Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2019-12-18 09:31
dokument Przebieg głosowania 2019-12-17 09:01
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/164/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 2019-12-20 08:11
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/165/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/III/10/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2019-12-20 08:11
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/166/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019-12-20 08:10
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/167/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2019-12-20 08:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/168/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020 2019-12-20 08:07
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/169/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2019-12-20 08:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/170/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-20 08:02
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/171/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-20 08:00
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/172/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na działalność statutową Osiedli Gminy Miasta Wejherowa 2019-12-20 07:59
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/173/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2019-12-20 07:58
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/174/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. o odwołaniu Skarbnika Gminy Miasta Wejherowa 2019-12-20 07:55
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/175/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. o powołaniu Skarbnika Gminy Miasta Wejherowa 2019-12-19 14:55
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/176/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2019-12-19 14:52
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/177/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2020-2024 2019-12-19 14:51
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/178/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Wejherowa oraz tymczasowych pomieszczeń 2019-12-19 14:50
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/179/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości od Powiatu Wejherowskiego w drodze darowizny 2019-12-19 14:49
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/180/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ?Rondo Jana Karnowskiego? nowo wybudowanemu rondu na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z ulicą Jana Karnowskiego w Wejherowie 2019-12-19 14:47
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/181/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Wejherowa do roku 2025 z perspektywą od roku 2030 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji w Wejherowie" 2019-12-19 14:46
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/182/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 2019-12-19 14:44
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/183/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Chopina do ulic Konopnickiej i Fenikowskiego w Wejherowie 2019-12-19 14:43
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/184/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/62/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na południe od terenu zabudowy przy ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Szczęśliwej do ronda i drogi w kierunku Zybertowa 2019-12-19 14:37
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/185/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2019-12-20 08:15
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/186/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-19 14:25
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/187/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Wejherowa na rok szkolny 2019/2020 2019-12-19 14:24
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/188/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. o uchyleniu uchwały Nr Vk/XLIV/499/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli 2019-12-19 14:15
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/189/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" 2019-12-19 14:11
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/190/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020? 2019-12-19 14:09
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/191/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 2019-12-19 14:04
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/192/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ulicy Dzięcielskiego nr 4 i nr 6 w Wejherowie 2019-12-19 14:02
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/193/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ulicy Dzięcielskiego nr 8 i nr 10 w Wejherowie 2019-12-19 13:57
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/194/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ulicy Dzięcielskiego nr 28 i nr 30 w Wejherowie 2019-12-19 13:55
dokument UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/195/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie 2019-12-19 13:53