Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr Vk/XLIX/523/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr Vk/XLIX/523/2010
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Prezydent Miasta Wejherowa przedstawi projekt uchwały budżetowej Radzie Miasta Wejherowa oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania w terminie do dnia 15 listopada roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

§ 2. 1. Projekt uchwały budżetowej będzie określał: 

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych, z wyodrębnieniem dochodów bieżących 

i majątkowych, 

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych, z wyodrębnieniem wydatków bieżących 

i majątkowych, 

3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz 

ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki, 

4) łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetowych, 

5) łączną kwotę rezerw z podziałem na rezerwę ogólną i rezerwy celowe, 

6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, 

o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu 

poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

8) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego w roku budżetowym, wynikającymi z odrębnych ustaw, 

9) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, 

wynikające z odrębnych ustaw, 

10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 

11) upoważnienia dla Prezydenta Miasta w szczególności do: 

a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie określonym w art. 258 ustawy 

o finansach publicznych, 

b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, 

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, 

d) zaciągania zobowiązań do określonego limitu z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna i wynika 

z ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

e) przekazania niektórych uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Wejherowa. 

2. Do projektu uchwały budżetowej załącza się: 

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

w szczegółowości określonej w art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, 

3) plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. 

3. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się również w formie załączników zestawienia tabelaryczne 

obejmujące: 

1) dochody budżetu w działach klasyfikacji budżetowej według ich źródeł z wyodrębnieniem dochodów 

bieżących i majątkowych, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

2) wydatki budżetu w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem: 

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności: 

- wydatków jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki 

związane z realizacją ich statutowych zadań, 

- dotacji na zadania bieżące, 

- świadczeń na rzecz osób fizycznych, 

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych, 

- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, 

- wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 

do spłaty w danym roku kalendarzowym. 

b) wydatków majątkowych, w tym w szczególności: 

- inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych, 

- zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego. 

3) przychody i rozchody budżetu, 

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami, 

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, 

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

§ 3. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się także: 

1) uzasadnienie, które obejmuje w szczególności: 

a) omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł, 

b) omówienie planowanych wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

c) omówienie źródeł ewentualnego deficytu budżetu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu, 

d) omówienie źródeł przychodów i planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich, 

2) materiały informacyjne obejmujące w szczególności: 

a) informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta za rok poprzedzający rok 

budżetowy, 

b) informację o sytuacji finansowej miasta ze szczególnym przedstawieniem aktualnego stanu zadłużenia. 

§ 4. Prezydent Miasta Wejherowa określa stosownym zarządzeniem zakres i szczegółowość materiałów 

planistycznych przedkładanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Wejherowa i komórki 

organizacyjne urzędu miasta. 

§ 5. 1. Komisje Rady Miasta w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, mogą 

składać Prezydentowi Miasta swoje wnioski dotyczące projektu budżetu miasta na rok następny. Wnioski 

złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Prezydent Miasta w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Radzie 

Miasta, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem 

i materiałami informacyjnymi. 

3. Niezwłocznie po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej, komisje Rady Miasta przystępują do jej analizy 

i oceny. Wnioski zmian formułowane są na piśmie w ?Opinii dotyczącej projektu budżetu na rok ? ?. 

4. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego 

w projekcie zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 3 przedkładane są Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Miasta do dnia 1 grudnia poprzedzającego dany rok budżetowy. 

6. Opinie komisji Rady Miasta podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów, po czym 

przewodniczący tej komisji przedkłada je Przewodniczącemu Rady Miasta do dnia 8 grudnia roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

7. Brak opinii Komisji Budżetu i Finansów w terminie określonym w ust. 6 jest równoznaczne z odstąpieniem 

od opiniowania projektu budżetu. 

8. Przewodniczący Rady Miasta przedkłada Prezydentowi Miasta opinie komisji do dnia 10 grudnia 

poprzedzającego dany rok budżetowy. 

9. Prezydent Miasta na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji Rady Miasta może dokonać 

autopoprawek w projekcie budżetu. 

§ 6. 1. W terminie 7 dni od przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Miasta, Prezydent Miasta 

przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich planów finansowych. 

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1 opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania informacji określonej w ust. 1, nie później niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok 

budżetowy. 

§ 7. 1. Sesja Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu wyznaczana jest w terminie do dnia 31 grudnia, a w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. 

2. Porządek sesji Rady Miasta, na której rozpatrywany będzie budżet, winien zawierać następujące punkty: 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta Miasta, 

b) odczytanie opinii komisji stałych, 

c) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii komisji, 

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

§ 8. Do projektu budżetu miasta na rok 2011 nie stosuje się terminów określonych w § 5 ust. 5, ust 6 i ust. 8. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr IIIk/XIII/169/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 1999 roku 

w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2000 i lata następne oraz rodzaju 

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmieniona uchwałą 

Nr IVk/II/12/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 3 grudnia 2002 roku. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Piotr Bochiński

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 27-09-2010 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 27-09-2010 14:41