Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/217/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019"

Uchwała Nr VIIIk/XVI/217/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zmianami) oraz uchwały nr VIIIk/III/29/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Wejherowa przyjmuje ?Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019? stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XVI/217/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.

"Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019"

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zmianami) oraz uchwalonym przez Radę Miasta Wejherowa ?Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019? ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. realizowano zadania zawarte w wyżej wymienionym Programie. W 2019 r. zaplanowano dochód na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 38.000,-zł. Na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. wydatkowano kwotę 29 000,-zł co stanowi 76,32 % planu.

Do realizacji w 2019 r. przyjęto następujące zadania.

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Ad. 1

Zadanie realizowane było w ramach profilaktyki uniwersalnej (tzn. działań skierowanych do dzieci i młodzieży miasta Wejherowa jako grupy najbardziej zagrożonej uzależnieniami). Wobec istniejących zagrożeń dotyczących uzależnienia od narkotyków w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 główną uwagę skupiono na ochronie dzieci i młodzieży przed tym zagrożeniem.

Powyższy cel starano się osiągnąć poprzez realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W 2019 roku na podstawie zawartej umowy Gmina Miasta Wejherowa przekazała środki finansowe Ośrodkowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Wejherowa na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania i zwalczania narkomanii pn. ?Program edukacyjno ? konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii?, obejmującego realizację warsztatów profilaktycznych z obszaru przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży miasta Wejherowa. Zrealizowano łącznie 30 godzin warsztatów w szkołach podstawowych miasta Wejherowa. Łączna liczba uczniów biorących udział w warsztatach wyniosła 321 osób. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy na temat nałogowych schematów funkcjonowania człowieka, zagrożeń z tym związanych oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Ad. 2, 3, 4

Zadania realizowane były w ramach profilaktyki selektywnej i wskazującej (tzn. działań skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami oraz osób uzależnionych od narkotyków i osób w trakcie terapii oraz ich rodzin). Podjęto działania zmierzające do zwiększenia dostępności usług konsultacyjnych i terapeutycznych dla osób eksperymentujących z narkotykami, uzależnionych od narkotyków, współuzależnionych i ich rodzin.

Gmina Miasta Wejherowa aktywnie wspierała działania organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu zwalczania narkomanii. W ramach powyższych działań został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ?Zdrowa Rodzina ? Zdrowa Gmina? otrzymało dotację na realizację zadania publicznego pn. ?Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków?.

Realizacja zadań odbywała się w formie  Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów, osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin z terenu miasta Wejherowa.

Celem działania Punktu była:

- edukacja na temat uzależnień,

- diagnoza i konsultacje indywidualne,

- pomoc w znalezieniu ośrodka lub oddziału detoksykacyjnego,

- wsparcie psychologiczne i motywowanie do leczenia,

- edukacja na temat współuzależnienia,

- informowanie o grupach wsparcia dla rodzin,

- konsultacje indywidualne dla rodzin.

Punkt rozpoczął swoją działalność w 2006 roku.

Łącznie w ciągu 2019 roku działał przez 490 godzin. Dyżur terapeuty odbywał się dwa razy w tygodniu. W ramach dyżuru odbywały się konsultacje indywidualne i dyżur telefoniczny.

Punkt dysponuje materiałami opracowanymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz przygotowanymi przez siebie ulotkami z informacjami ważnymi dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Dotyczą one niepokojących sygnałów w zachowaniu młodzieży.

W praktyce zgłaszane problemy najczęściej dotyczyły:

- rozmów z rodzicami zaniepokojonymi zachowaniem dziecka,

- diagnozy uzależnienia,

- pracy indywidualnej z młodzieżą w sposób ryzykowny kontaktującej się ze środkami psychoaktywnymi,

- pomocy w ustaleniu strategii w motywowaniu dziecka (partnera) do podjęcia leczenia,

- wspierania w rozwiązywaniu kryzysów zaistniałych w rodzinach.

W ciągu roku przyjęto 37 osób uzależnionych i ryzykownie eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz 8 osób z problemem współuzależnienia.

W ramach konsultacji indywidualnych zrealizowano łącznie 404 porady i sesje terapeutyczne. Wiek osób uzależnionych zgłaszających się do Punktu kształtował się od 17 do 63 roku życia.

Ponadto w ramach profilaktyki selektywnej zaproponowano udział w grupowych zajęciach terapeutycznych w formie cyklicznych spotkań raz w tygodniu (sześć spotkań po 3 godz.). W ramach zajęć grupowych zrealizowano 18 godzin zajęć.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Foryś 19-03-2020 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2020 12:22