Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/211/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym

Uchwała Nr VIIIk/XVI/211/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta składa oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, będące stanowiskiem w sprawie wezwania z dnia 13.02.2020 r. (złożonego pisemnie dnia 19.02.2020 r.) w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym do usunięcia naruszenia uprawnienia osoby fizycznej poprzez podjęcie przez Radę Miasta Wejherowa uchwały Nr Vk/XI/88/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym w aktualnie obowiązującym planie symbolami T-7, X-11 oraz X-12 i ograniczonym ulicami: Drzewiarza, Szczęśliwą z granicą lasu od wschodu i południa ? (tzw. Górki Bolszewskie)? (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., Nr 144, poz. 2680 ze zm.).

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Wejherowa do przedłożenia stanowiska Rady Miasta wzywającemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XVI/211/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.

Stanowisko Rady Miasta Wejherowa w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z podjęciem przez Radę Miasta Wejherowa uchwały Nr Vk/XI/88/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym w aktualnie obowiązującym planie symbolami T-7, X-11 oraz X-12 i ograniczonym ulicami: Drzewiarza, Szczęśliwą z granicą lasu od wschodu i południa ? (tzw. Górki Bolszewskie)? (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 144 poz. 2680 ze zm.)

Przedmiotem wezwania z dnia 13.02.2020 r. (złożonego pisemnie dnia 19.02.2020 r.) w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) jest  usunięcie naruszenia uprawnienia osoby fizycznej poprzez podjęcie przez Radę Miasta Wejherowa uchwały Nr Vk/XI/88/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym w aktualnie obowiązującym planie symbolami T-7, X-11 oraz X-12 i ograniczonym ulicami: Drzewiarza, Szczęśliwą z granicą lasu od wschodu i południa ? (tzw. Górki Bolszewskie)? (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 144 poz. 2680 ze zm.) w zakresie opisanym w wezwaniu.

Podstawą prawną wniesienia wezwania jest art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.). Mając na względzie to, że niniejsza uchwała obejmuje rozpatrzenie wezwania dotyczącego uchwały podjętej przed dniem 1 czerwca 2017 r., stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), w niniejszej sprawie nie znajdują zastosowania znowelizowane przepisy art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) - zmieniane w art. 9 oraz znowelizowane przepisy ustawy o samorządzie gminnym. W konsekwencji wezwanie wymaga od Rady Miasta jego rozpatrzenia na zasadach obowiązujących przed nowelizacjami w/w ustaw.

Wzywający kieruje do Rady Miasta Wejherowa wniosek o uchylenie uchwały Nr Vk/XI/88/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2007 r. w części dot. postanowień odnoszących się do:

- zaopatrzenia w wodę ? na warunkach gestora sieci,

- odprowadzenia ścieków sanitarnych ? na warunkach gestora sieci,

poprzez ich usunięcie i wprowadzenie zapisów obowiązujących w innych planach zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Wejherowa, jako niezgodnych z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

Wzywający wnioskuje o dokonanie powyższych zmian w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku, pod rygorem skierowania sprawy do Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Wojewody Pomorskiego.

Wnioski wzywającego nie są w żaden sposób możliwe do spełnienia, gdyż uchylenie wybranych ustaleń planistycznych z jednoczesnym wprowadzeniem innych ustaleń w akcie prawa miejscowego, jakim jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie może zostać dokonane na jednej sesji Rady Miasta, ani w ciągu miesiąca od daty złożenia wezwania, lecz może nastąpić jedynie w trybie i na zasadach określonych w art. 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zwanej dalej ?ustawą?, z zachowaniem procedury określonej w tej ustawie i przepisach szczególnych.

Wzywający był już wielokrotnie - w miarę kierowanych do tut. Urzędu pism, informowany o stanie prawnym terenów objętych obowiązującymi planami miejscowymi oraz o procedowanej zmianie planu miejscowego. Obowiązujący do tej pory miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2007 r. obejmuje swoimi ustaleniami obszar o powierzchni ok. 76 ha ze zmianą wprowadzoną na fragmencie o powierzchni 3,85 ha, przyjętą Uchwałą nr VIIk/X/104/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia ?zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. ?Górek Bolszewskich?, w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych?. Tak więc teren Górek Bolszewskich jest w całości objęty obowiązującymi planami miejscowymi. Plany miejscowe każdorazowo po ich uchwaleniu zostały zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sprawdzone pod względem formalno-prawnym przez Wojewodę Pomorskiego, co jest warunkiem skierowania ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym, jako zgodnych z przepisami prawa.

Tut. organ zgodnie z art. 32 ustawy dokonuje systematycznej analizy i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego miasta, oceny postępów w realizacji zabudowy w relacji do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa i zmieniających się przepisów prawa. Ostatniej oceny Rada Miasta Wejherowa dokonała uchwałą Nr VIIk/XLVII/553/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Wejherowa.

 Z uchwały wynika, że obowiązujący na terenie Górek Bolszewskich plan należy zmienić. Realizacja ustaleń planistycznych na terenie Górek Bolszewskich jest utrudniona przez uwarunkowania zewnętrzne -  głównie ukształtowanie terenu, co utrudnia realizację sieci infrastruktury technicznej oraz odpowiedniego układu dróg publicznych lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, dostosowanego do konfiguracji terenu. W związku z rozpatrywaniem różnych wariantów obsługi komunikacyjnej Górek Bolszewskich dotyczących powiązań z istniejącymi drogami i projektowanym układem w mieście oraz na sąsiadującym terenie Bolszewa w Gminie Wejherowo, prowadzone są aktualnie prace projektowe nad zmianą planu na podstawie uchwały Nr VIIk/XIV/156/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa - Górki Bolszewskie. Ich celem jest ponowna analiza i ustalenie jak najlepszych uwarunkowań dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych na całym omawianym obszarze. Istotnym elementem, który zostanie ujęty w zmienianym planie miejscowym będzie dodatkowa możliwość jego obsługi transportem kolejowym, co wynika z prac projektowych prowadzonych przez PKP PLK S.A., konsultowanych z gminami, przez które przebiega linia kolejowa nr 202 o znaczeniu krajowym. Koordynacja prowadzonych równolegle prac projektowych tak ważkich i różnorodnych zamierzeń inwestycyjnych i planistycznych jest zadaniem, które gmina musi wykonać odpowiedzialnie, biorąc pod uwagę wszystkie przesłanki wymienione w art. 1 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 Należy zwrócić uwagę, że szeroko zakrojony zarzut wzywającego, obejmujący w całości teren Górek Bolszewskich i postulowane przez wzywającego dopuszczenie możliwości tymczasowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno ? ściekowej na całym terenie objętym obowiązującym planem miejscowym, przeczy zasadom określonym w przepisach, które zobowiązują do realizacji sieci uzbrojenia terenu w sposób gwarantujący właściwy stan sanitarny środowiska i zdrowia ludzi. Zróżnicowana i urozmaicona topografia obszaru, uwarunkowania przyrodnicze, środowiskowe i geologiczne wymuszą zróżnicowane i różnorodne podejście do ostatecznych ustaleń projektowanej zmiany planu miejscowego.

 Wymieniona przez wzywającego uchwała nr VIIk/X/104/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta zawiera ustalenia dla części terenu inne, wynikające z położenia tej części na skraju miasta, w znacznym oddaleniu od publicznych dróg gminnych, stąd przyjęto w tej zmianie inne warunki zaopatrzenia terenu w media, jednak te ustalenia zostaną tak samo zweryfikowane poprzez sporządzenie zmiany planu miejscowego w projektowanej, kompleksowej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta na podstawie przywołanej już wyżej uchwały Nr VIIk/XIV/156/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do jej  sporządzenia.

 Teren Górek Bolszewskich nie jest w całości uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, natomiast zrealizowane odcinki sieci wod-kan są wybudowane i użytkowane w ciągu ulicy Wejherowskiej, stanowiąc niewątpliwie sieci, do których właściciele poszczególnych nieruchomości mogą się przyłączać na warunkach technicznych ustalanych każdorazowo przez gestora sieci. Dotyczy to całego pasa terenu przeznaczonego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wzdłuż ulicy Wejherowskiej i wznoszącego się od niej na południe. Wzywający nie podaje /nie wymienia/ w wezwaniu działek bądź nieruchomości, do których może wykazać swój interes prawny, przez co jego wezwanie nie jest ani precyzyjne, ani prawdziwe w opisie możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci lub jednoznacznie braku takiej możliwości. Obszar Górek Bolszewskich w pasie położonym wzdłuż ul. Wejherowskiej z całą pewnością taką potencjalną możliwość posiada, przy czym planuje się dokonanie korekty przebiegu dróg publicznych, co być może będzie wymagało zmiany tras sieci infrastruktury technicznej.

 Rada Miasta Wejherowa dostrzega potrzebę zmiany ustaleń obowiązującego planu miejscowego zwłaszcza w zakresie dostosowania ustaleń planistycznych do zmienionych uwarunkowań powiązań komunikacyjnych rangi ponadlokalnej, znalezienia nowych powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych i taka zmiana jest sporządzana z zachowaniem zgodności z przepisami prawa. Ranga uwarunkowań, które należy uwzględnić w sporządzanym opracowaniu planistycznym ? zwłaszcza w zakresie zmienianych powiązań drogowo ? kolejowego Górek Bolszewskich z drogą krajową nr 6 i linią kolejową nr 202, decydujących o wzroście atrakcyjności terenu i uwzględnienia w szerszym zakresie funkcji usługowych, zmusza do zachowania staranności przy sporządzaniu projektu zmiany planu, zanim zostanie zakończony i uchwalony, w związku z czym rozpatrywane wezwanie nie może być uwzględnione.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2020 12:10