Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje Ogólne

* Rada Miasta Wejherowa jest organem stanowiącym i kontrolnym.

* Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

* W skład rady wchodzi 21 radnych.

* Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

* Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Imienne wykazy głosowań podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

* Rada Miasta ze swojego grona powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

* Rada kontroluje działalność Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje się komisję skarg, wniosków i petycji.

* Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1/ uchwalanie Statutu Miasta,

2/ ustalanie wynagrodzeń Prezydenta, stanowienie o kierunkach działania Prezydenta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3/ powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu miasta oraz Sekretarza Miasta - na wniosek Prezydenta,

4/ uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu,

5/ rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania wotum zaufania z tego tytułu,

6/ uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7/ uchwalanie programów gospodarczych,

8/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

9/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

10/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,

c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym,

e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,

f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta,

h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym,

11/ określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

12/ podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji,

13/ podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

14/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

15/ podejmowanie uchwał w sprawach: nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

16/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17/ nadawanie tytułu honorowego obywatelstwa Miasta,

18/ uchwalanie uchwał w tym uchwał będących aktami prawa miejscowego,

19/ wybór banku do bankowej obsługi budżetu Miasta,

20/ podejmowanie uchwał w sprawie referendum,

21/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym na zasadzie art.25 ustawy,

22/ podejmowanie uchwał w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego w stosunku do uchwał Rady,

23/ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawą do kompetencji Rady.

Rada Miasta rozpatruje na sesjach w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawach i Statucie.

* Sesja Rady, to ustawowe, plenarne zgromadzenie radnych, w czasie którego realizuje ona funkcje organu stanowiącego i kontrolnego Miasta. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek Przewodniczącego, Prezydenta lub Radnych, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i jej kontynuowaniu w innym wyznaczonym terminie.
* Sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący a w razie nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach wyznaczony Wiceprzewodniczący, zapewniając porządek obradowania na sesji, stosując w tym celu środki przewidziane Statutem (pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji).

* Sesje Rady dzielą się na sesje zwyczajne i sesje nadzwyczajne. Sesjami zwyczajnymi są sesje zwoływane przez Przewodniczącego z zachowaniem obowiązujących zasad powiadamiania radnych.

* Rada odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykonania zadań Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwyczajowo sesje Rady Miasta Wejherowa odbywają się raz w miesiącu - we wtorek o godz. 10.00, z przerwą w okresie wakacji letnich.
* Sesję nadzwyczajną zwołuje Przewodniczący na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
* W obradach sesji bierze udział Prezydent oraz wyznaczone przez Prezydenta osoby. Szczegółową listę osób zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący w porozumieniu z Prezydentem.

* Obrady sesji są jawne. Jeżeli wymaga tego przepis ustawy Rada może wyłączyć jawność obrad w odniesieniu do całej sesji lub do konkretnych punktów porządku obrad.
* Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości mieszkańców co najmniej na 3 dni przed sesją informację na tablicy ogłoszeń Urzędu o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji.
* Osoby zaproszone, goście oraz publiczność mają prawo zajmować na sali obrad tylko miejsca im przeznaczone.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-01-2010 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 02-12-2010 14:00