Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/219/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców Osiedla Sucharskiego w Wejherowie

Uchwała Nr VIIIk/XVI/219/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców Osiedla Sucharskiego w Wejherowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz.506 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 870, z późn. zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 30 grudnia 2019 roku (wpł. dnia 14.01.2020 roku) grupy mieszkańców Osiedla Sucharskiego w Wejherowie wnioskującej zmianę metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ? Rada Miasta Wejherowa nie uwzględniła złożonej petycji.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa do poinformowania Reprezentanta składających petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XVI/219/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 14 stycznia 2020 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przekazana Radzie Miasta Wejherowa tego samego dnia petycja z dnia 30 grudnia 2019 roku grupy  mieszkańców Osiedla Sucharskiego w Wejherowie wnioskująca wprowadzenie zmian w uchwale Nr VIIIk/XV/169/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wstępne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie przeprowadziła Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta, która zapoznała się z wyczerpującymi informacjami ze strony Zastępcy Prezydenta Miasta wskazującymi jakie uwarunkowania spowodowały wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjętej w wymienionej wyżej uchwale.

Rada Miasta rozpatrując zasadność przedstawionej petycji wzięła pod uwagę niżej wymienione okoliczności:                                                                     

Zgodnie z art. 6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz.1454 ze zmianami) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast stosownie do art.6h cyt. ustawy właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U.z 2019, poz. 2010 ze zmianami) Rada Miasta może dokonać wyboru jednej z czterech metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. od liczby mieszkańców, od ilości zużytej wody, od powierzchni lokalu mieszkalnego oraz od gospodarstwa domowego.

Rada  Miasta Wejherowa w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwałą Nr VIIIk/XV/169/2019 dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiącej iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty w kwocie 1,17 zł/1m2.

Do ustalenia wysokości opłaty wlicza się tylko powierzchnię lokalu mieszkalnego do 100 m2.

Przedmiotowa uchwała ustalająca metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada przy tym walor elastyczności ponieważ dla osób prowadzących jedno lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, pod warunkiem udokumentowania zużycia wody średnio miesięcznie ? do 4 m3 na osobę w okresie ostatnich sześciu miesięcy - wprowadziła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości odpowiednio 24 zł i 45 zł.

W złożonym piśmie grupa mieszkańców Osiedla Sucharskiego podnosi, iż przyjęta przez Radę Miasta uchwała jest rażąco niesprawiedliwa bowiem jak to ujęto ?to człowiek a nie metry kwadratowe tworzą śmieci?. Dodatkowo wskazują, że Urząd Miejski posiada administracyjne możliwości zweryfikowania danych wykazywanych przez mieszkańców w złożonych deklaracjach poprzez określenie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ze stanowiskiem powyższym nie sposób się zgodzić, ponieważ w prowadzonych postępowaniach w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Wejherowa jako organ podatkowy nie ma możliwości weryfikacji faktycznej ilości osób zamieszkujących dany punkt adresowy (tj. nie ma prawa wejścia do prywatnych mieszkań/domów). Ustawodawca nie wyposażył samorządów w uprawnienia śledcze a urzędników w odpowiednie narzędzia kontrolne przez co informacje o osobach zamieszkujących nieruchomości Urząd Miejski pozyskuje ze składanych przez mieszkańców deklaracji, które często nie zawierają prawdziwych danych. Także dane dot. ilości osób, wynikające z ewidencji prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich tut. Urzędu nie mogą być podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, bowiem opłata jest należna od osób zamieszkałych, a nie zameldowanych.

Przywołane w petycji przykłady gospodarstw domowych i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązani wnosić po zmianie metody, uwzględniają  podstawowy sposób naliczenia opłaty tj. od powierzchni lokalu mieszkalnego. Należy wskazać, iż nawet taki sposób wnoszenia opłaty chroni właścicieli dużych nieruchomości, bowiem opłata ta będzie ograniczona do maksymalnie  100 m2 powierzchni.

Przyjęta w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwała Rady Miasta chroni bowiem małe 1-2 osobowe gospodarstwa domowe.

Przywołany przez mieszkańców Osiedla Sucharskiego argument, iż mieszkańcy domów jednorodzinnych posiadający ogródki przydomowe nie będą mogli korzystać z metody naliczania opłat od jedno lub dwuosobowego gospodarstwa domowego, z uwagi na zużywanie znacznej ilości wody do podlewania można (należy) rozwiązać poprzez założenie oddzielnego licznika (podlicznika) ogrodowego, który będzie odmierzał zużycie wody bezpowrotnie utraconej. Woda ta nie będzie uwzględniana przy obliczeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała przewiduje też obniżkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości (domów jednorodzinnych), którzy na posesji kompostują odpady zielone. W przypadku wyboru metody od powierzchni lokalu mieszkalnego o 0,12 groszy na 1m2, natomiast w przypadku metody od gospodarstwa jedno lub dwuosobowego o odpowiednio 2 lub 4 złote.

Reasumując ? Rada Miasta stwierdza, że przyjęta w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest metodą powodującą praktycznie brak nadużyć, gwarantującą stabilne wpływy do budżetu Miasta zabezpieczające w pełni odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców, a przez to również ustalenie trafnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejnym plusem przyjętej metody jest brak zmienności danych stanowiących podstawę do obliczenia opłaty, co z kolei eliminuje konieczność częstego korygowania deklaracji śmieciowych przez mieszkańców.

Z powyższych powodów Rada Miasta nie uwzględniła wniesionej petycji.

Pouczenia:

1. Postępowanie w sprawie wniesionej petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze ( art. 9 ust. 2 ww. ustawy o petycjach),

2. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi (art.13 ust.2 ww. ustawy o petycjach).

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Foryś 19-03-2020 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2020 12:25