Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLIX/522/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010 r.

 

Uchwała Nr Vk/XLIX/522/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 

    

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1

o kwotę          

133 382 zł

 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2

o kwotę

133 382 zł

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: 

 

    

1. Dochody budżetowe
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

118 740 213 zł

110 334 151 zł
8 406 062 zł

 

2. Wydatki budżetowe
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

141 236 908 zł

112 910 802 zł
28 326 106 zł

 

3. Deficyt budżetu
4. Przychody budżetowe

22 496 695 zł
24 005 054 zł

 

w tym:

 

 

- kredyt bankowy krajowy
- wolne środki

16 900 000 zł
7 105 054 zł

 

5. Rozchody budżetowe

1 508 359 zł

 

z przeznaczeniem na:

 

 

- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 508 359 zł

§ 3. Uchwala się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności, który stanowi załącznik Nr 4. 

§ 5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych, 

zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 6. Traci moc wieloletni plan inwestycyjny na lata 2010-2013, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały 

Nr Vk/XLVIII/502/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa 

na rok 2010. 

§ 7. Traci moc plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały Nr Vk/XLVIII/502/2010 z dnia 

29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Vk/XLIX/522/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 21 września 2010 r.

 

DOCHODY 


Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 96 747 zł 

 

020

Leśnictwo

100 zł

 

1/ Dochody bieżące

100 zł

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

100 zł

600

Transport i łączność

7 177 zł

 

1/ Dochody bieżące

7 177 zł

 

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

5 975 zł

 

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

346 zł

 

- pozostałe odsetki

856 zł

630

Turystyka

16 430 zł

 

1/ Dochody bieżące

16 430 zł

 

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

16 430 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

15 376 zł

 

1/ Dochody bieżące

15 376 zł

 

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

26 zł

 

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

126 zł

 

- wpływy z różnych opłat

14 000 zł

 

- wpływy z różnych dochodów

1 224 zł

750

Administracja publiczna

23 111 zł

 

1/ Dochody bieżące

23 111 zł

 

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

23 111 zł

801

Oświata i wychowanie

34 553 zł

 

1/ Dochody bieżące

34 476 zł

 

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

2 700 zł

 

- wpływy z różnych opłat

819 zł

 

- wpływy z różnych dochodów

30 610 zł

 

- pozostałe odsetki

347 zł

 

2/ Dochody majątkowe

77 zł

 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

77 zł
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 230 129 zł 

 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

27 000 zł

 

1/ Dochody bieżące

27 000 zł

 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na
podstawie odrębnych ustaw

27 000 zł

758

Różne rozliczenia

169 253 

 

1/ Dochody bieżące

169 253 zł

 

- pozostałe odsetki

169 253 zł

801

Oświata i wychowanie

33 876 zł

 

1/ Dochody bieżące

33 876 zł

 

- wpływy z usług

33 876 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Vk/XLIX/522/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 21 września 2010 r.

 

WYDATKI 


Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 742 801 zł 

 

600

 

Transport i łączność

217 275 zł

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

5 975 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

5 975 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

5 975 zł

 

60016

Drogi publiczne gminne

211 300 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

211 300 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

211 300 zł

710

 

Działalność usługowa

50 000 zł

 

71095

Pozostała działalność

50 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

50 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

50 000 zł

852

 

Pomoc społeczna

280 000 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

280 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

280 000 zł

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

280 000 zł

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

40 426 zł

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

40 426 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

40 426 zł

 

 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

40 426 zł

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

115 100 zł

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

65 100 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

65 100 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

65 100 zł

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

50 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

50 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

50 000 zł

926

 

Kultura fizyczna i sport

40 000 zł

 

92601

Obiekty sportowe

40 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

40 000 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 876 183 zł 

 

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

2 900 zł

 

40002

Dostarczanie wody

2 900 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

2 900 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 900 zł

600

 

Transport i łączność

110 600 zł

 

60016

Drogi publiczne gminne

110 600 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

110 600 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

110 600 zł

630

 

Turystyka

5 300 zł

 

63095

Pozostała działalność

5 300 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

5 300 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

5 300 zł

801

 

Oświata i wychowanie

378 783 

 

80101

Szkoły podstawowe

378 783 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

40 426 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

40 426 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

338 357 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –finansowanie programów

162 526 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych –współfinansowanie programów

175 831 zł

852

 

Pomoc społeczna

275 300 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

275 300 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

275 300 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

275 300 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

103 300 zł

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

95 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

95 000 zł

 

 

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

95 000 zł

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

8 300 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

8 300 zł

 

 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

8 300 zł

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Vk/XLIX/522/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 21 września 2010 r.

 

ZMIANA PLANU FINASOWEGO

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

NA ROK 2010

 

Dział

Rozdział

Nazwa zakładu

Stan środków
obrotowych na
początek roku

Przychody

Ogółem

Wydatki

Stan środków
obrotowych na
koniec roku

Ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801

80101

Szkoły postawowe

134 484,00

313 250,00

447 734,00

436 425,00

11 309,00

447 734,00

801

80110

Gimnazja

10 888,00

22 155,00

33 043,00

32 943,00

100,00

33 043,00

 

 

OGÓŁEM

145 372,00

    335 405,00

    480 777,00

    469 368,00

11 409,00

    480 777,00

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2010 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 01-10-2010 11:17