradolina Kaszuby i rzeka Reda, którą zatwierdził Minister Środowiska decyzją z dnia 14.06.2016 r. o sygn. DGK-II.4731.83.2015.AJ,

- określenie przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i przekazania danych Prezydentowi Miasta Wejherowa w celu uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Skala podjętych opracowań planistycznych zmusza do szczególnej uwagi autorów zmian planów oraz nakłada na osoby nadzorujące sporządzanie projektów zmian planów dużą odpowiedzialność za ich treść, gdyż w efekcie dotyczyć może odpowiedzialności Miasta za ewentualne podjęcie nieroztropnych decyzji planistycznych na terenie korytarza ekologicznego, w dużej części stanowiącego tereny zagrożone powodzią. Nietrafne decyzje mogą w przyszłości skutkować odpowiedzialnością władz Miasta za szkody wynikające z nieodpowiedzialnego przeznaczenia dotychczas chronionych terenów na cele inwestycyjne.

Prognozując ewentualne skutki zaniechania ochrony korytarza można wymienić zagrożenia dla przyrody oraz zagrożenia dla miasta i jego mieszkańców.

Wśród zagrożeń dla przyrody korytarza ekologicznego Pradoliny Redy-Łeby można wymienić:

1) spadek bioróżnorodności ? zubożenie gatunkowe (rośliny, grzyby, zwierzęta) i ekosystemowe (zagrożone są przede wszystkim ekosystemy hydrogeniczne i ekosystemy leśne w zasięgu wzmożonej penetracji rekreacyjnej),

2) zmniejszenie stabilności ekologicznej ? wzrost podatności na negatywne oddziaływania antropogeniczne i naturalne,

3) obniżenie potencjału samoregulacyjno-odpornościowego ? spadek zdolności do przeciwdziałania negatywnym oddziaływaniom antropogenicznym i naturalnym,

4) ograniczenie lub eliminację powiązań ekologicznych z negatywnymi skutkami przyrodniczymi w skali regionalnej,

5) wzrost podatności przyrody na negatywne skutki globalnych zmian klimatycznych.

Wśród zagrożeń dla Wejherowa i jego mieszkańców można wymienić:

1) spadek bioróżnorodności terenów aktywnych biologicznie w mieście ? zubożenie gatunkowe (rośliny, grzyby, zwierzęta) i w efekcie spadek ich bodźcowości wobec ludzi (głównie estetycznej, akustycznej i zapachowej),

2) spadek stabilności ekologicznej terenów aktywnych biologicznie w mieście i pogorszenie stanu ich struktury, wymagające wzrostu nakładów finansowych na pielęgnację i rewaloryzację terenów zielonych,

3) ograniczenie przydatności rekreacyjnej terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej (w tym leśnej) w mieście, z negatywnymi skutkami społecznymi,

4) pogorszenie ekologicznych warunków życia ludzi w mieście, w skrajnych przypadkach negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi,

5) obniżenie walorów fizjonomicznych krajobrazu miasta w zakresie jego składowych przyrodniczych,

6) w efekcie zaistnienia zagrożeń wymienionych powyżej w punktach 4) i 5) wzrost niezadowolenia mieszkańców ze środowiskowych warunków życia,

7) wzrost podatności struktur przyrodniczych zainwestowanych i niezainwestowanych terenów miejskich na negatywne skutki globalnych zmian klimatycznych oraz związane z tym nakłady finansowe na likwidację skutków sytuacji katastrofalnych (np. skutki huraganowych wiatrów, długotrwałych, nawalnych deszczy, długotrwałych susz itd.).

Wskazywane przez Skarżącego w skardze dwa rejony Miasta, gdzie dokonano w latach poprzednich zmian planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszczając na ich obszarze zabudowę mieszkaniową jedno- bądź wielorodzinną, nie stanowią obszarów porównywalnych z terenem doliny rzeki Redy. Skarżący wskazuje dwa rejony położone po północnej stronie doliny rzeki Redy ? rejon Wzgórza Ojca Grzegorza oraz rejon ul. Fenikowskiego, oba leżące na stokach wzgórz morenowych biegnących wzdłuż dolnego tarasu doliny rzeki Redy, a zmian dokonano poprzez uchwalenie odpowiednio:

1) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w granicach działek nr 7/4, 7/1, 7/2 obr. 12 położonych przy ul. Fenikowskiego w Wejherowie, zatwierdzonego uchwałą Nr IVk/XXXV/405/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 26, poz. 521 z dnia 8 marca 2006 r.) - w którym zmiana objęła teren wcześniej zainwestowany budynkami i obiektami  inżynierskimi  stacji uzdatniania wody ujęcia Reda III, a ulica dojazdowa Fenikowskiego biegnie starym śladem, skrajem lasu - u podnóża stoku,

2) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ulicy Chopina, zatwierdzonej uchwałą Nr

VIk/XXXV/409/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 3503) ? zmiana objęła tereny wcześniej przeznaczone na cele mieszkaniowe w strefie zboczowej wzgórza, dokonane w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Osiedle Na Stoku z 1984 r., uwzględniając później także tereny przejęte od Gminy Miasta Reda, nie objęte żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podsumowując, Rada Miasta stwierdza, że w trakcie projektowania zmian planu na terenie doliny rzeki Redy dochowuje się należytej staranności, uwzględnia opracowania specjalistyczne i najnowsze przepisy prawa, co powinno doprowadzić do uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kontynuujących ochronę walorów przyrodniczo ? krajobrazowych terenu wzdłuż rzeki Redy oraz zapewnić bezpieczeństwo ludzi ? w tym Skarżącego i ochronę mienia przed skutkami powodzi.

Mając na uwadze konieczność rozważenia skali indywidualnego interesu Skarżącego oraz wyżej opisanych uwarunkowań i zagrożeń dla interesu ogółu mieszkańców, w obecnym stanie faktycznym i prawnym w ocenie urbanistów nie jest możliwe przygotowanie zmian planu w sposób oczekiwany przez Skarżącego.

Z powyższych przyczyn Rada Miasta uznaje złożoną skargę za bezzasadną.

Pouczenie:

W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana na bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a Skarżący postawił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-12-2018 13:05