Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/IV/26/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011-2026

Uchwała Nr VIk/IV/26/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata 2011-2026 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2026 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości. 

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B. 

§ 2. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

 do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wejherowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik do Uchwały Nr VIk/IV/26/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej 
na lata 2011 -2026 Gminy Miasta Wejherowa 

Uwagi ogólne: 

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Wydatki od 2016 roku również zaplanowano na stałym poziomie z tym, że korygowane są one o kwoty wynikające ze zmian w spłacie kredytu i wykupie obligacji. 

1. Dochody: 

Założono wzrost dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji) średnio na poziomie 4 % zgodnie z prognozowanymi podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi wskazanymi w uchwale Rady Ministrów nr 119 z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013. (M. P. Nr 57, poz. 773) oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do roku 2015. Wzrost dotacji bieżących zaplanowano średnio na poziomie 3 % tak jak wydatków nimi finansowanych. 

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z dotacji majątkowych na podstawie zawartych umów z Województwem Pomorskim: 

1.      umowa z dnia 22.09.2010r. nr UDA-RPPM.03.02.02-00-001/09-00 o dofinansowanie projektu „Wzrost atrakcyjności miasta Wejherowa poprzez budowę „Filharmonii Kaszubskiej” – regionalnego centrum kultury; 

2.      umowa z dnia 12.08.2010r. nr UDA-RPPM.03.02.01-00-001/10-00 o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”; 

3.      umowa z dnia 29.04.2010r. nr UDA-RPPM.05.05.00-00-002/09-00 o dofinansowanie projektu „Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda”. 

Na 2011 rok w ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miasta. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki. Z uwagi na ostrożność w prognozowaniu dochodów ze sprzedaży majątku wartości przyjęte do WPF na każdy rok są o około 1 500 000 zł niższe w stosunku do wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Od roku 2015 pomimo posiadania majątku do sprzedaży nie planuje się dochodów z tego tytułu. W przypadku uzyskania wyższych dochodów ze sprzedaży majątku środki te zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe lub spłatę zadłużenia. Poniżej przedstawiono planowany harmonogram sprzedaży nieruchomości. 
 


 

HARMONOGRAM

(w wykazie podano ceny netto)

 

Sprzedaż działek w przetargach na rok 2011

 

L.P.

Nieruchomość

Cena wyw. Netto

Powierzchnia

Forma zbycia

1.

dz. nr 2, 20, obr. 3, poł. przy ul. Podmiejskiej

2 712 600,00 zł (110 zł/m2)

24 660 m2

przetarg nieograniczony

2.

dz. nr 183/11, obr. 15, poł. przy ul. Wałowej

652 500,00 zł (450 zł/m2)

1 450 m2

przetarg nieograniczony

3.

dz. nr 138/11, obr. 8, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza

184 650,00 zł (150 zł/m2)

1 231 m2

przetarg nieograniczony

4.

dz. nr 137/5, obr. 8, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza

179 850,00 zł (150 zł/m2)

1 199 m2

przetarg nieograniczony

5.

dz. nr 127/6, obr. 8, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza

202 650,00 zł (150 zł/m2)

1 351 m2

przetarg nieograniczony

6.

dz. nr 5/20, obr. 3, poł. przy ul. Stolarskiej

157 430,00 zł (130 zł/m2)

1 211 m2

przetarg nieograniczony

7.

dz. nr 162/1, 162/2, obr. 14, poł. przy ul. Sikorskiego

482 600,00 zł (200 zł/m2)

2 413 m2

przetarg nieograniczony

 

Razem:

4 572 280,00 zł

33 515 m2

 

 

Sprzedaż działek w przetargach na rok 2012

L.P.

Nieruchomość

Cena wyw. Netto

Powierzchnia

Forma zbycia

1.

dz. nr 9/17, 9/5, 9/22, 10/21, 10/6, 11/16, obr. 2, poł. przy ul. Budowlanych

2 630 000,00 zł (80 zł/m2)

32 875 m2

przetarg nieograniczony

2.

dz. nr 8/20, 8/21, 11/58, 11/59, 11/60, obr. 3, poł. przy ul. Budowlanych

471 900,00 zł (165 zł/m2)

2 860 m2

przetarg nieograniczony

3.

dz. nr 125/5, 126/4, obr. 15, poł. przy ul. Wałowej

210 150,00 zł (450 zł/m2)

467 m2

przetarg nieograniczony

4.

dz. nr 137/6, obr. 8, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza

131 560,00 zł (150 zł/m2)

1 196 m2

przetarg nieograniczony

5.

dz. nr 137/7, obr. 8, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza

156 750,00 zł (150 zł/m2)

1 425 m2

przetarg nieograniczony

6.

dz. nr 479, 480, obr. 15, poł. przy ul. Przebendowskiego

279 450,00 zł (450 zł/m2)

621 m2

przetarg nieograniczony

7.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

143 000,00 zł (110 zł/m2)

ok. 1 300 m2

przetarg nieograniczony

8.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

125 500,00 zł (110 zł/m2)

ok. 1 150 m2

przetarg nieograniczony

9.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

137 500,00 zł (110 zł/m2)

ok. 1 250 m2

przetarg nieograniczony

10.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

148 500,00 zł (110 zł/m2)

ok. 1 350 m2

przetarg nieograniczony

11.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

154 000,00 zł (110 zł/m2)

ok. 1 400 m2

przetarg nieograniczony

 

Razem:

4 588 310,00 zł

45 894 m2

 

 

Sprzedaż działek w przetargach na rok 2013

 

L.P.

Nieruchomość

Cena wyw. Netto

Powierzchnia

Forma zbycia

1.

Kwartał poł. przy ul. Reformatów

2 356 320,00 zł (460 zł/m2)

4 909 m2

przetarg nieograniczony

2.

dz. nr 3/94, 3/95, obr. 3, poł. przy ul. Stolarskiej

610 080,00 zł (160 zł/m2)

3 813 m2

przetarg nieograniczony

3.

dz. nr 79, obr. 15, poł. przy ul. Wałowej

209 500,00 zł (500 zł/m2)

419 m2

przetarg nieograniczony

4.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

143 000,00 zł (110 zł/m2)

1 300 m2

przetarg nieograniczony

5.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

148 500,00 zł (110 zł/m2)

1 350 m2

przetarg nieograniczony

6.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

154 000,00 zł (110 zł/m2)

1 400 m2

przetarg nieograniczony

7.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

137 500,00 zł (110 zł/m2)

1 250 m2

przetarg nieograniczony

8.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

143 000,00 zł (110 zł/m2)

1 300 m2

przetarg nieograniczony

9.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

154 000,00 zł (110 zł/m2)

1 400 m2

przetarg nieograniczony

10.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

137 500,00 zł (110 zł/m2)

1 250 m2

przetarg nieograniczony

11.

dz. nr 138/8, obr. 8, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza

172 800,00 zł (150 zł/m2)

1 152 m2

przetarg nieograniczony

12.

dz. nr 142/12, obr. 8, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza

188 250,00 zł (150 zł/m2)

1 255 m2

przetarg nieograniczony

 

Razem:

4 554 450,00 zł

20 798 m2

 

 

Sprzedaż działek w przetargach na rok 2014

 

L.P.

Nieruchomość

Cena wyw. Netto

Powierzchnia

Forma zbycia

1.

dz. nr 90/12, 90/7, 93/2, 90/9, 87, 88, 89, 545/1, 545/3, obr. 15 – „Srebrna”

3 109 050,00 zł (450 zł/m2)

6 909 m2

przetarg nieograniczony

2.

dz. nr 5/16, obr. 3, poł. przy ul. Budowlanych

681 750,00 zł (150 zł/m2)

4 545 m2

przetarg nieograniczony

3.

dz. nr 319, obr. 14, poł. przy ul. Gniewowskiej

382 000,00 zł (165 zł/m2)

1 910 m2

przetarg nieograniczony

4.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

126 500,00 zł (110 zł/m2)

1 150 m2

przetarg nieograniczony

5.

cz. dz. nr 42/55, obr. 4, poł. przy ul. Łęgowskiego

121 000,00 zł (110 zł/m2)

1 100 m2

przetarg nieograniczony

6.

dz. nr 142/12, obr. 8, poł. na Wzgórzu Ojca Grzegorza

162 150,00 zł (150 zł/m2)

1 081 m2

przetarg nieograniczony

 

Razem:

4 582 450,00 zł

16 695 m2

 2. Wydatki: 

Stosownie do treści art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 

Konsekwencją wejścia w życie cytowanego art. także wprowadzenia przez ustawodawcę od 1 stycznia 2014 roku nowego limitu zadłużenia wskazanego w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest konieczność znacznego ograniczenia wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi umożliwiającej przeznaczanie środków na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów. 

2.1 Wydatki bieżące 

W 2012 roku założono wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wynagrodzeń i obsługi długu) średnio na poziomie 3 % zgodnie z prognozowanymi podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi wskazanymi w uchwale Rady Ministrów nr 119 z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013. (M. P. Nr 57, poz. 773) oraz wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 
W 2013 roku wydatki bieżące (z wyłączeniem wynagrodzeń i obsługi długu) zwiększono średnio o 4,2 %. Wzrost wskaźnika o 1,2 % w stosunku do roku 2012 wynika z planowanego zwiększenia dotacji podmiotowej dla Wejherowskiego Centrum Kultury. 
W latach 2014-2015 wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem obsługi długu) będzie utrzymywał się średnio na poziomie 3 %. 

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 17 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. W 2012 roku planuje się emisję obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 11 000 000  

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć. 

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie zaplanowano w 2012 roku podwyżek wynagrodzeń. Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia w WPF jest skutkiem podwyżek dla nauczycieli od miesiąca września 2011 roku. Od 2013 roku zaplanowano wzrost wszystkich wynagrodzeń średnio na poziomie 3 %. 

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 – 75023. Założono średnio 3 % wzrost wydatków z tego tytułu z wyłączeniem w 2012 roku wynagrodzeń. 

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących 

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 część A i B do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych lub planowanych umów. 

2.2 Wydatki majątkowe 

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. 

3. Przychody 

W 2011 roku planuje się wolne środki w kwocie 484 015 zł Wynikają one z wyższych niż zaplanowano dochodów z tytułu mandatów. Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 17 000 000 zł, a w 2012 roku planuje się emisję obligacji w wysokości 11 000 000 zł. 

4. Rozchody 

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, oraz spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku oraz wykupu obligacji samorządowych wyemitowanych w 2012 roku. 

5. Wynik budżetu 

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”. 

6. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki 

Planowany deficyt budżetowy w latach 2011-2012 planuje się pokryć przychodami z kredytu i emisji obligacji. Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2013 - 2026 planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. 

7. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych 

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (R+O)/D zgodnie z art. 243 ustawy. 

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja XII tabeli głównej. 

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI załącznika nr 1. Wielkości w tych wierszach wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: 12,25 % = 0,1225. 

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)  na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj progi 15 % i 60 %. 

W pozycjach VII i VIII załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Miasta Wejherowa. 

Pozycja „A” tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny” . Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy. Czyli: (Db + Sm –Wb)/D. Ułamek ten służy do obliczenia „prawej” części wzoru w wierszach  X  tabeli głównej. 

Pozycja „B” jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Wynik tego wiersza musi być zawsze równy „0” (zero). 

Pozycja „C” jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i powinna mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie ww. art. 

Pozycje „D”, „E”, „F”, „G” wypełniane są ręcznie i wpisuje się tam tą część odsetek, spłat i długu na koniec roku które związane są z długiem zaciąganym w związku z pozyskaniem środków unijnych – czyli na prefinansowanie. 

Pozycje „H” oraz „I” jest to automatyczne obliczenie wskaźników z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych. 

Pozycja „J” jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści: 

 

R + O
D

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych. 

Pozycja „K” : ułamek w tym wierszu wynika z różnicy pomiędzy pozycją „X” (limit obciążeń w tabeli głównej) a pozycją J (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych). Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca. 

Pozycja „L” - dług związków przypadający do spłaty przez samorząd. Wielkości z tej pozycji wykorzystywane są do obliczenia wskaźników limitów (R+0)/D z tym, że do obliczeń włączany jest od roku 2014. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-01-2011 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 28-01-2011 12:52