Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/186/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIIIk/XV/186/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIIIk/XIV/158/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się następujących zmian:

1. § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) odpady budowlane i rozbiórkowe ? w ilości 160l/rok/lokal.";

2. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:

1) dla zabudowy obejmującej do czterech lokali:

a) jednego worka na miesiąc na każdy rodzaj odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, dla 1 lokalu,

b) jednego worka na dwa tygodnie na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, dla 1 lokalu,

c) 120 szt na rok na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, dla 1 lokalu, z zastrzeżeniem ust. 4,

d) jednego worka na dwa tygodnie na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, dla 1 lokalu, z zastrzeżeniem ust. 4,

e) jednego pojemnika na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, dla 1 lokalu, z zastrzeżeniem ust. 4,

f) jednego pojemnika na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 15, dla 1 lokalu, lub 1 worka na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 6,

g) jednego pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane), o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 16, dla 1 lokalu z zastrzeżeniem ust. 6.

2) dla zabudowy obejmującej więcej niż cztery lokale:

a) jednego zestawu urządzeń do zbierania odpadów składającego się z czterech pojemników na każdy rodzaj odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, przypadającego na jeden budynek (wiatę śmietnikową), z zastrzeżeniem ust. 4 i ust 6,

b) jednego pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane), przypadającego na jeden budynek (wiatę śmietnikową), z zastrzeżeniem ust. 6,

c) 120 szt na rok na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, dla 1 lokalu, z zastrzeżeniem ust. 4,

d) jednego worka na dwa tygodnie na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, przypadającego na jeden budynek (wiatę śmietnikową), z zastrzeżeniem ust. 4,

e) jednego pojemnika na odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 15, przypadającego na jeden budynek (wiatę śmietnikową), lub 1 worka na dwa tygodnie z zastrzeżeniem ust. 6,";

3. § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku, gdy na jeden lokal przypada więcej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), ilość dostarczanych worków na odpady zbierane selektywnie zwiększa się odpowiednio na każde następne 120 l.";

4. § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie dnia 1 marca 2020 r."

5. Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XIV/158/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie dnia 1 marca 2020 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XV/186/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Frakcja zbieranych odpadów komunalnych

Sposób odbierania

Minimalna częstotliwość odbioru

Operator

zabudowa obejmująca więcej niż cztery lokale

 zabudowa obejmująca do czterech lokali

zabudowa wielolokalowa

(obejmująca więcej niż dwa lokale)

 zabudowa jednorodzinna (obejmująca do dwóch lokali)

Szkło

Pojemniki w kolorze zielonym ? bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Worki zielone - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Nie rzadziej niż 1 x w miesiącu

1 x w miesiącu

Przedsiębiorstwo odbierające odpady, z  którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Papier

Pojemniki w kolorze niebieskim - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Worki niebieskie - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Nie rzadziej niż 1 x w miesiącu

1 x w miesiącu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Tworzywa sztuczne, metale , odpady opakowaniowe wielomateriałowe

Pojemniki w kolorze żółtym - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Worki żółte - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Nie rzadziej niż 1 x w tygodniu

1 x na 2 tygodnie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

 

Odpady zielone

 

Worki bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

 

Nie rzadziej niż 1 x na 2  tygodnie

(od 1 kwietnia do 30  listopada)

?Wystawka? choinek - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

1 x na 2  tygodnie

(od 1 stycznia do 15 lutego )

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Bioodpady

Pojemniki (z workami) - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Nie rzadziej niż 1 x w tygodniu

1 x w tygodniu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Niesegregowane (zmieszane)

Pojemniki - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Nie rzadziej niż 1 x w tygodniu

1 x na 2  tygodnie

Popiół z palenisk

Pojemniki i worki - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

1 x na 2 tygodnie

(w okresie od 15  września do 15  maja w pozostałym okresie 1 x w miesiącu)

Odpady wielkogabarytowe ( w tym meble, zużyte opony)

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, poprzedzone zgłoszeniem (zgłoszenia przyjmowane są pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie)

2 x w roku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Odpady budowlane i  rozbiórkowe

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, poprzedzone zgłoszeniem (zgłoszenia przyjmowane są pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie)

2 x w roku/ 160 litrów /łącznie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

w godzinach otwarcia punktu

Tekstylia i odzież

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy

 

w godzinach otwarcia punktu

Przeterminowane leki

(bez opakowań handlowych i ulotek !)

Pojemniki w aptekach, ośrodkach zdrowia, hospicjach

w godzinach otwarcia placówki

Komunalny Związek Gmin ?Dolina Redy i Chylonki? w  Gdyni

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w PSZOK

w godzinach otwarcia punktu

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

2 x w roku

Baterie i akumulatory

Pojemniki w placówkach handlowych, oświatowych i użyteczności publicznej

w godzinach otwarcia placówki

 

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w PSZOK

 

w godzinach otwarcia punktu

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

2 x w roku

Chemikalia,
i pozostałe odpady niebezpieczne

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w PSZOK

w godzinach otwarcia punktu

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

2 x w roku

Odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych (w wyniku przyjmowania produktów w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi

 

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w PSZOK

 

w godzinach otwarcia punktu

Zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny (kompletny)

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, poprzedzone zgłoszeniem sprzęt RTV i AGD

o wadze ponad 20 kg

 

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

w godzinach otwarcia punktu

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-12-2019 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2019 14:25