Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/151/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Wejherowie z dnia 4 września 2019 roku na uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/V/49/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VIIIk/XIII/151/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 września 2019 r.

o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Wejherowie z dnia 4 września 2019 roku na uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/V/49/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506, z późn. zmianami) w związku z art.54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. Dz.U. z 2018 roku poz.1302, z późn. zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miasta Wejherowa przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargę Prokuratora Rejonowego w Wejherowie z dnia 4 września 2019 roku ( wpł. dnia  09.09.2019 roku), na uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/V/49/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

2. Odpowiedź na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do:

1) przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku,

2) ustanowienia dalszego pełnomocnictwa w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik do uchwały Nr VIIIk/XIII/151/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.

Odpowiedź na skargę
z dnia 4 września 2019 roku ( wpł. dnia 09.09.2019 roku)

Działając na podstawie art.54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1302, z późn. zmianami) ? Rada Miasta Wejherowa przekazuje wraz z niniejszą odpowiedzią skargę Prokuratora Rejonowego w Wejherowie z dnia 4 września 2019 roku na uchwałę Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/V/49/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. ? z wnioskiem o oddalenie skargi.

Uzasadnienie

Prokurator Rejonowy w Wejherowie w punkcie II części dyspozytywnej skargi zarzucił Radzie Miasta Wejherowa  naruszenie art. 2 ust.1,art.4 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1461, z późn. zmianami) poprzez brak publikacji wymienionej wyżej uchwały Rady Miasta w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pomimo, że uchwała ta w ocenie Prokuratora jest aktem prawa miejscowego. Według Prokuratora Rejonowego uchwała spełnia cechy aktu prawa miejscowego zasadniczo dlatego, że adresaci norm zawartych w tym akcie pozostają również poza strukturą administracji oraz, że uchwała może regulować postępowanie wszystkich kategorii adresatów (obywateli, organów, organizacji publicznych i prywatnych, przedsiębiorców).

Rada Miasta stwierdza, że zgodnie z przepisem § 2 zaskarżonej uchwały Prezydent Miasta powołuje członków Zespołu Interdyscyplinarnego o jakim mowa w  art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 1390,z późn. zmianami) spośród przedstawicieli organów szeroko pojmowanej administracji państwowej i administracji samorządowej. Skoro tak, to przepisy uchwały nie dotyczą znacznej  części mieszkańców Miasta oraz organizacji prywatnych czy przedsiębiorców.

Przepisy uchwały nie posiadają zatem zasadniczej cechy aktu prawa miejscowego wymienionej w uzasadnieniu skargi przez Prokuratora Rejonowego a mianowicie tej, że dotyczą ogółu adresatów.

Według Rady Miasta przepisy uchwały  mają charakter planu organizującego wspólnotę samorządową do działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przepisy uchwały nie stanowią aktu prawa miejscowego a akt planowania będący aktem prawa wewnętrznego, przez co nie wymaga publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

Odnoście zarzutów zawartych w punkcie III części dyspozytywnej skargi Rada Miasta stwierdza, co następuje:

- zdaniem Rady Miasta przepis  art.9a ust.15 powołanej wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku jest niedookreślony, ponieważ Ustawodawca stwierdził, że rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Przepis nie określa jednak przyczyn odwołania z Zespołu. W ocenie Rady fakt przykładowo karalności członka zespołu interdyscyplinarnego powinien wykluczać z członkowstwa w Zespole.

- Rada Miasta uważa również za niezasadny zarzut skargi dotyczący powtórzenia w § 4 uchwały przepisu art. 9b ust. 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, że zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powtórzenie tego przepisu w uchwale było zamierzone i miało na celu jego stałe przypominanie członkom zespołu w bieżącej pracy. Rada miała przy tym na uwadze, że tak radni jak i członkowie różnych komisji częściej i łatwiej korzystają w pracy radnego z uchwał Rady Miasta niż z tekstów ustaw.

-z przyczyn jak wyżej Rada Miasta powtórzyła w § 6 uchwały przepis art. 9a ust.13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku.

Rada  ponadto zauważa, ze zaskarżona uchwała poddana została w 2011 roku kontroli nadzorczej Wojewody Pomorskiego, który nie dopatrzył się w niej żadnego naruszenia prawa.

Rada Miasta wnosi zatem jak w petitum niniejszej odpowiedzi na skargę.

Załączniki- skarga, 2 egz.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2019 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2019 12:27