Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/169/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr VIIIk/XV/169/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 6c ust.1,ust.2b, art.6j ust.1 pkt 3, ust.2, art.6k ust.1 pkt 1-2, ust.2 pkt 1-4, ust.2a pkt 3-4, ust.3, ust.4a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz.2010 ze zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiącej iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty określonej w § 2 z zastrzeżeniem § 5.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,17 zł za 1m? powierzchni lokalu mieszkalnego.

§ 3. Do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wlicza się tylko powierzchnię lokalu mieszkalnego do 100 m?. Powierzchnia lokalu powyżej tej wartości nie jest wliczana do opłaty.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których prowadzone są jedno lub dwuosobowe gospodarstwa domowe mogą dokonać wyboru wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody od gospodarstwa domowego, jeżeli łącznie spełnione zostaną niżej podane warunki:

1. zużycie wody na cele bytowe w ciągu sześciu ostatnich miesięcy w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym średnio miesięcznie nie przekracza 4m?,

2. załączą do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokumenty potwierdzające zużycie wody (w szczególności: faktury).

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości wskazanych w § 4 w wysokości:

a) dla gospodarstwa jednoosobowego w wysokości 24.00 zł miesięcznie,

b) dla gospodarstwa dwuosobowego w wysokości   45.00 zł miesięcznie.

§ 6. Dla nieruchomości,  na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma opłat stanowiących iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego i stawki opłaty określonej w § 2 bądź stawki opłaty za gospodarstwo domowe określonej w § 5 oraz iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty za pojemnik, określonej w § 7.

§ 7. Określa się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne dla nieruchomości, o której mowa w § 6 w wysokości:

a) 5,35 zł za pojemnik o pojemności  110l,

b) 5,85 zł za pojemnik o pojemności  120l,

c) 11,75 zł za pojemnik o pojemności  240l,

d) 32,45 zł za pojemnik o pojemności  660l,

d) 54,15 zł za pojemnik o pojemności 1100l.

§ 8. Ustala się stawkę podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości dwukrotności  stawki obliczonej zgodnie z  § 2, stawki określonej w § 5 oraz stawki obliczonej zgodnie z § 6.

§ 9. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody, o której mowa w § 2 i którzy zadeklarują zagospodarowanie bioodpadów we własnych, przydomowych kompostownikach obniża się o kwotę 0,12 zł za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.

§ 10. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody, o której mowa w §5 i którzy zadeklarują zagospodarowanie bioodpadów we własnych, przydomowych kompostownikach, obniża się:

a) dla gospodarstwa jednoosobowego o kwotę 2,00 zł miesięcznie,

b) dla gospodarstwa dwuosobowego o kwotę 4.00 zł miesięcznie.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr VIIk/XIV/134/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieniona Uchwałą Nr VIIIk/VII/49/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019, poz.2420).

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie dnia 1 marca 2020 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 20-12-2019 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2019 08:04