Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/155/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Uchwała Nr VIIIk/XIV/155/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy

o kwotę

1 300 565 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

1 300 565 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

250 002 479 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

 

 

226 674 674 zł

23 327 805 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

 

266 788 289 zł

 

220 850 012 zł

45 938 277 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

16 785 810 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

wolne środki

przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

 

22 020 830 zł

 

15 353 438 zł

6 500 000 zł

167 392 zł

5. Rozchody budżetowe     

    z przeznaczeniem na:

spłatę pożyczki

spłatę kredytów

wykup obligacji

 

5 235 020 zł

 

367 028 zł

2 867 992 zł

2 000 000 zł

§ 3. 
Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  na rok 2019? do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2019?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XIV/155/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XIV/155/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XIV/155/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok  2019

   1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 800 000 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 800 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 800 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 800 000 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

264 489 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 9 141 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 141 zł

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

130 194 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

130 194 zł

 

 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

130 194 zł

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1 660 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

1 660 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

1 660 zł

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

123 494 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

123 494 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

123 494 zł

801

 

Oświata i wychowanie

390 351 zł

 

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

390 351 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

390 351 zł

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

390 351 zł

852

 

Pomoc społeczna

947 115 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

490 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

490 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

490 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

16 625 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

16 625 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

16 625 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 930 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 930 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 930 000 zł

855

 

Rodzina

 64 231 775 zł

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 38 723 910 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 38 723 910 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 38 723 910 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 23 324 744 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 23 324 744 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 23 324 744 zł

 

85503

Karta Dużej Rodziny

6 001 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

6 001 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

6 001 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 969 120 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 1 969 120 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 969 120 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 208 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 208 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 208 000 zł

 

 

OGÓŁEM

 66 633 730 zł

 

 

 

 

   2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 800 000 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 800 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 800 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 782 225 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 17 775 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

264 489 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 9 141 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 761 zł

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

130 194 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

130 194 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

76 650 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37 070 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

16 474 zł

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1 660 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 660 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 660 zł

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

123 494 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

123 494 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

76 650 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

34 844 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

12 000 zł

801

 

Oświata i wychowanie

390 351 zł

 

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

390 351 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

390 351 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

47 343 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

343 008 zł

852

 

Pomoc społeczna

 947 115 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

490 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

490 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

490 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

16 625 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

16 625 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 625 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 930 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 930 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 930 000 zł

855

 

Rodzina

64 231 775 zł

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 38 723 910 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 38 723 910 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 456 199 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

57 791 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 38 209 920 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 23 324 744 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 23 324 744 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 749 044 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

30 700 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 21 545 000 zł

 

85503

Karta Dużej Rodziny

6 001 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

6 001 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 001 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 969 120 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 969 120 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 50 816 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 12 704 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 905 600 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 208 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 208 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 208 000 zł

 

 

OGÓŁEM

 66 633 730 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XIV/155/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 5 listopada 2019 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

800 000zł

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

5 230 000 zł

 

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 053 000 zł

 

Razem

6 283 000 zł

800 000 zł

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

7 500 zł

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

2 500 zl

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

 

    315 000 zł

754

75412

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

3 400 zł

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 300 914 zł

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

150 000 zł

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

8 321 501 zł

 

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 188 412 zł

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

416 380 zł

 

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

47 087 zł

 

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

  970 000 zł

 

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

325 000 zł

 

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

17 093 zł

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

30 250 zł

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

100 000 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

17 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

30 000 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

190 000 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

21 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

6 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

38 000 zł

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

266 097 zł

 

900

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

 

367 000 zł

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

100 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

6 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

79 000 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

 

211 575 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

2 000 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

127 000 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

136 000 zł

Razem

14 985 391 zł  

1 806 318 zł  

Ogółem

21 268 391 zł  

2 606 318 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 06-11-2019 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2019 09:56