Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/128/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Uchwała Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy

o kwotę

1 196 594 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

1 196 594 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

 

241 531 656 zł

    w tym:

    - dochody bieżące

    - dochody majątkowe

 

 

216 787 330 zł

24 744 326 zł

2. Wydatki budżetowe

    w tym:

    - wydatki bieżące

    - wydatki majątkowe

 

258 317 466 zł

 

209 238 360 zł

49 079 106 zł

3. Deficyt budżetowy wynosi:

 

16 785 810 zł

4.  Przychody budżetowe
w tym:

wolne środki

przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

 

22 020 830 zł

 

15 353 438 zł

6 500 000 zł

167 392 zł

5. Rozchody budżetowe     

    z przeznaczeniem na:

spłatę pożyczki

spłatę kredytów

wykup obligacji

 

5 235 020 zł

 

367 028 zł

2 867 992 zł

2 000 000 zł

§ 3. 
Dokonuje się zmian w § 7 Uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych tytułów dłużnych zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 w wysokości 1 432 372 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 235 020 zł,

3. sfinansowanie spłaty wierzytelności w zakresie dotacji wypłacanych przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016, w wysokości 1 500 000 zł.

§ 4. 
W § 8 Uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 po pkt. 7 dodaje się pkt 8, który otrzymuje brzmienie:

8. zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 6 560 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wierzytelności w zakresie dotacji wypłacanych przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016, spłacanego w rocznych ratach w wysokości:

a) w roku 2019 w kwocie 1 500 000 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 1 500 000 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 1 186 667 zł,

d) w roku 2022 w kwocie 1 186 667 zł,

e) w roku 2023 w kwocie 1 186 666 zł.

§ 5. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  na rok 2019? do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2019?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5?Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok  2019

   1/ Dotacje

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 800 000 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 800 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 800 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 800 000 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

179 855 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 9 141 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 9 141 zł

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

46 010 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

46 010 zł

 

 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

46 010 zł

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1 660 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

1 660 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

1 660 zł

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

123 044 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

123 044 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

123 044 zł

801

 

Oświata i wychowanie

399 138 zł

 

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

399 138 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

399 138 zł

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

399 138 zł

852

 

Pomoc społeczna

897 946 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

306 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

306 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

306 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

10 500 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

10 500 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

10 500 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 887 140 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 887 140 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 887 140 zł

855

 

Rodzina

 54 578 741 zł

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 29 900 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 29 900 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom  powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

 29 900 000 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 22 520 620 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 22 520 620 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 22 520 620 zł

 

85503

Karta Dużej Rodziny

6 001 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

6 001 zł

 

 

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

6 001 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 969 120 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 1 969 120 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 1 969 120 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 183 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

 183 000 zł

 

 

  -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

 183 000 zł

 

 

OGÓŁEM

 56 855 680 zł

 

 

 

 

   2/ Wydatki

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Treść

 Kwota 

750

 

Administracja publiczna

 800 000 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 800 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 800 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 782 225 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 17 775 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

179 855 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 9 141 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 9 141 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 8 380 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 761 zł

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

46 010 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

46 010 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

31 510 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

14 500 zł

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1 660 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 660 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 660 zł

 

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

123 044 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

123 044 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

76 650 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

34 844 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

11 550 zł

801

 

Oświata i wychowanie

399 138 zł

 

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

399 138 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

399 138 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

48 062 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

351 076 zł

852

 

Pomoc społeczna

 897 946 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

306 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

306 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

306 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

10 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

10 500 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 500 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 887 140 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 887 140 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 887 140 zł

855

 

Rodzina

54 578 741 zł

 

85501

Świadczenie wychowawcze

 29 900 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 29 900 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 408 686 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 29 491 314 zł

 

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 22 520 620 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 22 520 620 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 1 755 620 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 20 765 000 zł

 

85503

Karta Dużej Rodziny

6 001 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

6 001 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 001 zł

 

85504

Wspieranie rodziny

 1 969 120 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 1 969 120 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 50 816 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 12 704 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 1 905 600 zł

 

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014

 183 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

 183 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

 183 000 zł

 

 

OGÓŁEM

 56 855 680 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

600

60014

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

800 000zł

921

92109

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

5 230 000 zł

 

921

92116

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 053 000 zł

 

Razem

6 283 000 zł

800 000 zł

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

630

63003

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

7 500 zł

630

63003

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

2 500 zl

700

70005

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

 

1 189 431 zł

754

75412

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

3 400 zł

801

80101

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

3 220 914 zł

 

801

80103

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

150 000 zł

 

801

80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

8 321 501 zł

 

801

80105

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 260 950 zł

 

801

80106

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

466 380 zł

 

801

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

60 000 zł

 

801

80149

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 070 000 zł

 

801

80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

325 000 zł

 

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

17 024 zł

801

80153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

31 038 zł

851

85111

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

100 000 zł

851

85153

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

17 000 zł

851

85154

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

30 000 zł

851

85154

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

190 000 zł

851

85195

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

21 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

6 000 zł

851

85195

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

38 000 zł

854

85404

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

253 184 zł

 

900

90005

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

 

367 000 zł

900

90095

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

100 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

6 000 zł

921

92105

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

79 000 zł

921

92120

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych

 

211 575 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

 

2 000 zł

926

92605

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 

127 000 zł

926

92605

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

136 000 zł

Razem

15 127 929 zł  

2 681 468 zł  

Ogółem

21 410 929 zł  

3 481 468 zł  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Dział

Rozdział

Jednostka budżetowa

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 5

25 210 zł

25 210 zł

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 6

110 000 zł

110 000 zł

 

 

 

 

 

801

80101

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

193 100 zł

193 100 zł

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 9

86 010 zł

86 010 zł

 

 

 

 

 

801

80101

Szkoła Podstawowa Nr 11

62 010 zł

62 010 zł

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

476 330 zł

476 330 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2019 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2019 11:19