Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVI/506/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda

Uchwała Nr VIIIk/XXXVI/506/2022
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa,

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr VIIIk/XXVIII/392/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda, po stwierdzeniu, że nie zostały naruszone ustalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa (Uchwała Nr VIIIk/XVI/210/2020 z dnia 17 marca 2020 r.), uchwala się zmianę Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda, zwaną dalej ?zmianą?.

2. Zmianą jest objęty teren o powierzchni około 4,5 ha.

3. Granice terenu objętego zmianą są zgodne z załącznikiem do Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/392/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda.

4. Część graficzna, tj. rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do zmienianej uchwały   pozostaje bez zmian.

5. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;

3) zbiór danych przestrzennych zawartych w planie, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 2385) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. i tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

?- w granicach terenu 02.MN dopuszcza się możliwość realizacji ogólnodostępnego przejścia pieszego między ulicą Brzechwy a ulicą Asnyka, o kierunku przebiegu określonym na rysunku planu?;

2) w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. i dodaje się tiret piąte w brzmieniu:

?- w granicach terenu 02.MN wymagane zachowanie ogólnodostępnego przejścia pieszego między ulicą Brzechwy a ulicą Necla, o kierunku przebiegu określonym na rysunku planu?;

3) w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. i dodaje się tiret szóste w brzmieniu:

?- w granicach terenu 03.MN wymagane zachowanie ogólnodostępnego przejścia pieszego oznaczonego na rysunku planu, o kierunku przebiegu określonym na rysunku planu?;

4) w § 4 ust. 1 pkt 11 lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

?- teren 03.MN od ulic dojazdowych 43.KDD (ul. Asnyka), 41.KDD (ul. Staffa) i od publicznego ciągu pieszo-jezdnego 51.KX (ul. Tuwima); dopuszcza się dojazd poprzez ogólnodostępne przejście piesze o kierunku przebiegu określonym na rysunku planu?.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXXVI/506/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Wejherowa
o sposobie rozpatrzenia uwag
do zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Rada Miasta Wejherowa rozstrzyga co następuje:

 Do projektu zmiany, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 11.07.2022 r. do 01.08.2022 r. oraz w okresie 14 dni po zakończeniu wyłożenia (tj. do dnia 16.08.2022 r.), nie złożono uwag.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXXVI/506/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Wejherowa
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
zapisanych w zmianie Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda

Uchwalenie zmiany Uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda nie skutkuje koniecznością realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które stanowią zadania własne gminy.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XXXVI/506/2022
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 27 września 2022 r.
Zalacznik3.xml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 29-09-2022 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Gafka 29-09-2022
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2022 14:50