Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, poł. przy ul. Wniebowstąpienia w Wejherowie.


PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

  

iż dnia 9 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Śródmieściu Wejherowa, przy ul. Wniebowstąpienia, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 90/16, obr. 14, KW nr GD1W/00100944/7, o pow. 769 m2.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 200 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż oferent, który wpłacił wadium nie przystąpił do licytacji

 

______________________________________

 

 NIERUCHOMOŚĆ W ŚRÓDMIEŚCIU WEJHEROWA!

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Śródmieściu Wejherowa, przy ul. Wniebowstąpienia, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 90/16, obr. 14, KW nr GD1W/00100944/7, o pow. 769 m2:

 

cena wywoławcza: 200 000,00 zł

 

Opis nieruchomości: działka położona w centrum Wejherowa, foremna, w kształcie zbliżonym do prostokąta, teren nieogrodzony, płaski; nieruchomość zabudowana dwoma budynkami wyłączonymi z użytkowania, przeznaczonymi do rozbiórki; wzdłuż południowej granicy działki znajduje się fundament, który pozostał po rozbiórce budynku gospodarczego; przez część zachodniej granicy nieruchomości przebiega odcinek sieci teletechnicznej, przez południowo - zachodni narożnik działki przebiega odcinek przyłącza energetycznego, wszerz działki przebiega odcinek przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, wzdłuż działki przebiega odcinek przyłącza gazowego oraz kanalizacji sanitarnej, obsługujący budynek poł. przy ul. Wniebowstąpienia 5B, we wschodniej części nieruchomości znajduje się studnia kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie: nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa - jednostka terytorialna T9 (Dz.U. Woj. Pom. z 28.02.2002 r., nr 13, poz. 267), przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno - usługową.

Ochrona konserwatorska: teren objęty jest wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 957 jako układ urbanistyczno - krajobrazowy miasta Wejherowa; budynek oznaczony nr porządkowym Wniebowstąpienia 5 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa.

Uzbrojenie: w ul. Wniebowstąpienia znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, ciepłownicza, teletechniczna oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Zobowiązania: w akcie notarialnym sprzedaży przez Gminę Miasta Wejherowa przedmiotowej nieruchomości nabywca obciąży ją nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców, których własność stanowią urządzenia obsługujące budynek poł. przy ul. Wniebowstąpienia 5B, w zakresie ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do zabudowania przedmiotowej nieruchomości budynkiem lub budynkami o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w podanym niżej terminie, pod rygorem zastosowania kary umownej:

zakończenie budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości;

kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, w przypadku nie zakończenia budowy na przedmiotowej nieruchomości w przewidzianym terminie; kara umowna z tego tytułu nie może przekraczać wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości; obowiązek zapłacenia kary spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kary. Kara umowna wynikająca z niniejszego ogłoszenia będzie zabezpieczona oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie prawo wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 15 lat od daty podpisania tego aktu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 9 października 2013 r., o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 20 000,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 2 października 2013 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 27 września 2013 r., o godz. 14.45, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 204, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 05-09-2013 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 18-10-2013 07:30