Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/IV/25/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011

Uchwała Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 1, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 

1. Ustala się dochody budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w wysokości

126 004 779 zł

w tym :
- dochody bieżące
- dochody majątkowe


w wysokości
w wysokości


113 654 231 zł
12 350 548 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 2 
w tym :
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

w wysokości


w wysokości
w wysokości

141 838 130 zł


108 662 574 zł
33 175 556 zł

3. Ustala się przychody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 3

w wysokości

17 484 015 zł

4. Ustala się rozchody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 3

w wysokości

1 650 664 zł

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15 833 351 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. 

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000 zł, 

- długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 17 000 000 zł. 

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 308 000 zł. 

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 4. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin przedstawia załącznik Nr 5. 

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 6. 

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 7. 

5. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 8. 

6. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 9. 

7. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 10. 

8. Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przedstawia załącznik Nr 11. 

9. Plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska przedstawia załącznik Nr 12. 

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  1 111 944 zł. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 071 944 zł. 

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40 000 zł. 

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 15 000 zł. 

2. Ustala się wydatki na realizację zadań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 15 000 zł. 

§ 7. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 425 zł. 

§ 8. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 90 000  oraz wydatki w wysokości 90 000  na ochronę środowiska. 

§ 9. 

 

Ustala się rezerwę w wysokości ogółem

850 000 zł

 

 

    w tym :

 

    - rezerwa ogólna

481 321 zł

    - rezerwa celowa – oświatowa

43 679 zł

    - rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe

325 000 zł.

§ 10. 

Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu: 

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych lub zwiększenie zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

- polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem zmian wydatków zapisanych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

2. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zaciągniętych kredytów do wysokości 17 000 000 zł. 

3. Zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3 000 000 zł. 

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

5. Udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

DOCHODY 

 

Dział

§

Treść

Kwota

020

 

Leśnictwo

80 000 zł

 

 

1/ Dochody majątkowe

80 000 zł

 

0870

-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

80 000 zł

600

 

Transport i łączność

7 228 012 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

3 442 387 zł

 

2310

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 861 530 zł

 

2320

-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

226 857 zł

 

0690

-Wpływy z różnych opłat

354 000 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

3 785 625 zł

 

6207

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

3 785 625 zł

 

 

w tym: środki z Unii Europejskiej

3 785 625 zł

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

12 304 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

9 244 000 zł

 

0690

-Wpływy z różnych opłat

64 000 zł

 

0750

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 970 000 zł

 

0920

-Pozostałe odsetki

180 000 zł

 

0970

-Wpływy z różnych dochodów

2 400 000 zł

 

0470

-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

630 000 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

3 060 000 zł

 

0760

-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

60 000 zł

 

0770

-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

3 000 000 zł

710

 

Działalność usługowa

8 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

8 000 zł

 

2020

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

8 000 zł

750

 

Administracja publiczna

526 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

526 000 zł

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

268 000 zł

 

0690

-Wpływy z różnych opłat

10 000 zł

 

0750

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

208 000 zł

 

0970

-Wpływy z różnych dochodów

40 000 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 720 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

7 720 zł

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 720 zł

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

1 907 618 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

1 907 618 zł

 

0570

-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

1 907 618 zł

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

45 075 371 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

45 075 371 zł

 

0350

-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

70 000 zł

 

0910

-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

86 500 zł

 

0310

-Podatek od nieruchomości

12 000 000 zł

 

0320

-Podatek rolny

10 020 zł

 

0330

-Podatek leśny

15 330 zł

 

0340

-Podatek od środków transportowych

707 000 zł

 

0500

-Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 950 000 zł

 

2680

-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

70 800 zł

 

0360

-Podatek od spadków i darowizn

300 000 zł

 

0370

-Opłata od posiadania psów

93 000 zł

 

0430

-Wpływy z opłaty targowej

65 000 zł

 

0560

-Zaległości z podatków zniesionych

250 zł

 

0410

-Wpływy z opłaty skarbowej

1 600 000 zł

 

0480

-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1 111 944 zł

 

0490

-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

30 000 zł

 

0010

-Podatek dochodowy od osób fizycznych

26 065 527 zł

 

0020

-Podatek dochodowy od osób prawnych

900 000 zł

758

 

Różne rozliczenia

33 752 526 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

33 752 526 zł

 

2920

- część oświatowa subwencji ogólnej

25 165 821 zł

 

2920

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

6 926 198 zł

 

2920

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

1 560 507 zł

 

0920

-Pozostałe odsetki

100 000 zł

801

 

Oświata i wychowanie

2 070 357 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

1 256 680 zł

 

0830

-Wpływy z usług

961 200 zł

 

2310

-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

295 480 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

813 677 zł

 

6207

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

813 677 zł

 

 

w tym: środki z Unii Europejskiej

813 677 zł

851

 

Ochrona zdrowia

630 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

630 zł

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

630 zł

852

 

Pomoc społeczna

17 611 800 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

17 611 800 zł

 

0900

-Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000 zł

 

2010

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15 218 900 zł

 

2360

-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

100 000 zł

 

2910

-Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

70 000 zł

 

2030

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 067 900 zł

 

0830

-Wpływy z usług

150 000 zł

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

74 999 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

74 999 zł

 

2007

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

74 999 zł

 

 

w tym środki z Unii Europejskiej

74 999 zł

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

105 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

105 000 zł

 

0690

-Wpływy z różnych opłat

90 000 zł

 

0400

-Wpływy z opłaty produktowej

15 000 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 762 746 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

151 500 zł

 

2320

-Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

151 500 zł

 

 

2/ Dochody majątkowe

4 611 246 zł

 

6207

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

3 919 559 zł

 

 

w tym: środki z Unii Europejskiej

3 919 559 zł

 

6209

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów

691 687 zł

 

 

w tym: środki z Budżetu Państwa

691 687 zł

926

 

Kultura fizyczna

490 000 zł

 

 

1/ Dochody bieżące

490 000 zł

 

0750

-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

18 000 zł

 

0830

-Wpływy z usług

472 000 zł

 

 

OGÓŁEM

126 004 779 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/IV/25/2011
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 25 stycznia 2011 r.

WYDATKI 

 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

010

 

Rolnictwo i Łowiectwo

425 zł

 

01030

Izby rolnicze

425 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

425 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

425 zł

020

 

Leśnictwo

100 000 zł

 

02095

Pozostała działalność

100 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

100 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000 zł

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

12 000 zł

 

40002

Dostarczanie wody

12 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

12 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

12 000 zł

600

 

Transport i łączność

16 769 650 zł

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

6 497 452 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

6 497 452 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

6 497 452 zł

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

226 857 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

226 857 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

226 857 zł

 

60016

Drogi publiczne gminne

10 045 341 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

912 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

912 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

9 133 341 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

660 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

4 236 671 zł

 

 

w tym: finansowanie ze środków z Unii Europejskiej

4 236 671 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

4 236 670 zł

630

 

Turystyka

38 000 zł

 

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

18 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

18 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

13 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

5 000 zł

 

63095

Pozostała działalność

20 000 zł

 

 

1/ Wydatki majątkowe

20 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

20 000 zł

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

10 260 775 zł

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

9 041 200 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

9 006 200 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 577 400 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

6 384 800 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

44 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

35 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

35 000 zł

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 209 575 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

994 575 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

994 575 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

215 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

215 000 zł

 

70095

Pozostała działalność

10 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

10 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000 zł

710

 

Działalność usługowa

473 000 zł

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

168 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

168 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

165 000 zł

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

80 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

80 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

80 000 zł

 

71035

Cmentarze

24 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

24 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

24 000 zł

 

71095

Pozostała działalność

201 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

201 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

201 000 zł

750

 

Administracja publiczna

10 524 623 zł

 

75011

Urzędy wojewódzkie

268 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

268 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

225 712 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

41 288 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000 zł

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

316 754 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

316 754 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 354 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

41 400 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

273 000 zł

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

9 672 869 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

9 672 869 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 291 673 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 365 696 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 500 zł

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

244 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

244 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

224 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 000 zł

 

75095

Pozostała działalność

23 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

23 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

23 000 zł

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 720 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

7 720 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

7 720 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 236 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 484 zł

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

2 389 645 zł

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

42 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

42 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 800 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

31 800 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 400 zł

 

75416

Straż gminna (miejska)

2 321 400 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

2 321 400 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 740 300 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

545 100 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

36 000 zł

 

75421

Zarządzanie kryzysowe

5 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

5 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

5 000 zł

 

75495

Pozostała działalność

21 245 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

21 245 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 245 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

13 000 zł

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

92 500 zł

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

92 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

92 500 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

74 500 zł

757

 

Obsługa długu publicznego

1 688 100 zł

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1 380 100 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 380 100 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000 zł

 

 

-Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

1 350 100 zł

 

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

308 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

308 000 zł

 

 

-Wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym

308 000 zł

758

 

Różne rozliczenia

850 000 zł

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

850 000 zł

 

 

- rezerwa ogólna

481 321 zł

 

 

- rezerwy celowe

368 679 zł

 

 

w tym: - rezerwa oświatowa

43 679 zł

 

 

- rezerwa dot. zarządzania kryzysowego

325 000 zł

801

 

Oświata i wychowanie

41 020 990 zł

 

80101

Szkoły podstawowe

19 473 164 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

17 650 949 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 905 008 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 605 186 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

1 112 055 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

28 700 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

1 822 215 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

55 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

686 022 zł

 

 

w tym: finansowanie ze środków z Unii Europejskiej

686 022 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

1 081 193 zł

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 402 683 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 402 683 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 164 068 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

52 516 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

186 099 zł

 

80104

Przedszkola

4 513 331 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

4 513 331 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

828 370 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

261 180 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

3 419 781 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000 zł

 

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

258 584 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

258 584 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

258 584 zł

 

80110

Gimnazja

10 254 953 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

10 254 953 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 423 534 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 622 042 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

195 177 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 200 zł

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

213 900 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

213 900 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 900 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

200 000 zł

 

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

989 875 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

989 875 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

870 173 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

115 202 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 500 zł

 

80120

Licea ogólnokształcące

2 076 128 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

2 076 128 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 772 371 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

297 757 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 000 zł

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

183 335 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

183 335 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

114 050 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

69 285 zł

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 312 853 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 312 853 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

599 235 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

713 618 zł

 

80195

Pozostała działalność

342 184 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

342 184 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

264 170 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

78 014 zł

851

 

Ochrona zdrowia

1 183 274 zł

 

85153

Zwalczanie narkomanii

40 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

40 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

25 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

15 000 zł

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 071 944 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 071 944 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

120 344 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

771 600 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

180 000 zł

 

85195

Pozostała działalność

71 330 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

71 330 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

41 330 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

30 000 zł

852

 

Pomoc społeczna

24 174 470 zł

 

85202

Domy pomocy społecznej

1 033 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 033 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 033 000 zł

 

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

17 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

17 500 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

12 500 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 000 zł

 

85212

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

14 497 900 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

14 497 900 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

587 597 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

94 883 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

70 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 745 420 zł

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

193 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

193 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

193 000 zł

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

475 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

475 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

475 000 zł

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

3 010 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

3 010 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 000 000 zł

 

85216

Zasiłki stałe

1 284 400 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 284 400 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 284 400 zł

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 761 570 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 761 570 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 445 900 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

305 870 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 800 zł

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 445 600 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 445 600 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 445 600 zł

 

85295

Pozostała działalność

456 500 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

456 500 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

426 500 zł

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

150 502 zł

 

85395

Pozostała działalność

150 502 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

150 502 zł

 

 

-Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

54 887 zł

 

 

- w tym: finansowanie ze środków Unii Europejskiej

54 887 zł

 

 

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

95 615 zł

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

668 010 zł

 

85401

Świetlice szkolne

621 260 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

621 260 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

576 849 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

44 411 zł

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

36 300 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

36 300 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 400 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

33 900 zł

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4 621 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

4 621 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

3 651 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

970 zł

 

85495

Pozostała działalność

5 829 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

5 829 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 168 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

2 661 zł

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 848 746 zł

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

426 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

426 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

426 000 zł

 

90002

Gospodarka odpadami

100 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

100 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000 zł

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

1 475 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 475 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 475 000 zł

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

655 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

605 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

605 000 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

50 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

50 000 zł

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 930 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 930 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

1 930 000 zł

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

90 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

83 000 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 000 zł

 

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

15 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

15 000 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

15 000 zł

 

90095

Pozostała działalność

157 746 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

157 746 zł

 

 

-Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

155 946 zł

 

 

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 800 zł

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24 584 383 zł

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

50 000 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

50 000 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

50 000 zł

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

23 335 600 zł

 

 

1/ Wydatki bieżące

1 435 600 zł

 

 

-Dotacje na zadania bieżące

1 435 600 zł

 

 

2/ Wydatki majątkowe

21 900 000 zł

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

100 000 zł

 

 

-Inwestycje i