Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ Zakończono ] PODINSPEKTOR/INSPEKTOR w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

OGŁASZA NABÓR Nr 2/2012

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA/INSPEKTORA w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie

  1. Wymagania niezbędne:

·         wykształceniewyższe techniczne, specjalność : Architektura i Urbanistyka lub Gospodarka Przestrzenna,

·         umiejętność obsługi komputera ( pakiet Open Office)

·         pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

·         osoba nie będąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie,pełna zdolność  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

       2.    Umiejętności zawodowe:

·         teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym i przepisami prawa budowlanego,

·         znajomość KPA, KC, Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami

inne :

·         umiejętność pracy w zespole,

·         komunikatywność,

·         znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego,

·         umiejętność pracy pod presją czasu.

·         znajomość struktury samorządu.

   3.  Mile widziana osoba z orzeczeniem niepełnosprawności.

   4.  Główny zakres wykonywanych  zadań na stanowisku :

·         prowadzenie postępowań w zakresie sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

·         prowadzenie postępowań związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

·         wydawanie wypisów i wyrysów  dot. planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

5.  Wymagane dokumenty:

a)        list motywacyjny, kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz w Dziale Kadr Urzędu Miejskiego w Wejherowie (p.22),

b)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

    d)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie

          dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

e)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

f)    kserokopia dowodu osobistego (str.1i2),

g)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej

ul. 12 Marca 195 lub pocztą   na adres Urzędu : 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8 w zamkniętej kopercie   z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki ”w terminie do dnia  12 października  2012 roku do godz.15.30.

                Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie  3 tygodni od upływu terminu składania ofert , osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo. pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, Plac Jakuba Wejhera 8.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV  powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami.

Wejherowo, dnia 01 października 2012 roku.


 

Wejherowo, dnia 30 października 2012 roku

 

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na  wolne  stanowisko urzędnicze

Podinspektora/Inspektora w Wydziale

Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki

w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko urzędnicze została wybrana  następująca osoba:  

 Pani  Małgorzata Traeger - Rajczyk zam. w Wejherowie.

Uzasadnienie:  Pani Małgorzata Traeger - Rajczyk posiada odpowiednie  kwalifikacje,

                        doświadczenie i  predyspozycje   zawodowe  gwarantujące prawidłowe

                        wykonywanie   powierzonych obowiązków   służbowych.

 

 

                                                                                  Prezydent Miasta Wejherowa

                                                                                      Krzysztof Hildebrandt

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 02-10-2012 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 31-10-2012 12:30