Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Ogólno-Organizacyjny

Wydział Ogólno-Organizacyjny
 
pl. Jakuba Wejhera 8
ul.12 Marca 195
 
tel. 058/ 677-70-30, 677-70-07
fax.  058/  677-70-47
Podlega pod Sekretarza Miasta
 
Do zadań Wydziału Ogólno–Organizacyjnego należy całość spraw związanych z organizacją pracy Urzędu i Prezydenta, prowadzeniem sekretariatów Zastępców Prezydenta, Sekretarza, działalnością gospodarczą, Kancelarią Ogólną, a w szczególności:
 
W skład Wydziału Ogólno - Organizacyjnego wchodzą:
1. Działalność Gospodarcza, do której należy prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą, a w szczególności:
1.1 . przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) złożonych przez przedsiębiorców w formie papierowej, przekształcenie wniosków na wersję elektroniczną i przesłanie do CEIDG,
1.2. prowadzenie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 roku,
1.3. koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich i handlu ulicznego,
1.4. przygotowywanie dokumentów związanych z wydaniem i cofnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
1.5. naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
1.6. zbieranie informacji o podmiotach gospodarczych oraz informacji gospodarczych o gminie i regionie,
1.7. prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie - nie będących obiektem hotelarskim,
1.8. prowadzenie spraw związanych z udziałem Miasta w przedsięwzięciach kapitałowych lub organizacyjnych, kojarzenie interesów jednostek krajowych i zagranicznych związanych z potrzebami Miasta i regionu,
1.9. prowadzenie ewidencji majątkowych praw niematerialnych gminy (udziałów w spółkach prawa handlowego),
1.10. gromadzenie informacji ekonomicznych 1 opracowywanie analiz działalności spółek prawa handlowego z udziałem Miasta,
1.11 . wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
1.12. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 
Kancelaria Ogólna, do zadań której należy prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów, a w szczególności:
2 . 1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu ,
2 .2 . prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ,
2 .3 . kontrola nad obiegiem korespondencji w Urzędzie ,
2.4. kontrola nad prawidłowością stosowania w Urzędzie Instrukcji kancelaryjnej,
2.5. prowadzenie punktów informacyjnych,
2.6. dystrybucja prasy w Urzędzie ,
2 .7 . prowadzenie rejestru ogłoszeń umieszczanych na tablicach ogłoszeń ,
2.8. obsługa centrali telefonicznej Urzędu ,
2 .9 . otwieranie 1 zamykanie strefy administracyjnej w budynku przy ul. 12 Marca 195.

3 . Zespól ds. administracyjno - gospodarczych, do zadań , którego należy przygotowywanie pracy Urzędu oraz sprawy związane z utrzymaniem budynków Urzędu, a w szczególności:
3 . 1. organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego, Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Wejherowskiego, Prezydenta, Rady, miejskich jednostek pomocniczych oraz przewidzianych przepisami prawa referendów,
3 .2.przygotowywanie sal konferencyjnych do zebrań i szkoleń,
3 .3.prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji Prezydenta,
3.4. ewidencja aktów stanowionych przez Radę,
3.5. ewidencja i przechowywanie statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych Miasta,
3.6. współpraca z przewodniczącymi zarządów rad osiedli oraz obsługa administracyjna rad osiedli,
3 .7.prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz zakup wydawnictw specjalistycznych,
3.8. przeprowadzanie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynków Urzędu i pomieszczeń,
3 .9.przeprowadzanie remontów i napraw oraz konserwacji urządzeń i inwentarza biurowego,
3 .10. obsługa gospodarcza Urzędu,
3.11. dokonywanie ubezpieczenia mierna Urzędu oraz mienia gminy we współpracy z innymi komórkami,
3 .12. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu ,
3 .13. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
3 .14. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych, gospodarki drukami i księgi inwentarzowej oraz wspólnie z Wydziałem Finansowym ewidencji środków trwałych,
3 .15. prowadzenie ewidencji i wydawanie Statuetek Jakuba Wejhera z brązu i z żywicy oraz Medali „Fundator Miasta i Kalwarii - Jakub Wejher 1609- 1657",
3 .16. zabezpieczenie budynków pod względem ppoż. oraz zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
3 .17. prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników i obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
3 .18. prowadzenie spraw związanych z budżetem oraz spraw podlegających zamówieniom publicznym w zakresie działów podległych Sekretarzowi, we współpracy z Inspektoratem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z jego działalności,
3 .19. prowadzenie ewidencji i dokumentacji z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej,
3 .20. udzielanie, we współpracy z innymi Wydziałami, odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
3 .21. prowadzenie Centralnego rejestru skarg i wniosków.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 26-01-2010 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Piastowska 26-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 26-01-2010 14:31