Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/X/111/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wejherowie

Uchwała Nr VIIIk/X/111/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wejherowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 i art. 29 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1148)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2019 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wejherowie na Osiedlu 1000 Lecia PP nr 15, w skład którego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 9 imienia Józefa Wybickiego z siedzibą w Wejherowie, Osiedle 1000 Lecia PP nr 15,

2) Przedszkole Samorządowe nr 1 imienia Zaczarowanego Ołówka w Wejherowie, Osiedle 1000 Lecia PP nr 7.

§ 2. Z dniem 1 września 2019 roku pracownicy dotychczasowych placówek, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, stają się pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wejherowie.

§ 3. 1. Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Wejherowie nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/X/111/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1
W WEJHEROWIE


Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1148)

z dniem 1 września 2019 roku
zakłada się
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wejherowie
z siedzibą na Osiedlu 1000 Lecia PP nr 15 
84-200 Wejherowo

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2019 roku nadaje się akt założycielski dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wejherowie, zwanego dalej ?Zespołem?.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 9 imienia Józefa Wybickiego z siedzibą w Wejherowie, Osiedle 1000 Lecia PP nr 15,

2) Przedszkole Samorządowe nr 1 imienia Zaczarowanego Ołówka w Wejherowie, Osiedle 1000 Lecia PP nr 7.

3. Siedzibą Zespołu jest budynek na Osiedlu 1000 Lecia PP nr 15.

4. Nazwa Zespołu to: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wejherowie.

5. Obwód Zespołu obejmuje dla Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Józefa Wybickiego ulice położone w Wejherowie: 10 Lutego, 3 Maja, Batalionu Morskiego, Bukowa, Drzewiarza 1, Dworcowa, Feliksa Rogaczewskiego, Generała Józefa Hallera, Harcerska, Henryka Sienkiewicza, Inwalidów wojennych PRL, Jana III Sobieskiego (bez numerów parzystych od 252 do 298, bez numerów nieparzystych od 215 do 235), Jana Kotłowskiego, Józefa Łęgowskiego, Kalwaryjska, Krzywa, Kwiatowa, Łąkowa, Marynarki Wojennej, Modra, Michała Mostnika, Mikołaja Kopernika, Osiedle 1000 Lecia PP, Osiedle Przyjaźni, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Przyjaźni, Słowińców, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Strzelecka, Sucharskiego H. mjr, Szczęśliwa, Szymona Krofeya, Transportowa, Urocza, Wejherowska, Wzgórze Wolności, Zachodnia, Zielna, Złota.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/X/111/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W WEJHEROWIE
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w treści statutu jest mowa o:

1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wejherowie,

2) Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 9 imienia Józefa Wybickiego w Wejherowie,

3) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe nr 1 imienia Zaczarowanego Ołówka w Wejherowie,

4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu,

5) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu,

6) organie prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wejherowie - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Wejherowa.

7) organie nadzorującym - należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

§ 2. 1. Zespół jest placówką publiczną i nosi nazwę ?Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wejherowie?.

2. W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki:

1) Szkoła Podstawowa nr 9 imienia Józefa Wybickiego z siedzibą w Wejherowie, Osiedle 1000 Lecia PP nr 15,

2) Przedszkole Samorządowe nr 1 imienia Zaczarowanego Ołówka w Wejherowie, Osiedle 1000 Lecia PP nr 7.

3. Siedzibą Zespołu jest  budynek na Osiedlu 1000 Lecia PP nr 15.

§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200  Wejherowo.

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne statuty.

§ 4. Zespół jest jednostką budżetową.

Cele i zadania Zespołu

§ 5. 1. Zespół realizuje cele i zadania szkoły podstawowej i przedszkola określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

2. Szczegółowe cele i zadania szkoły podstawowej i przedszkola określają odrębne statuty Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

3. W Zespole tworzy się i realizuje program profilaktyczno-wychowawczy.

Organy Zespołu

§ 6. 1. Zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych oraz Rad Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola, wchodzących w skład Zespołu.

2. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu,

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej,

3) Rada Pedagogiczna Przedszkola,

4) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej,

5) Rada Rodziców Przedszkola,

6) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.

3. Szczegółowy zakres działania tych organów oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określają odrębne statuty Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

4. Dyrektor Zespołu:

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,

2) realizuje zadania określone w odrębnych statutach Szkoły Podstawowej i Przedszkola,
a w szczególności:

a)  sprawuje nadzór pedagogiczny,

b) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

c) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych,

d) sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów,

e) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów, w tym w szczególności ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe,

3) jest Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe, jest kierownikiem zakładu pracy, a w szczególności decyduje o sprawach:

a)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,

b) przyznawania nagród oraz kar porządkowych pracownikom,

4) w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców,

5) zapewnia przepływ informacji pomiędzy organami Zespołu.

5. Dyrektor może zwołać wspólne posiedzenie obu Rad Pedagogicznych w sprawach ważnych dla Zespołu. W szczególności wspólne posiedzenie zwołuje w celu wyłonienia przedstawicieli Rad Pedagogicznych do pracy w Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na Dyrektora Zespołu.

6. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Przedszkola mogą zwoływać wspólne posiedzenie. W szczególności wspólne posiedzenie zwołuje się w celu uchwalenia programu profilaktyczno-wychowawczego i wyłonienia przedstawiciela Rady Rodziców do pracy w Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na Dyrektora Zespołu.

Organizacja Zespołu

§ 7. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w szkole podstawowej określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Przedszkole jest jednostką nieferyjną.

3. Podstawową jednostką organizacyjną w Szkole Podstawowej i Przedszkolu wchodzących w skład Zespołu jest oddział.

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne opracowane przez Dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, Dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

6. Dla realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Zespole działa biblioteka i świetlica szkolna, których szczegółowe zadania oraz organizację określa Statut Szkoły Podstawowej.

7. W Zespole umożliwia się prowadzenie wolontariatu. Zakres organizacji i realizacji działań w tym zakresie określa Statut Szkoły Podstawowej.

8. W Zespole organizuje się doradztwo zawodowe. Zakres organizacji i realizacji działań w tym zakresie określa Statut Szkoły Podstawowej.

9. W Zespole organizuje się pomoc dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych lub losowych potrzebne jest wsparcie. Zakres organizacji i realizacji działań w tym zakresie określają odrębne statuty Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

10. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Zakres organizacji i realizacji działań w tym zakresie określają odrębne statuty Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

11. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu współpracują z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. Zakres organizacji i realizacji działań w tym zakresie określają odrębne statuty Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 8. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zakresy zadań nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu określają odrębne statuty Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

Uczniowie oraz wychowankowie Zespołu

§ 9. 1. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków określają odrębne statuty Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

2. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut Szkoły Podstawowej.

Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola, wchodzących w skład Zespołu, o treści:

?Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wejherowie

Osiedle 1000 Lecia PP nr 15

84-200 Wejherowo?.

2. Tablice Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę Szkoły Podstawowej.

3. Tablice Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę Przedszkola.

4. W zakresie nieuregulowanym w Statucie Zespołu obowiązują postanowienia zawarte w odrębnych statutach Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-06-2019 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 03-07-2019 09:23