Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ Zakończono ]Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w MOPS

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie ogłasza nabór na wolne

stanowisko urzędnicze:

 

Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: wyższe na kierunku prawo, administracja, zarządzanie i ekonomia,

b) udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy,

c) obywatelstwo polskie,

d) nieposzlakowana opinia,

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

f) znajomość obsługi komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych,

g) znajomość ustaw: z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z dnia 7 września 2007
r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Czas pracy: pełen etat

 

Wymagania dodatkowe:

a) predyspozycje osobowościowe – rzetelność, staranność, sumienność, odpowiedzialność,

b) doświadczenie w obsłudze interesantów,

c) ogólna znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- obsługa programu komputerowego dot. świadczeń rodzinnych, prowadzenie dokumentacji z

zakresu świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, przygotowanie i

monitorowanie spraw związanych z odwołaniami klientów.

  1.  

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku: rzetelne i terminowe wykonywanie

obowiązków służbowych, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
7)
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) kserokopia dowodu osobistego,
9) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie MOPS w Wejherowie lub

pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo,
z dopiskiem „Konkurs – Inspektor” w terminie do dnia 31.07.2012 r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną indywidualnie
powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań
formalnych nie będą informowane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej
Ośrodka
www.mops.wejherowo.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV z uwzględnieniem kariery zawodowej,

powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych” (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła złożonych dokumentów, a nieodebrane po trzech
miesiącach od dnia zakończenia procedury naboru podlegają zniszczeniu

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze -

Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Okrój zamieszkała w Linii.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Anna Okrój spełniła wymogi kwalifikacyjne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz posiada wykształcenie, doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wejherowo, dnia 23.08.2012 r.

 

                                                                                             

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                          Ewa Kłosowska

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 09-07-2012 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 09-07-2012 08:01