Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[Zakończono]Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej w MOPS Wejherowo

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie ogłasza nabór na wolne

kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej

Wymagania niezbędne:

 

1) wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika
specjalna, psychologia, socjologia, politologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie – zgodnie
z Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.),

2) udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 Ustawy
z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.
zm.),

3) obywatelstwo polskie,

4) nieposzlakowana opinia,

5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej,

7) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych,

8) znajomość metod i technik z zakresu pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą
środowiskową,

9) wiedza ogólna z zakresu księgowości i zamówień publicznych,

10) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
11) inicjatywa, odpowiedzialność, skuteczność działania, umiejętność współpracy i nawiązywania
kontaktów osobowych,

12) umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1) ukończone kursy i szkolenia w zakresie pomocy społecznej, szczególnie w zakresie organizacji
środowiska lokalnego,

2) doświadczenie w realizacji programów aktywności lokalnej, akcji środowiskowych,

3) komunikatywność,

4) umiejętność aplikowania o granty, tworzenia projektów, pisania wniosków aplikacyjnych,

5) mile widziane zdolności plastyczne.
 

Czas pracy: pełen etat

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 

1) rozpoznawanie możliwości i potencjału lokalnych zasobów instytucjonalnych,
2) rozpoznawanie potencjału, potrzeb i problemów grup kategorialnych oraz społeczności
lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym lub dotkniętych tym zjawiskiem,
3) prowadzenie działań prewencyjnych, interwencyjnych oraz wspierających we współpracy z innymi
pracownikami Ośrodka,
4) inicjowanie lokalnych partnerstw, budowanie sieci współpracy, współpraca z organizacjami pozarządowymi
i instytucjami działającymi w sferze społecznej,
5) wzmacnianie zdolności i możliwości grup oraz społeczności do samodzielnego rozwiązywania problemów
poprzez udostępnienie informacji oraz edukację środowiskową,
6) inicjowanie i wspieranie działań samopomocowych,
7) promowanie wolontariatu, współpraca z wolontariuszami,
8) organizacja szkoleń, spotkań integracyjnych, edukacyjnych i innych,
9) organizowanie kampanii i debat społecznych,
10) organizowanie działań w ramach programów aktywności lokalnej i akcji środowiskowych,
11) wspieranie lokalnych liderów, inspirowanie oraz wspieranie inicjatyw oddolnych,
12) tworzenie wspólnot lokalnych poprzez odbudowywanie więzi społecznych oraz współdziałanie,
13) mediowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych społeczności lokalnej,
14) dokumentowanie, badanie dowodów zmiany,
15) dokumentowanie środowiskowych działań Ośrodka,
16) promocja Ośrodka, w tym prowadzenie strony internetowej,
17) koordynowanie działań związanych z partnerstwem Ośrodka w projektach i programach,
18) przygotowanie, realizacja i rozliczanie programów, projektów z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł
finansowania,
19) prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnieniem socjalnym (w tym prace społecznie użyteczne,
roboty publiczne, inne),
20) planowanie oraz wprowadzanie programów oraz usług, których celem jest zaspokajanie potrzeb oraz
wzmacnianie grup i społeczności lokalnych,
21) prowadzenie instytucjonalnych form pomocy: świetlic, klubów, grup wsparcia, samopomocowych, Klubu
Integracji Społecznej i innych w zależności od rozpoznanych potrzeb,
22) tworzenie doraźnych podmiotów w celu realizacji doraźnych celów grup społecznych,
23) koordynacja działań wynikających z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych; monitoring
Strategii,
24) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej,
25) realizacja zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

Wymagane dokumenty:

 

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
7)
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,

9) kserokopia dowodu osobistego,
10) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

11) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie MOPS w Wejherowie lub

pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo,
z dopiskiem „Konkurs – Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej” w terminie
do dnia 07.05
.2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane. W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne
określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu
kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Ośrodka
www.mops.wejherowo.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV z uwzględnieniem kariery zawodowej,

powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie

z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych” (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.

1458 z późn. zm.)”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

 

 

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze -

Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Robert Kozłowski zamieszkały w Wejherowie.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Pan Robert Kozłowski spełnił wymogi kwalifikacyjne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz posiada wykształcenie, doświadczenie zawodowe i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wejherowo, dnia 11.05.2012 r.

 

 

Dyrektor

Ewa Kłosowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 20-04-2012 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 11-05-2012 13:40