Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XIX/242/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa

Uchwała Nr VIk/XIX/242/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa, 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr Vk/XXXII/344/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, zmienia się ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, uchwalonego uchwałą Nr IIIk/XXX/325/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 r., zmienionego uchwałami Nr IVk/XXXI/361/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 czerwca 2005 r., Nr Vk/XVIII/199/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r., Nr Vk/XLVIII/516/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. i Nr VIk/X/139/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2011 r., na obszarach położonych wzdłuż ulicy Gdańskiej i I Brygady Pancernej W.P. oraz w północnej części Śródmieścia. 

2. Zmianą są objęte tereny o łącznej powierzchni 53,33ha. 

3. Granice zmiany określono na załącznikach graficznych Nr 1a i 1b do niniejszej uchwały, stanowiących rysunki w skali 1:10000. 

4. Przedmiotem zmiany jest przeznaczenie terenów pod zabudowę usługową, w tym dopuszczenie lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2.000m² na terenach oznaczonych na rysunku studium symbolami UC1 ÷ UC8. Ustala się funkcje uzupełniające zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa wraz ze zmianami wyszczególnionymi w § 1 ust. 1. 

5. Ustala się maksymalne powierzchnie sprzedaży dla poszczególnych terenów, stanowiące sumę tych powierzchni na danym terenie: 

a) UC1 - do 6.000m², 

b) UC2 - do 4.000m², 

c) UC3A, UC3B i UC3C - do 8.000m² łącznie na powyższych 3 terenach, 

d) UC4 - do 20.000m², 

e) UC5 - do 10.000m², 

f) UC6 - do 4.000m², 

g) UC7 - do 5.000m², 

h) UC8 - do 10.000m². 

6. Ustalenia w zakresie polityki parkingowej - lokalizacja miejsc postojowych w obrębie nieruchomości, do których inwestor ma tytuł prawny, w ilości odpowiadającej programowi inwestycji, tj.: 

a) dla zabudowy usługowej w ramach obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2.000m² na terenach UC1, UC2, UC3A, UC3B, UC3C, UC5, UC6, UC7 i UC8 – minimum 4,0 miejsca postojowe na każde 100m² powierzchni sprzedaży i dodatkowo miejsca postojowe dla ewentualnego kina – 1 miejsce postojowe na 10 miejsc na widowni, 

b) dla zabudowy usługowej poza obiektem handlowym i dla zabudowy usługowej w ramach obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży większej niż 2.000m² na terenie UC4, należy przyjąć minimum 2 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej budynku i 1 miejsce na 10 zatrudnionych, jednocześnie nie mniej niż 2 miejsca na 1 punkt usługowy (kawiarnia, sklep, fryzjer itp.), 

c) przez miejsce postojowe należy rozumieć zorganizowane stanowisko parkingowe w budynku lub na terenie. 

7. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

a) ponieważ zabudowa usługowa w ramach obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2.000m² będzie generowała dodatkowy ruch samochodów na drodze krajowej nr 6, należy na etapie wstępnym czyli przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub przed przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracować koncepcję obsługi komunikacyjnej planowanych do zmiany przeznaczenia terenów. Powyższą koncepcję należy uzgodnić z zarządcą drogi krajowej nr 6 – GDDKiA Oddział w Gdańsku, 

b) dla terenu UC2 obowiązuje realizacja drogi serwisowej klasy D równoległej do drogi krajowej nr 6, włączonej do nowego skrzyżowania z ul. I Brygady Pancernej WP na wysokości drogi biegnącej od północy terenu UC3A, 

c) dla obsługi terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową w ramach obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2.000m² dopuszcza się wykorzystanie dróg serwisowych, leżących w liniach rozgraniczających drogi krajowej nr 6, po ich przebudowie do parametrów drogi klasy D, 

d) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy uzgodnić z właściwymi zarządami dróg publicznych. 

8. Realizacja ustaleń studium winna odbywać się z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. 

9. Na terenach położonych na Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, gwarantujące zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami warstwy wodonośnej. 

10. Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu cieku, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. W celu zapewnienia swobodnego dostępu do cieków, ze względu na konieczność przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych, regulacyjnych, awaryjnych i innych, służących utrzymaniu cieków w dobrym stanie technicznym, oraz z uwagi na ograniczenie zagrożeń powodziowych zaleca się zostawienie pasa wolnego od zabudowy, nasadzeń, ogrodzeń itp. w odległości ok. 10m od brzegów cieków. 

11. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeśli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki. 

12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy zaopiniować z właściwym gestorem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Uwzględniając niskie rzędne terenu i rzędną linii ciśnień w sieci wodociągowej zasilającej ten teren, mogą wystąpić lokalne przekroczenia ciśnienia wody, powodujące konieczność budowy reduktorów ciśnienia w nisko posadowionych nieruchomościach. Nowe przewody wodociągowe i kanalizacyjne winny być budowane w liniach rozgraniczających ulic lub specjalnie wydzielonych pasach technicznych, mających połączenie z drogami publicznymi. 

§ 2. Pozostałe ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa pozostawia się bez zmian. 

§ 3. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Wejherowa o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwala się jednolity tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały oraz jednolity rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XIX/242/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIk/XIX/242/2012  
Rady Miasta Wejherowa  
z dnia 26 czerwca 2012 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Wejherowa 
w sprawie uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa

Rada Miasta Wejherowa po zapoznaniu się z dokumentacją formalno – prawną oraz protokółem z dyskusji publicznej nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, rozstrzyga, co następuje: 

1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647), rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa jest załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w dniach od 16 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r. oraz w ciągu 21 dni po wyłożeniu - to jest do dnia 05 czerwca 2012 r., do ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa nie wniesiono uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIk/XIX/242/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 czerwca 2012 r.
(poniżej w załączniku do artykułu jako całość uchwały)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIk/XIX/242/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 czerwca 2012 r.
(poniżej w załączniku do artykułu jako całość uchwały)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 02-07-2012 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 03-07-2012 14:33