Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/249/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011" 2012-07-02 11:28
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/248/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku" oraz "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku" 2012-07-02 11:29
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/247/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolu w zakresie realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów i doradców zawodowych 2012-07-02 11:26
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/246/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej "Wspólna sprawa" dla Miasta Wejherowa na lata 2012 - 2013 2012-07-02 11:25
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/245/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XV/192/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 31 marca 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. 2012-07-02 11:24
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/244/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych, ustalenia trasy ich przebiegu i nadania nazwy 2012-07-02 11:23
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/243/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 2012-07-02 11:21
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/242/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2012-09-06 07:39
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/241/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Roszczynialskiego 2012-07-02 11:14
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/240/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości 2012-07-02 11:12
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/239/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie 2012-07-02 11:11
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/238/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie 2012-07-02 11:10
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/237/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego 2012-07-02 11:09
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/236/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie 2012-07-02 11:07
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/235/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Wejherowo - Nanice część miasta 2012-07-02 11:06
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/234/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIk/VIII/99/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2012-07-02 11:05
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/233/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą "Strategia Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022" 2012-09-27 08:12
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/232/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie oceny realizacji w 2011 roku programu gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa 2002-2011" 2012-07-02 11:30
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/231/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 2012-07-02 10:59
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/230/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XIII/166/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2012-07-02 10:57
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/229/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa 2012-07-02 10:55
dokument Uchwała Nr VIk/XIX/228/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok 2012-07-02 10:53