Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/171/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIIIk/XV/171/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. ); art.6m ust.1, ust.1a, ust.1b-1d, art. 6 n ust.1pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej ?deklaracją?, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na jej terenie pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a deklarację na rok 2020 do dnia 15 lutego 2020r.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do  10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Deklaracje w formie pisemnej składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. 1. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Wejherowa podany na stronie www.bip.wejherowo.pl

2. Dopuszcza się składanie deklaracji jako załącznika w formacie danych .pdf do pisma, w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz.180 ze zm.), zgodnego z wzorem pisma ogólnego http://crd.gov.pl/wzor/2013/12/12/1410/schemat.xsd  opublikowanego w centralnym repozytorium, o którym mowa w art.19b ust.1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (tj. Dz. U z 2019 r., poz.700 ze zmianami).

3. Deklaracja złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VIIIk/X/97/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019, poz.3337).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XV/171/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 20-12-2019 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2019 08:00