herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Informacje Ogólne

* Rada Miasta Wejherowa jest organem stanowiącym i kontrolnym.
* Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
* W skład rady wchodzi 21 radnych.
* Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
* Rada Miasta Wejherowa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zwyczajowo jest to 1 raz w miesiącu (we wtorki o godz. 10.00) z przerwą w okresie wakacji letnich
* Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
* Rada Miasta ze swojego grona powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
* Rada kontroluje działalność Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
* Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1/ uchwalanie Statutu Miasta,
2/ ustalanie wynagrodzeń Prezydenta, stanowienie o kierunkach działania Prezydenta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3/ powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu miasta oraz Sekretarza Miasta - na wniosek Prezydenta,
4/ uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu,
5/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6/ uchwalanie programów gospodarczych,
7/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a/ określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym,
e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
f/ tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g/ określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta,
h/ tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym,
10/ określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11/ podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji,
12/ podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
14/ podejmowanie uchwał w sprawach: nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
16/ nadawanie tytułu honorowego obywatelstwa Miasta,
17/ uchwalanie aktów prawa miejscowego,
18/ wybór banku do bankowej obsługi budżetu Miasta,
19/ podejmowanie uchwał w sprawie referendum,
20/ podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym na zasadzie art.25 ustawy,
21/ podejmowanie uchwał w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego w stosunku do uchwał Rady,
22/ stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawą do kompetencji Rady.
Rada Miasta rozpatruje na sesjach w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawach i Statucie.
* Sesja Rady, to ustawowe, plenarne zgromadzenie radnych, w czasie którego realizuje ona funkcje organu stanowiącego i kontrolnego Miasta. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek Przewodniczącego, Prezydenta lub radnych, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i jej kontynuowaniu w innym wyznaczonym terminie.
* Sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący a w razie nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach wyznaczony Wiceprzewodniczący, zapewniając porządek obradowania na sesji, stosując w tym celu środki przewidziane Statutem (pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji).
* Sesje Rady dzielą się na sesje zwyczajne i sesje nadzwyczajne. Sesjami zwyczajnymi są sesje zwoływane przez Przewodniczącego z zachowaniem obowiązujących zasad powiadamiania radnych.
* Rada odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykonania zadań Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Zwyczajowo sesje Rady Miasta Wejherowa odbywają się raz w miesiącu - we wtorek o godz. 10.00, z przerwą w okresie wakacji letnich.
* Sesję nadzwyczajną zwołuje Przewodniczący na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
* W obradach sesji bierze udział Prezydent oraz wyznaczone przez Prezydenta osoby. Szczegółową listę osób zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi w porozumieniu z Prezydentem.
* Obrady sesji są jawne. Jeżeli wymaga tego przepis ustawy Rada może wyłączyć jawność obrad w odniesieniu do całej sesji lub do konkretnych punktów porządku obrad.
* Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości mieszkańców co najmniej na 3 dni przed sesją informację na tablicy ogłoszeń Urzędu o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji.
* Osoby zaproszone, goście oraz publiczność mają prawo zajmować na sali obrad tylko miejsca im przeznaczone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-01-2010 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 02-12-2010 14:00