Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/195/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie

Uchwała Nr VIIIk/XV/195/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm., art. 50 ?a? ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późniejszymi zmianami oraz  art. 34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące ceny biletów jednorazowych na jeden przejazd w złotych:

BILETY JEDNORAZOWE

Zakres ważności

Ceny [zł] biletów jednorazowych na jeden przejazd

Bilet papierowy

Bilet elektroniczny

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

Ważny na linii zwykłej w granicach Miasta Wejherowo, Reda, Rumia i Gminy Wejherowo i Luzino

3,80

1,90

3,40

1,70

2. Bilet jednorazowy na jeden przejazd jest ważny w danym kursie od momentu skasowania do opuszczenia pojazdu przez osobę korzystającą z tego biletu.

3. Bilet papierowy dla nadania mu ważności podlega jednokrotnemu kasowaniu w kasowniku biletów papierowych.

4. Bilet papierowy sprzedawany przez kierowcę autobusu z drukarki autobusowej nie podlega kasowaniu.

5. Bilet elektroniczny dla nadania mu ważności podlega kasowaniu w kasowniku biletów elektronicznych przy wejściu i wyjściu do/z pojazdu.

6. Po skasowaniu biletu jednorazowego w pojeździe zabrania się jego dalszego odstępowania innemu pasażerowi.

7. Ustala się bezpłatny przewóz bagażu podręcznego, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru i małych zwierząt domowych (np. psy trzymane na rękach, koty, ptaki).

§ 2. 1. Ustala się następujące ceny biletów okresowych w złotych:

 

 

 

Rodzaj

linii

Bilet miesięczny imienny

Bilet imienny

Bilet na okaziciela

ważny od poniedziałku do piątku 

ważny codziennie

ważny przez 24 godziny

ważny codziennie

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

przez miesiąc

przez 5 dni

Ważny na linii zwykłej w granicach Miasta Wejherowo, Reda, Rumia i Gminy Wejherowa i Luzino

90 zł

45 zł

98 zł

49 zł

14 zł

7 zł

114 zł

26 zł

2. Bilet imienny 24-godzinny normalny dostępny jest również, jako bilet na okaziciela.

3. Bilet miesięczny ważny jest na okres 1 miesiąca, np.: od 1 marca do 31 marca; od 12 października do 11 listopada.

4. Bilet 5-dniowy jest ważny przez okres 5 kolejnych dni kalendarzowych od daty pierwszego skasowania.

5. Bilet 24-godzinny jest ważny przez 24 godziny od godziny pierwszego skasowania.

6. Bilet okresowy podlega kasowaniu/rejestrowaniu w kasowniku biletów elektronicznych przy wejściu i wyjściu do/z pojazdu.

7. Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilet jednorazowy jedno przejazdowy.

8. Bilet okresowy jest biletem elektronicznym przesiadkowym i uprawnia do nieograniczonej liczby podróży i zmiany środka transportu w trakcie realizacji przejazdu wszystkimi liniami wejherowskiej komunikacji miejskiej w okresie swojej ważności.

§ 3. 1. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:

1) Opłata dodatkowa pobierana w razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu: 60-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

2) Opłata dodatkowa pobierana w razie naruszenia przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt: 25-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

3) Opłata dodatkowa pobierana w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

4) Opłata dodatkowa pobierana w razie spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmianę trasy środka transportu: 190-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

5) Opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej: 6% opłaty dodatkowej pobieranej w razie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej bezpośrednio kontrolującemu, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1 i 2 obniża się o 50%.

3. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w pkt. 1, 2 i 3 obniża się o 30%.

§ 4. 1. Ustala się następujące uprawnienia do korzystania z przejazdów bezpłatnych środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie:

1) senatorowie i posłowie na Sejm,

2) dzieci do dnia ukończenia lat 7,

3) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz towarzyszący opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa lub do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

4) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekunowie,

5) niewidomi wraz z towarzyszącym opiekunem ? na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub legitymacji wydanej przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, stwierdzającej niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym z powodu narządu wzroku lub oznaczonego symbolem 04-0,

6) osoby, które ukończyły 70 rok życia,

7) pracownicy, renciści i emeryci jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej oraz członkowie ich rodzin - w zakresie określonym w Układzie Zbiorowym Pracy,

8) żołnierze rezerwy w dniu rozpoczęcia ćwiczeń, w trybie natychmiastowym ? na podstawie karty powołania wraz z książeczką wojskową,

9) osoby posiadające legitymację " Zasłużonego Honorowego Dawcy PCK " I stopnia,

10) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna ruchowo oraz towarzyszący im opiekunowie,

11) osoby, którym nadano "Honorowe Obywatelstwo Miasta Wejherowa",

12) każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu - każdy pasażer będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego - na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem,

13) w każdym roku szkolnym w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca ? każdy uczeń/uczennica szkoły podstawowej zameldowany w granicach administracyjnych Miasta Wejherowo lub Miasta Reda lub Gminy Luzino ? na podstawie wejherowskiej karty elektronicznej z zakodowanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego i ważną legitymacją szkolną.

§ 5. Ustala się następujące uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie:

1. kombatanci,

2. studenci szkół wyższych,

3. uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 24 lat,

4. emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych bądź rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości,

5. inwalidzi słuchu (głuchoniemi) - członkowie Polskiego Związku Głuchych,

6. doktoranci - posiadający legitymację doktorancką lub legitymację uczestnika studiów doktoranckich.

§ 6. Podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 Student i karty ISIC.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1. Uchwała Nr VIIk/XXVIII/315/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. poz.267),

2. Uchwała Nr VIIk/XXXVIII/436/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XXVIII/315/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 30 listopada 2017 r. poz. 4117),

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od dnia 01 kwietnia 2020 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-12-2019 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2019 13:53