Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/X/97/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIIIk/X/97/2019
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506); art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zmianami)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej ?deklaracją? o treści stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje w formie pisemnej składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

§ 3. 1. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres skrzynki podawczej podany na stronie www.bip.wejherowo.pl.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji jako załącznika w formacie danych .pdf do pisma, w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz.180), zgodnego ze wzorem pisma ogólnego http://crd.gov.pl/wzor/2013/12/12/1410/schemat.xsd  opublikowanego w centralnym repozytorium, o którym mowa w art.19b ust.1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2019 r., poz.700 ze zmianami).

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych będących podstawą określenia wysokości opłaty, w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VIIk/XIV/135/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015, poz. 4169).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załącznik do uchwały Nr VIIIk/X/97/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-06-2019 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 03-07-2019 09:30