Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/176/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIIIk/XV/176/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Wejherowa ustala zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa.

§ 2. 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego na niniejszych zasadach może nastąpić wyłącznie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

2. Jeżeli jeden lokal mieszkalny jest przedmiotem najmu w częściach, jego sprzedaż może nastąpić na rzecz jednego z najemców za pisemną zgodą pozostałych lub na współwłasność wszystkich najemców.

3. Prezydent Miasta Wejherowa może odmówić sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wykup lokalu mieszkalnego oraz w okresie pomiędzy złożeniem wniosku, a podpisaniem umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, wystąpi jedno z wymienionych zdarzeń:

a) zadłużenie najemcy wobec Gminy Miasta Wejherowa w wysokości większej niż jednomiesięczny czynsz związany z wynajmem lokalu będącego przedmiotem sprzedaży,

b) uzasadnione skargi w zakresie nieprzestrzegania porządku domowego przez najemcę lub osoby z nim zamieszkujące, zgłoszone co najmniej dwukrotnie do Zarządcy danej nieruchomości lub Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wraz z potwierdzoną uzasadnioną interwencją Policji lub Straży Miejskiej.

4. Prezydent Miasta Wejherowa może odmówić sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku dewastacji lub uszkodzenia lokalu mieszkalnego lub pomieszczeń przynależnych do niego lub części budynku przeznaczonych do wspólnego użytku z winy lub zaniedbania najemcy, który złożył wniosek o wykup.

5. Prezydent Miasta Wejherowa odmówi sprzedaży lokalu mieszkalnego, który nie został przeznaczony do sprzedaży na podstawie uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

§ 3. Cenę lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie jej wartości. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości lokalu mieszkalnego w formie operatu szacunkowego, w którym na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, określa:

a) wartość lokalu mieszkalnego;

b) wartość nakładów poniesionych przez najemcę, zwiększających wartość lokalu;

c) wartość nakładów poniesionych przez Gminę, zwiększających wartość lokalu;

d) wartość nakładów (dokonanych za zgodą właściciela) poniesionych na przebudowę lub rozbudowę budynku w wyniku czego nastąpiło wyodrębnienie lokalu.

Przez nakłady poniesione przez Gminę rozumie się nakłady poniesione na lokal, będący przedmiotem wyceny w okresie od 01.01.2014 roku do dnia sporządzenia wyceny.

§ 4. Na wniosek najemcy, Gmina pomniejsza wartość lokalu mieszkalnego ustaloną na podstawie operatu szacunkowego o wartość nakładów poniesionych przez najemcę zwiększających wartość lokalu, wartość nakładów poniesionych na przebudowę lub rozbudowę budynku w wyniku czego nastąpiło wyodrębnienie lokalu oraz koszty, o których mowa w § 8.

§ 5. 1. Od ceny lokalu mieszkalnego udziela się bonifikaty:

1) w wysokości 80 %, w przypadku złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;

2) w wysokości 70 %, w przypadku złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku;

3) w wysokości 50 %, w przypadku złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wystąpienia nakładów, o których mowa w § 3 lit. c, kwotę bonifikaty wyliczoną zgodnie z treścią ust. 1 pomniejsza się o kwotę tych nakładów i ustala procentowy współczynnik bonifikaty dla sprzedaży danego lokalu. Wysokość bonifikaty w takim przypadku zostanie określona  w odrębnej uchwale o udzieleniu bonifikaty.

3. Wielkości obliczane w procentach oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie odbywa się w ten sposób, że w przypadku, gdy:

a) trzecią cyfrą po przecinku jest cyfra mniejsza lub równa cztery to ostatnia zachowania cyfra nie zmienia się,

b) trzecią cyfrą po przecinku jest cyfra większa lub równa pięć to ostatnia zachowana cyfra ulega zwiększeniu o jeden.

4. Nie udziela się bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, najemcom którzy złożą wnioski o wykup lokali mieszkalnych po dniu 31.12.2022 roku.

§ 6. Warunkiem sprzedaży lokalu mieszkalnego z bonifikatą o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 jest udzielenie zgody przez nabywcę na zabezpieczenie na jego koszt wierzytelności z tytułu obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty, po jej waloryzacji, hipoteką  obciążającą lokal mieszkalny do kwoty stanowiącej półtorakrotność udzielonej bonifikaty.

§ 7. 1. Na wniosek nabywców cena lokalu mieszkalnego może być rozłożona na raty.  Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, nie mniej jednak niż 5 % w stosunku rocznym.

2. W wypadku dokonania przez nabywców sprzedaży, zamiany lub darowizny lokalu mieszkalnego przed spłatą całości należności rozłożonej na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo spłacić pozostałą należność na dzień dokonania sprzedaży, zamiany lub darowizny.

§ 8. W przypadkach, w których najemca partycypował w kosztach budowy budynku lub lokalu, koszty te, zwaloryzowane przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na dzień ustalenia warunków sprzedaży, określonych w protokole z rokowań, zalicza się na poczet ceny lokalu przed udzieleniem bonifikaty.

§ 9. Wnioski o wykup lokali mieszkalnych złożone przez najemców do dnia 31.12.2019 r. będą rozpatrywane w oparciu o uchwałę nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2012 r. poz. 3699), chyba że najemca złoży wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 roku po uprzednim ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-12-2019 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2019 14:52