Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/325/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/169/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr VIIIk/XXV/325/2021
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

o zmianie uchwały Nr VIIIk/XV/169/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 6c ust.1, ust. 2b, art. 6j ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 6k ust. 1 pkt 1-2, ust. 2 pkt 1-4, ust. 2a pkt 1 i pkt 3 , ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z późn.zm.)

Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VIIIk/XV/169/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r. poz. 296 z późn.zm.) w następujący sposób:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

 4. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują jedna lub dwie osoby, mogą dokonać wyboru wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 5, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

1. zużycie wody na cele bytowe z ostatnich okresów rozliczeniowych obejmujących okres co najmniej sześciu miesięcy, w przeliczeniu na jedną osobę zamieszkującą nieruchomość średnio miesięcznie nie przekracza 4m3,

2. do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi załączą dokumenty potwierdzające zużycie, o którym mowa w ust.1: wystawione przez zarządców nieruchomości lub spółdzielnie mieszkaniowe rozliczenia zużycia wody lub faktury imienne dokumentujące rozliczenie zużycia wody?.

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

 5. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości wskazanych w § 4, w wysokości 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca?.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

 6. Dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma opłat stanowiących:

1. iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego i stawki opłaty określonej w § 2 oraz iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty za pojemnik określonej w § 7, lub

2. iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 5 oraz iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty za pojemnik określonej w § 7?.

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

 8. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w następujących wysokościach:

a) 2,34 zł miesięcznie za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego dla właścicieli nieruchomości, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody, o której mowa w § 1,

b) 48,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody, o której mowa w § 4,

c) 10,70 zł za pojemnik o pojemności  110l,

d) 11,70 zł za pojemnik o pojemności  120l,

e) 23,50 zł za pojemnik o pojemności 240l,

f) 64,90 zł za pojemnik o pojemności  660l,

g) 108,30 zł za pojemnik o pojemności 1100l?.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

 9. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody, o której mowa w § 1, w wysokości 0,12 zł miesięcznie za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego?.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

 10. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody, o której mowa w § 4, w wysokości 2,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca?.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w §1 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2021r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Jacek Gafka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Foryś 14-04-2021 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2021
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2021 11:32