Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XVI/196/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020

Uchwała Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

593 189 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

19 466 714 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

3.  Zwiększa się  przychody budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 3

o kwotę

18 873 525 zł

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

251 044 623 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

 

 

237 411 502 zł

13 633 121 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

 

269 892 572 zł

 

231 265 182 zł

38 627 390 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

18 847 949 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

- Wolne środki

- Przychody z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

- Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

 

24 292 077 zł

 

18 464 132 zł

409 393 zł

 

1 500 000 zł

3 918 552 zł

5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na:

-  spłatę pożyczki

-  spłatę kredytów

-  wykup obligacji

 

5 444 128 zł

350 292 zł

3 093 836 zł

2 000 000 zł

§ 3. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 18 847 949 zł. űródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie

13 020 004 zł

2. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie

5 418 552 zł

3. Przychody z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w kwocie

 

409 393 zł

§ 4. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020? do uchwały Nr VIIIk/XV/168/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku" do uchwały Nr VIIIk/XV/168/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy  2020 roku" do uchwały Nr VIIIk/XV/168/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej gminy w 2020 roku

 

§

Wyszczególnienie

Plan 2020 r.

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Przychody

905

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

 

 

186 673 zł

186 673 zł

906

Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

 

 

222 720 zł

222 720 zł

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

 

 

18 464 132 zł

18 464 132 zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

5 418 552 zł

 

 

5 418 552 zł

Razem

5 418 552 zł

 

18 873 525 zł

24 292 077 zł

Rozchody

982

Wykup innych papierów wartościowych

2 000 000 zł

 

 

2 000 000 zł

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3 444 128 zł

 

 

3 444 128 zł

Razem

5 444 128 zł

 

 

5 444 128 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok  2020

   1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

 970 285 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 970 285 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 970 285 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 970 285 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 10 443 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 093 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 9 093 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 093 zł

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

 1 350 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 1 350 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 350 zł

852

 

Pomoc społeczna

 619 544 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 204 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 204 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 5 340 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 5 340 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 5 340 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 614 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 614 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 614 000 zł

855

 

Rodzina

 66 958 740 zł

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 42 000 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 42 000 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 42 000 000 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 23 000 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 23 000 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 23 000 000 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 783 740 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 1 783 740 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 783 740 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 175 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 175 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 175 000 zł

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 68 559 012 zł

 

 

 

 

   2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 970 285 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 970 285 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 970 285 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 947 403 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 22 882 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 10 443 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 093 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 9 093 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 713 zł

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

 1 350 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 350 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 1 350 zł

852

 

Pomoc społeczna

 619 544 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 204 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 204 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 5 340 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 5 340 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 5 340 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 614 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 614 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 614 000 zł

855

 

Rodzina

 66 958 740 zł

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 42 000 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 42 000 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 357 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 41 643 000 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 23 000 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 23 000 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 950 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 21 050 000 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 783 740 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 783 740 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 46 032 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 11 508 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 726 200 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 175 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 175 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 175 000 zł

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 68 559 012 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

DOCHODY

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

600

 

Transport i łączność

5 078 424 zł

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

5 078 424 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

5 078 424 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 078 424 zł

755

 

Wymiar sprawiedliwości

1 980 zł

 

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

1 980 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

1 980 zł

 

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 980 zł

 

 

OGÓŁEM

5 080 404 zł

 

 

 

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

600

 

Transport i łączność

5 078 424 zł

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

5 078 424 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

5 078 424 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

5 078 424 zł

755

 

Wymiar sprawiedliwości

1 980 zł

 

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

1 980 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 980 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 980 zł

 

 

OGÓŁEM

5 080 404 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIIIk/XVI/196/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 marca 2020 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2020 roku

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

5 116 000

 

921

92109

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

30 000

921

92109

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 

374 345

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 138 000

 

921

92116

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

10 000

Razem

6 254 000

414 345

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

7 500

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

1 279 458

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 622 134

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

202 753

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

8 947 470

 

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 341 582

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

505 624

 

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

800 000

 

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

360 000

 

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

14 000

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

17 000

 

 

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

35 000

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

205 000

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

21 000

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

7 000

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

37 000

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

378 700

 

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

100 000

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

6 000

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

79 000

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

203 900

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

529 500

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

7 000

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

131 000

Razem

16 158 263

2 679 358

Ogółem

22 412 263

3 093 703

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-03-2020 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2020 09:36