Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ Unieważniono ( § 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. b Uchwały] UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/132/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXIII/268/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

UWAGA  Unieważniono § 1 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. b Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 Października 2019r.

 

Uchwała Nr VIIIk/XIII/132/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 września 2019 r.

o zmianie uchwały Nr VIk/XXIII/268/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami); art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P z 2019, poz.738)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr VIk/XXIII/268/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą
Nr VIIk/XIV/137/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. oraz uchwałą z Nr VIIk/XXVI/290/2016 z dnia 18 października 2016 r., § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

?Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Wejherowa:

1. od gruntów: a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93zł od 1 m? powierzchni, b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,75 zł od 1 ha powierzchni, c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m? powierzchni, d. pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta - 0,35 zł od 1 m? powierzchni, e. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz.1398 oraz z 2019, poz 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3.12 zł od 1 m? powierzchni?.

2. §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

?od budynków lub ich części: a. mieszkalnych - 0,78 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, b. mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta - 0,56 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, c. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,86 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,10 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, e. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,84 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, f. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,02 zł od 1 m? powierzchni użytkowej?.

§ 2. 

Pozostałe postanowienia uchwał wymienionych w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2019 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 28-10-2019 15:37